പിയർ-റ്റു-പിയർ നെറ്റ്വർക്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
രണ്ടു കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പിയർ-റ്റു-പിയർ നെറ്റ്വർക്ക്

രണ്ടു കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ പിയർ-റ്റു-പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നു പറയുന്നു. ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിലെ കമ്പുട്ടറുകൾ ഒരേ സമയം സേവനദാതാവായും(സെർവർ) ക്ലയന്റ് കംപ്യൂട്ടർ സേവനഉപയോക്താവായും(ക്ലയന്റ്) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഫയലുകളും മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.

പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പുട്ടെറുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത്. അപേക്ഷ അയക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സേവനഉപയോക്താവായും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സേവനദാതാവായും അപേക്ഷയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു.