പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് (അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Latest green card (2017)
United States Permanent Resident Card (green card) (May 2010)
United States Permanent Resident Card (2008)
United States Alien Registration Receipt Card

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ നിയമപരമായി സ്ഥിര താമസസ്ഥലം, അനൗദ്യോഗികമായി ഗ്രീൻ കാർഡായി അറിയപ്പെടുന്നു, വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള ഒരാളുടെ കുടിയേറ്റ രേഖയാണത്. ഗ്രീൻ കാർഡുകൾ ഉള്ള ഒരാൾ സ്ഥിര താമസക്കാരായി 10 വർഷവും, വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത സ്ഥിരം താമസക്കാർക്ക് 2 വർഷവും സാധുവാണ്. ഈ കാലയളവിനു ശേഷം, കാർഡ് പുതുക്കുകയോ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ വേണം. അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. ഒരു കുടിയേറ്റം സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവണം, ഇത് സ്ഥിരമായ റെസിഡൻസി ലഭിക്കുക, അതിൽ പരാതികളും സംസ്കരണവും ഉൾപ്പെടുന്നു.