തിരുവിതാംകൂർ നാണയങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തിരുവിതാംകൂറിൽ പലവിധത്തിലുള്ള നാണയങ്ങൾ വിവിധമൂല്യങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രചാരത്തിലിരുന്നു.ഉറപ്പില്ലാത്തതും വേഗം പൊടിഞ്ഞു നശിക്കുന്നതുമായ നാണയങ്ങൾക്കു പകരം പുതുനാണയങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുകയുണ്ടായി. റാണി പാർവ്വതി ലക്ഷ്മീ ഭായിയുടെ കൊ.വ 991 കർക്കിടകത്തിലെ പ്രത്യേക വിളംബരം ചിലനാണയങ്ങൾ പുതുതായി ഇറക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ചാണ്.[1][2]

കാശ്[തിരുത്തുക]

 • .തങ്കക്കാശു
 • മുദ്രയിട്ട തങ്കക്കാശു
 • തുലാഭാരക്കാശു
 • തങ്കവില
 • ചെമ്പുകണ്ട
 • ചില്ലിക്കാശു
 • ചെറിയകാശു
 • അറബിക്കാശു
 • അറബിഅരക്കാശു
 • സുൽത്താൻകാശു
 • ചെമ്പുകാശു
 • അൽക്കാശ്
 • മഹാണി അരമഹാണിവിലക്കാശു
 • ചെമ്പുതുട്ടുകാശു
 • കുതിരക്കാശ്
 • തങ്കത്തോട് വച്ച കാശ്
 • ആനക്കാശ്
 • ചന്തവിൽക്കാശ്
 • ഇല(ള)മുദ്രക്കാശ്
 • ചന്തമിക്കാശ്
 • വെള്ള ഇരയൻ കാശ്
 • വെള്ളഗോവാക്കാശ്

ചക്രം[തിരുത്തുക]

 • ചക്രം
 • കൊച്ചുചക്രം
 • ചെറിയചക്രം
 • ഇരട്ടച്ചക്രം
 • ചിന്നച്ചക്രം
 • അരച്ചക്രം
 • ഹോരബാലാച്ചക്രം

പണം[തിരുത്തുക]

 • അനന്തരാമൻപണം
 • ചിന്നപ്പണം
 • വെള്ളിപ്പണം
 • പഴയപണം
 • കാണിപ്പണം
 • കാന്തിരാജൻപണം
 • നാമപ്പണം
 • ചക്രപ്പണം
 • ചെറിയ അനന്തരാമൻ പണം
 • മയിൽപ്പണം
 • നാകപ്പണം
 • തഞ്ചാവൂർപ്പണം
 • വെള്ളപ്പണം
 • കണ്ണൂർപ്പണം
 • വീരരായൻപണം
 • സുൽത്താൻപണം
 • തിരുവിതാംകോട്ടുപണം
 • മധുരവെള്ളപ്പണം
 • കോഴിക്കോട്ടുതങ്കപ്പണം
 • കലിയൻതങ്കപ്പണം
 • അമരാഞ്ചിപ്പണം
 • ദേശപ്പണം
 • ഐക്കേരിപ്പണം
 • തിരുപ്പതിപ്പണം
 • രാമനാഥപുരം പണം
 • മധുരക്കലിപ്പണം

രൂപ[തിരുത്തുക]

തിരുവിതാംകൂർ രൂപ- മുൻവശം
തിരുവിതാംകൂർ രൂപ- പിൻവശം
 • ചന്നമുള
 • അരരൂപാ
 • കാൽ
 • കു(ക)മ്പിനിമുഴു
 • ആനരൂപാ
 • അഞ്ചുപണം
 • പണം രൂപ
 • കു(ക)മ്പനി അര
 • കമ്പനി കാൽ
 • കമ്പനി മഹാണി
 • അരയ്ക്കാൽ രൂപ
 • ചിന്നമുഴുരൂപ
 • ശുരത്തിക്കാട്ടരൂപ
 • ചിക്കാർ
 • പുരൂപ

വരാഹൻ[തിരുത്തുക]

 • പൂവരാഹൻ
 • വെള്ളിക്കൽ
 • ഐക്കേരി
 • വരാഹൻ
 • മുമ്മുത്തിവരാഹൻ
 • ശംഖുമൂർത്തിവരാഹൻ
 • ആനവരാഹൻ
 • പാവലക്കാട്ടുവരാഹൻ
 • അനന്തവരാഹൻ
 • പറങ്കിവരാഹൻ
 • സുൽത്താൻവരാഹൻ
 • തങ്കം പാതിവരാഹൻ
 • പോതപ്പുതുവരാഹൻ
 • കമ്പനിവരാഹൻ
 • ഏകമൂർത്തിവരാഹൻ
 • ബാതിൽ പേട്ടവരാഹൻ
 • കുംഭകോണംവരാഹൻ
 • കട്ടപ്പറങ്കിവരാഹൻ
 • സൗദല്ലിവരാഹൻ
 • പുതുവരാഹൻ
 • കാളിവരാഹൻ
 • വെള്ളിയരപ്പു
 • പരിമളവരാഹൻ
 • അരപ്പുവരാഹൻ
 • നാലിത്തട്ടിച്ച സുൽത്താൻ
 • അരിശുവരാഹൻ
 • കൽപ്പൂവരാഹൻ
 • വെള്ളിയരപ്പ് വരാഹൻ
 • തങ്കപ്പൂവരാഹൻ
 • ചേനത്തല്ലിവരാഹൻ
 • മതിലവിത്തുവരാഹൻ

പവൻ[തിരുത്തുക]

 • പവൻ
 • കോട്ടപ്പവൻ
 • അറബിപ്പവൻ

മറ്റുനാണയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • അനന്തരാമൻ വലിയത്
 • ചെമ്പു അരമഹാണിത്തുട്ട്
 • പാഞ്ചി
 • കാശുമുഹറം
 • കൊച്ചിപ്പുത്തൻ
 • കൊച്ചിരട്ടപുത്തൻ
 • ഗുളിയൻ
 • പതാക്കു
 • ചെറിയമയിൽ
 • കോപാലി
 • പൊന്മുട്ടമുട്ടിച്ചി
 • തലശ്ശേരിവെള്ള
 • വലിയമയിൽ
 • പകല(ഴ)
 • പൊന്നുരുക്കു
 • മധുരവെള്ള
 • നുറുക്കു
 • ചണ്ണമുളമുഹർ
 • മഹാണിമുഹർ
 • അച്ചു
 • ചെറിയ അണ
 • തടിപ്പത്താക്ക്
 • തലപ്പത്താക്ക്
 • വെള്ളത്തടിപ്പത്താക്ക്
 • വെള്ളിനുറുക്ക്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. ഷോകോസ് റിക്കാർഡ് Vol 3,റിക്കാർഡ് നമ്പർ 211-സെൻട്രൽ ആർക്കൈവ്സ്.തിരുവനന്തപുരം.
 2. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം- കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി.വർഷം:2000)പു.1037-1038.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തിരുവിതാംകൂർ_നാണയങ്ങൾ&oldid=2744720" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്