പണനയം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പണത്തിന്റെ അളവിലും ലഭൃതയിലും വിലയിലും കേന്ദബാക് വരുത്തുന്ന നിയന്തണങ്ങളെ സംബന്ന്ഡിക്കുന്ന നയത്തെയാണ് പണനയം എന്നു പറയുന്നത്.ഇന്തൃയിൽ പണനയം തീരുമാനിക്കുന്നത് കേന്ദബാകായ RBI യാണ്.പണത്തിന്റെ ലഭൃതയെ നിയന്തിക്കുകയാണ് പണനയത്തിന്റെ പധാന ലക്ഷൃം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പണനയം&oldid=3342904" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്