തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ജില്ലയിലെ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾ[1]

School Code School Name, Address & Phone No Course Code School Type School Gender Second Language
1001 GOVT MODEL BOYS HSS ATTINGAL Phone No: 04702623200 Email ID: bhss1001atl@gmail.com 1,10,39 Government Co-Education 1,2
1002 GOVT. GIRLS HSS, COTTONHILL ,TRIVANDRUM Phone No: 04712725087 Email ID: cottonhillgghss@gmail.com 1,2,5,10,13,39 Government Girls 1,2,4,11
1005 GOVT HSS, KILIMANOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04702670067 Email ID: principalghsskmr@gmail.com 1,10,36 Government Co-Education 1,2
1006 GOVT.GIRLS HSS,MANACAUD, TRIVANDRUM Phone No: 04712470939 Email ID: ghssmanacaud@gmail.com 1,11,39 Government Girls 1,2,12
1007 GOVT. HSS, MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM Phone No: 04712554816 Email ID: gmchsstvm@gmail.com 1,10,36 Government Co-Education 1,2
1008 GOVT. BOYS HSS, MITHIRMALA, TRIVANDRUM Phone No: 04722820044 Email ID: ghssmithirmala@gmail.com 1,10,36 Government Co-Education 1,2
1009 GOVT GIRLS HSS, NEDUMANGAD, TRIVANDRUM Phone No: 04722804092 Email ID: gghssnedumangaud@gmail.com 1,10 Government Girls 1,2,3
1010 GOVT. HSS, NEDUVELI, KONCHIRA PO, VEMBAYAM, TRIVANDRUM Phone No: 04722831300 Email ID: ghssneduveli@gmail.com 1,22,39 Government Co-Education 1,2
1011 GOVT. GIRLS HSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDRUM Phone No: 04712223525 Email ID: gghssnta@gmail.com 1,10 Government Girls 1,2
1012 GOVT HSS, PAKALKURI, PALLICKAL,TRIVANDRUM Phone No: 0470-2681556 Email ID: ghsspakalkuri@gmail.com 1,10 Government Co-Education 1,2
1013 GOVT. HSS, PALAYAMKUNNU, TRIVANDRUM Phone No: 04702665209 Email ID: ghssp@yahoo.in 1,5,39 Government Co-Education 1,2
1014 GOVT. HSS, PIRAPPANCODE, TRIVANDRUM Phone No: 04722581080 Email ID: ghssppd@gmail.com 1,10 Government Co-Education 1,2
1015 GOVT. HSS, PETTAH, TRIVANDRUM Phone No: 04712461877 Email ID: principalgovthsspettah@yahoo.com 1,10,36 Government Co-Education 1,2
1016 S.M.V. GOVT.MODEL HSS, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2338180 Email ID: smvghsstrivandrum@yahoo.co.in 1,5,10,39 Government Boys 1,2,12
1017 GOVT. HSS,VETTOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04702610090 Email ID: vettoorghss@yahoo.co.in 1,10 Government Co-Education 1,2
1018 GOVT. HSS, KULATHOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04712412188 Email ID: ghsskulathoor1018@yahoo.co.in 1,39 Government Co-Education 1,2
1019 GOVT. GIRLS HSS, MITHIRMALA, TRIVANDRUM Phone No: 04722820810 Email ID: gghssmithirmala@gmail.com 1,10 Government Girls 1,2
1020 GOVT. HSS, THOLIKODE, TRIVANDRUM Phone No: 04722879595 Email ID: 1020tholicode@gmail.com 1,10 Government Co-Education 1,2
1021 GOVT. GIRLS HSS, PATTOM, TRIVANDRUM Phone No: 04712559615 Email ID: gmhssforgirlspattom@gmail.com 1,5,10,39 Government Girls 1,2,4,12
1022 GOVT. HSS, KAMALESWARAM, TRIVANDRUM Phone No: 04712457450 Email ID: ghssk1022@gmail.com 1,5,10,39 Government Co-Education 1,2
1023 GOVT. MODEL BOYS HSS, THYCAUD, TRIVANDRUM Phone No: 04712331797 Email ID: 1023gmbhss@gmail.com 1,5,33,39 Government Boys 1,2,7
1024 GOVT. HSS, VENJARAMOODU, TRIVANDRUM Phone No: 04722875320 Email ID: ghssvjd1024@gmail.com 1,10,39 Government Co-Education 1,2,3
1025 GOVT. HSS, BALARAMAPURAM, TRIVANDRUM Phone No: 04712409486 Email ID: ghssblpm@gmail.com 1,10 Government Co-Education 1,2
1026 GOVT. BHSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDRUM Phone No: 04712225857 Email ID: govthssnta@gmail.com 1,5 Government Co-Education 1,2
1027 GOVT. HSS, ANAVOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04712275385 Email ID: anavoorghss@gmail.com 1,10 Government Co-Education 1,2
1028 GOVT MODEL HSS, VARKALA TRIVANDRUM Phone No: 04702605588 Email ID: gmhssvarkala.varkala@gmail.com 1,36 Government Co-Education 1,2
1029 PNM GOVT. HSS,KOONTHALLUR, CHIRAYINKEEZHU, TRIVANDRUM Phone No: 04702646366 Email ID: pnmspark@gmail.com 1,12,23 Government Co-Education 1,2,3
1030 GOVT GIRLS HSS, ATTINGAL, TRIVANDRUM Phone No: 04702620262 Email ID: gghssatt@gmail.com 1,5,39 Government Girls 1,2,3
1031 GOVT HSS, NAVAIKULAM, TRIVANDRUM Phone No: 04702691490 Email ID: ghssnavaikulam@gmail.com 1,10 Government Co-Education 1,2,3
1032 GOVT.HSS, BHARATHANNUR, TRIVANDRUM Phone No: 04722869292 Email ID: hitcbharathannoor@gmail.com 1,10,22 Government Co-Education 1,2
1033 GOVT VHSS, KARAKULAM, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2371575 Email ID: gvhsskarakulam1033@gmail.com 1,10 Government Co-Education 1,2
1034 GOVT HSS, THONNAKKAL, TRIVANDRUM Phone No: 04712709788 Email ID: ghss1034@gmail.com 1,5,36,39 Government Co-Education 1,2,3
1035 PSNPM GOVT HSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM Phone No: 04712433353 Email ID: psnm01035@gmail.com 1,20 Government Co-Education 1,2
1036 GOVT GIRLS HSS, KARAMANA, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2346015 Email ID: 01036.gghss.karamana@gmail.com 1,5,22 Government Girls 1,2
1037 GOVT GIRLS HSS, MALAYINKIL, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2280988 Email ID: gghssmkl@gmail.com 1,5,39 Government Girls 1,2
1038 GOVT HSS, PUNNAMOODU,TRIVANDRUM Phone No: 04712406900 Email ID: ghss1038@gmail.com 1,36,39 Government Co-Education 1,2
1039 GOVT HSS, NEEYYARDAM, TRIVANDRUM Phone No: 04712271375 Email ID: ghssneyyardam@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1040 KULATHUMMAL GOVT HSS, KATTAKKADA, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2290202 Email ID: ghss01040@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1041 GOVT BOYS HSS, CHALAI, TRIVANDRUM Phone No: 04712575722 Email ID: gmbhsschalai01041@gmail.com 1,35 Government Boys 1,2
1042 GOVT VHSS, VELLANAD, TRIVANDRUM Phone No: 04722884532 Email ID: ghssvellanad@gmail.com 1,5,10,35,39 Government Co-Education 1,2,12
1043 GOVT HSS, MARAYAMUTTAM, TRIVANDRUM Phone No: 04712277257 Email ID: ghssmarayamuttam@gmail.com 1,6,16 Government Co-Education 1,2
1044 GOVT TAMIL HSS, CHALAI,TRIVANDRUM Phone No: 04712475590 Email ID: tamilhsschalai@gmail.com 1,2,23,27 Government Co-Education 1,2,7
1045 GOVT VHSS, KULATHOOR,UCHAKKADA, TRIVANDRUM Phone No: 04712211145 Email ID: gvhsskulathoor@gmail.com 1,5,6,39 Government Co-Education 1,2
1046 NKM GOVT HSS, DHANUVACHAPURAM, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2233022 Email ID: nkmghss1@gmail.com 1,37 Government Co-Education 1,2
1128 GOVT. VHSS, VAKKOM, TRIVANDRUM Phone No: 04702655801 Email ID: ghssvkm@gmail.com 1,36 Government Co-Education 1,2
1129 SNV GOVT. HSS, KADAKKAVOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04702659531 Email ID: snv1129@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1130 GOVT. GHSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM Phone No: 04712438779 Email ID: principalgghss1130@yahoo.in 1,38 Government Girls 1,2
1131 GOVT. VHSS, POOVAR, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2209960 Email ID: govthsspoovar@gmail.com 1,37 Government Co-Education 1,2
1132 GOVT. HSS, VILAVOORKAL, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2283685 Email ID: vilavoorkalghss@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1133 GOVT. HSS, AIROORPARA, TRIVANDRUM Phone No: 04712719860 Email ID: principalghssaypra@gmail.com 1,38 Government Co-Education 1,2
1134 GOVT. BOYS HSS, KARAMANA, TRIVANDRUM Phone No: 04712343190 Email ID: gbhsskaramana@gmail.com 1,39 Government Boys 1,2
1135 GOVT. VHSS, PARASSALA, TRIVANDRUM Phone No: 04712205860 Email ID: vhssprsla@gmail.com 1,37 Government Co-Education 1,2
1136 GOVT. LVHSS, ARAYOOR, CHENGAL, TRIVANDRUM Phone No: 04712234430 Email ID: arayoorgovtlvhss@gmail.com 1,37 Government Co-Education 1,2
1137 GOVT. VHSS, ARYANAD, TRIVANDRUM Phone No: 0472-2851855 Email ID: ghssarnd@gmail.com 1,11,39 Government Co-Education 1,2
1138 GOVT. HSS, POOVACHAL, TRIVANDRUM Phone No: 04722895961 Email ID: www.poovachalhss@gmail.com 1,38 Government Co-Education 1,2
1139 GOVT. HSS, ARUVIKKARA, TRIVANDRUM Phone No: 04722889138 Email ID: principalhssaruvikkara@gmail.com 1,36 Government Co-Education 1,2
1140 GOVT. HSS, KAZHAKUTTOM, TRIVANDRUM Phone No: 04712412606 Email ID: kazhakuttomhss@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1141 GOVT. HSS, KAVALAYOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04702687333 Email ID: ghss_kavalayoor_01141@yahoo.com 1,38 Government Co-Education 1,2
1142 GOVT. HSS, KAPPIL, TRIVANDRUM Phone No: 04702664200 Email ID: hsskappil@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1143 GOVT. HSS, MYLACHAL, ARIYANGODE, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2257800 Email ID: ghssmylachal01143@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1144 GOVT. VHSS, VATTIYOORKAVU, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2368710 Email ID: ghssvattiyoorkavu@gmail.com 1,37 Government Co-Education 1,2
1145 GOVT. VHSS, VITHURA, TRIVANDRUM Phone No: 04722856402 Email ID: vithurahss@gmail.com 1,10,37 Government Co-Education 1,2
1146 GOVT. HSS FOR GIRLS, KANNIAKULANGARA, TRIVANDRUM Phone No: 04722831400 Email ID: girlshss1146@gmail.com 1,11 Government Girls 1,2
1147 GOVT. HSS, POOVATHOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04722801241 Email ID: pvthrghss@gmail.com 1,10 Government Co-Education 1,2
1148 GOVT. HSS, AZHOOR, TRIVANDRUM Phone No: 0470-2645486 Email ID: ghssazhoor@gmail.com 1,38 Government Co-Education 1,2
1149 GOVT. HSS, ELAMBA, TRIVANDRUM Phone No: 04702637088 Email ID: elmbhss@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1150 THATTATHUMALA GOVT. HSS, TRIVANDRUM Phone No: 04702648033 Email ID: 01150.tmala@gmail.com 1,10 Government Co-Education 1,2
1151 GOVT. HSS, KEEZHAROOR, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2278280 Email ID: ghsskeezharoor@gmail.com 1,16 Government Co-Education 1,2
1152 VENGANOOR GOVT. MODEL HSS, TRIVANDRUM Phone No: 04712483100 Email ID: ghssvgr@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1153 GOVT. VHSS, ALAMCODE, TRIVANDRUM Phone No: 04702623099 Email ID: hssalamcode@yahoo.com 1,38 Government Co-Education 1,2,3
1154 GOVT. HSS, PALLICKAL, TRIVANDRUM Phone No: 04702681399 Email ID: ghsspallickal@yahoo.com 1,38 Government Co-Education 1,2,3
1165 Govt.HSS, Cherunniyoor Phone No: 04702601101 Email ID: ghscherunniyoor@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1166 Govt.HSS, Ayira Phone No: 04712200915 Email ID: gkvhsayira44044@gmail.com 1,14 Government Co-Education 1,2
1167 GVHSS Kottukal Phone No: 04712269056 Email ID: gvhsskottukal@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1168 Govt.VHSS, Paruthippally Phone No: 04722852265 Email ID: paruthippallyhss@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1169 Govt.HSS, Nagaroor Phone No: 04702678467 Email ID: ghssnagaroor@gmail.com 1,38 Government Co-Education 1,2
1170 Govt.VHSS, Njekkad Phone No: 04702692274 Email ID: gvhssnjekkad@gmail.com 1,44 Government Co-Education 1,2
1171 Govt.HSS, Koduvazhanoor Phone No: 04702678045 Email ID: ghskdr@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1172 Govt.HSS, Thirupuram Phone No: 04712211034 Email ID: hssthirupuram1172@gmail.com 1,39 Government Co-Education 1,2
1048 S.S.V HSS, CHIRAYINKIL, TRIVANDRUM Phone No: 04702646120 Email ID: saradavilasom@gmail.com 1,5,11,39 Aided General Girls 1,2,3
1052 R.R.V.GIRLS HSS, KILLIMANOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04702672045 Email ID: rrvghss01052@gmail.com 1,5,38,39 Aided General Girls 1,2,4
1053 JANATHA HSS, THEMBAMOOD, TRIVANDRUM Phone No: 0472-2829017 Email ID: janatha1053@gmail.com 1,5,11,39 Aided General Co-Education 1,2,3
1054 M.V HSS, THUNDATHIL, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2712700 Email ID: mvhss@yahoo.in 1,10,39 Aided General Co-Education 1,2,3,4
1058 R.K.D.N.S.S HSS, SASTHAMANGALAM, TRIVANDRUM Phone No: 04712725714 Email ID: rkdnss@gmail.com 1,11,38 Aided General Co-Education 1,2,4
1062 GIRLS HSS, VENGANOOR, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2480425 Email ID: principalsudhir@gmail.com 1,10,39 Aided General Girls 1,2
1063 V.P.S. BOYS HSS, VENGANOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04712480231 Email ID: vpsbhss@gmail.com 1,38 Aided General Boys 1,2
1065 S.N.V HSS, NEDUNGANDA, TRIVANDRUM Phone No: 04702605712 Email ID: snv01065@yahoo.in 1,5,39 Aided General Co-Education 1,2
1073 NSS HSS,PALKULANGARA,TRIVANDRUM Phone No: 0471-2466877 Email ID: nsshss01073@yahoo.com 1,39 Aided General Co-Education 1,2
1077 MCHSS,KOTTUKALKONAM,TRIVANDRUM Phone No: 04712406088 Email ID: mchsskottukalkonam@gmail.com 1,11, 39 [Un-Aided] Aided General Co-Education 1,2,4
1079 PKS HSS,KANJIRAMKULAM,TRIVANDRUM Phone No: 04712265262 Email ID: principalpkshss@gmail.com 1,11 Aided General Co-Education 1,2,4
1082 MUSLIM HSS,EDAVA,TRIVANDRUM Phone No: 04702664025 Email ID: muslimhssedava@gmail.com 1,36,39 Aided General Co-Education 1,2
1083 JANARDHANAPURAM HSS,OTTASEKHARAMANGALAM, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2257656 Email ID: jphssosm@gmail.com 1,39 Aided General Co-Education 1,2,4
1084 DVMNNM HSS, MARANALLUR, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2297411 Email ID: dvmnnmhssmaranalloor08@gmail.com 1,36 Aided General Co-Education 1,2
1085 VTMNSS GIRLS HSS,DHANUVACHAPURAM, TRIVANDRUM Phone No: 04712234410 Email ID: VTMNSSGHSS01085@gmail.com 1,39 Aided General Co-Education 1,2
1088 AM HSS,THIRUMALA,TRIVANDRUM Phone No: 04712357479 Email ID: amhss.1088@gmail.com 1,5,34, Aided General Co-Education 1,2,4
1089 BNVV HSS,THIRUVALLAM,TRIVANDRUM Phone No: 04712384968 Email ID: bnvhsstvlm@gmail.com 2,5,11 Aided General Co-Education 1,2,4
1090 MULAVANA VHSS,VAMANAPURAM,TRIVANDRUM Phone No: 0472-2835030 Email ID: mulamanahss@gmail.com 1,2,11 Aided General Co-Education 1,2,3,4
1127 P.R.WILLIAM HSS, KATTAKADA, TRIVANDRUM Phone No: 04712295000 Email ID: prwhss@gmail.com 1,11 Aided General Co-Education 1,2
1155 NSS HSS, M.G.COLLEGE CAMPUS, THIRUVANANTHAPURAM Phone No: 04712541172 Email ID: nsshssk@gmail.com 1,11,39 Aided General Co-Education 1,2
1173 SNV HSS, Panayara Phone No: 9496390022 Email ID: snvhsspanayara2014@gmail.com 1,39 Aided General Co-Education 1,2
1174 NSS HSS, Madavoor Phone No: 04702682096 Email ID: principalnsshss@gmail.com 1,11 Aided General Co-Education 1,2
1176 Victory Vocational Higher Secondary School, Nemom Phone No: 04712392143 Email ID: vvhssnemom44034@gmail.com 1,39 Aided General Co-Education 1,2
1180 CHINNAMMA MEMORIAL GIRLS HSS ,POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM Phone No: 04712355360 Email ID: cmghss@rediffmail.com 11,39 Aided General Girls 1,2
1047 CONCORDIA LUTHERAN HSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM Phone No: 04712438011 Email ID: clhssschool@yahoo.in 1,10,39 Aided Minority Co-Education 1,2
1049 LEO XIII HSS, PULLUVILA, TRIVANDRUM Phone No: 04712263344 Email ID: leo13hsspulluvila@gmail.com 1,11 Aided Minority Co-Education 1,2
1051 ST.JOSEPH S HSS, ANCHENGO, TRIVANDRUM Phone No: 0470-2659700 Email ID: anjengostjosephshss@gmail.com 1,16 Aided Minority Co-Education 1,2
1055 PALLITHURA HSS, PALLITHURA, TRIVANDRUM Phone No: 04712705343 Email ID: pallithurahss1055@gmail.com 1,11 Aided Minority Co-Education 1,2
1057 ST. MARY S HSS, VETTUKAD, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2500934 Email ID: hssvettucaud@gmail.com 1,5,39 Aided Minority Co-Education 1,2
1059 ST.JOSEPH S HSS, TRIVANDRUM Phone No: 04712467078 Email ID: stjosephshss@gmail.com 1,5,19,39 Aided Minority Boys 1,2,10
1060 L.M.S BOYS HSS, AMARAVILA, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2221972 Email ID: 01060lmshssamaravila@gmail.com 1,5,10,11 Aided Minority Co-Education 1,2
1064 UNDENCODE ST JOHN S HSS, CHERIYAKOLLA, TRIVANDRUM Phone No: 04712250768 Email ID: stjohnshssundancode@gmail.com 1,5,11,39 Aided Minority Co-Education 1,2
1066 ST. MARY S HSS, PATTOM, TRIVANDRUM Phone No: 04712447395 Email ID: pattomstmarys@gmail.com 1,5,11,33,36,39 Aided Minority Co-Education 1,2,9
1068 L.M.S.HSS, CHEMBOOR, OTTASEKHARAMANGALAM PO, TRIVANDRUM Phone No: 04712255544 Email ID: chemboorlmshss@gmail.com 1,10,39 Aided Minority Co-Education 1,2
1072 ST JOHNS MODEL HSS,NALANCHIRA,TRIVANDRUM Phone No: 0471-2530776 Email ID: stjohnsmodelhss@gmail.com 1,5,15,39 Aided Minority Co-Education 1,2,9
1075 ST THOMAS HSS,POONTHURA,TRIVANDRUM Phone No: 04712380183 Email ID: stthomashssp@yahoo.com 1,5,16 Aided Minority Co-Education 1,2
1078 SALVATION ARMY HSS,KOWDIAR,TRIVANDRUM Phone No: 04716574934 Email ID: sahsskowdiar@gmail.com 1,39 Aided Minority Co-Education 1,2
1080 LMS HSS,VATTAPPARA,TRIVANDRUM Phone No: 04722587507 Email ID: 1080lmshssvattappara@gmail.com 1,11 Aided Minority Co-Education 1,2,4
1081 ST MARY S HSS,VIZHINJAM,TRIVANDRUM Phone No: 04712485577 Email ID: stmaryshssvzm@gmail.com 1,16 Aided Minority Co-Education 1,2
1086 ST.THOMAS HSS,AMBOORI,TRIVANDRUM Phone No: 04712246185 Email ID: stthomas20a2011@gmail.com 1,16 Aided Minority Co-Education 1,2
1087 ST XAVIER S HSS,PEYAD,TRIVANDRUM Phone No: 04712289158 Email ID: hsspeyad1087@gmail.com 1,5,39,11,39 Aided Minority Co-Education 1,2
1179 St. Michels HSS Kadinamkulam Phone No: 04712428668 Email ID: stmichaelshskdm@gmail.com 1,39 Aided Minority Co-Education 1,2
1050 SIVAGIRI HSS, VARKALA, TRIVNDRUM Phone No: 04702612244 Email ID: sivagirihss_01050_varkala@yahoo.in 1,30,36 Aided Backward Co-Education 1,2,3
1056 ST.ANTONY S HSS, VALIATHURA, TRIVANDRUM Phone No: 9447124723 Email ID: principalstantonyshss@gmail.com 1,5,11,39 Aided Backward Co-Education 1,2,3
1061 M.V. HSS, ARUMANOOR, TRIVANDRUM Phone No: 04712214376 Email ID: mvhssarumanoor@gmail.com 1,5,11,39 Aided Backward Co-Education 1,2
1067 IQBAL HSS, PERINGAMALA, TRIVANDRUM Phone No: 04722846543 Email ID: hssiqbal@gmail.com 1,11,39 Aided Backward Co-Education 1,2,3
1069 NEW HSS, NELLIMOODU, TRIVANDRUM Phone No: 04712260858 Email ID: nhssnellimood@gmail.com 1,11,36 Aided Backward Co-Education 1,2,4
1070 S.N G. HSS, CHEMPAZHANTHY, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2596425 Email ID: snghss1070@gmail.com 1,5,10,39 Aided Backward Co-Education 1,2,4
1071 S.N.V. HSS, ANAD, TRIVANDRUM Phone No: 04722813280 Email ID: snvhss1071anad@gmail.com 1,5,11,39 Aided Backward Co-Education 1,2
1074 SN HSS,UZHAMALAKKAL,TRIVANDRUM Phone No: 04722899699 Email ID: snhsshighsec@gmail.com 1,11 Aided Backward Co-Education 1,2
1076 MUSLIM GIRLS HSS,KANIYAPURAM,TRIVANDRUM Phone No: 0471-2750925 Email ID: mghsskpm@gmail.com 1,10,22 Aided Backward Co-Education 1,2,3,4
1175 SKVHSS, Nanniyode Phone No: 04722840242 Email ID: nanniyodeskvhss@gmail.com 1,10 Aided Backward Co-Education 1,2
1177 PHMKM HSS, Panavoor Phone No: 04722865126 Email ID: phmkmvhsspanavoor@gmail.com 1,39 Aided Backward Co-Education 1,2
1178 VPM HSS, Vellarada Phone No: 04712242149 Email ID: vpmhssprincipal@gmail.com 1,42 Aided Backward Co-Education 1,2
1091 AL- UTH-UMAN ENGLISH MEDIUM HSS, KAZHAKKOOTTAM, TRIVANDRUM, 695582 Phone No: 04712418428 Email ID: aluthumanemhss@gmail.com 1,5,11,39 Un-Aided Co-Education 2,1,3
1093 BEEMA MAHEEN HSS, BEEMAPALLY, TRIVANDRUM, 695008 Phone No: 0471-2500075 Email ID: bmbeemahss@gmail.com 1,11,39 Un-Aided Co-Education 2,3,1
1094 CHRIST NAGAR EM HSS, TRIVANDRUM, 695003 Phone No: 0471-2318482 Email ID: cnehss@gmail.com 1,5,9,39 Un-Aided Co-Education 8,1,2
1095 HOLY ANGELS CONVENT HSS, TRIVANDRUM Phone No: 0471-2476166 Email ID: plus2holyangels@rediffmail.com 1,5,34,39 Un-Aided Girls 1,2
1096 LOYOLA HSS, SREEKARIYAM, TRIVANDRUM, 695017 Phone No: 04712598585 Email ID: loyolaschooltvm@yahoo.com 1 Un-Aided Boys 2,1
1097 LOURDE MOUNT HSS, VATTAPPARA, TRIVANDRUM, 695028 Phone No: 04722585034 Email ID: prinlourdes@yahoo.co.in 1,5 Un-Aided Co-Education 2,1
1098 MMR HSS, NEERAMANKARA, TRIVANDRUM, 40 Phone No: 04712490969 Email ID: mmrhsstvm@gmail.com 1,5 Un-Aided Co-Education 1,4,2
1099 NAVABHARATH HSS, KIZHUVILAM.P.O, ATTINGAL, TRIVANDRUM, 695104 Phone No: 04702622877 Email ID: NAVABHARATHEMHSSATTINGAL@gmail.com 1,5 Un-Aided Co-Education 2,1
1100 NIRMALA BHAVAN EM HSS, KAWDIAR, TRIVANDRUM, 695003 Phone No: 0471-2317772 Email ID: nirmalabhavanschool@gmail.com 1,5 Un-Aided Girls 2,1
1101 SARVODAYA VIDYALAYA HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM, 15 Phone No: 04712530831 Email ID: sarvodayavidyalaya1973@gmail.com 1 Un-Aided Co-Education 1,2
1102 DARSANA HSS, NEDUMANGADU, TRIVANDRUM, 695541 Phone No: 04722812564 Email ID: darsanaehssnedumangad@gmail.com 1,39 Un-Aided Co-Education 1,2
1103 ST. MARY'S HSS, KAMUKINKODE, TRIVANDRUM, 695123 Phone No: 04712223798 Email ID: st.maryskmkd@gmail.com 1,11 Un-Aided Co-Education 1,2
1104 ST.THERESA'S CONVENT GHSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDR, 695121 Phone No: 0471-2223397 Email ID: st_thereses@yahoo.com 1 Un-Aided Girls 1,2
1105 CARMEL GIRLS HSS, VAZHUTHACAD, TRIVANDRUM, 695014 Phone No: 04712336025 Email ID: carmelschooltvm@asianetindia.com 1,5,34,39 Un-Aided Girls 1,8,2
1106 ST.GORETTI'S HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM, 695015 Phone No: 0471-2531178 Email ID: hss.stgorettis@gmail.com 1,9 Un-Aided Girls 2,1
1107 SSM HSS, KOCHALUMOODU, MUDAPURAM, CHIRAYINKIL, TRI, 695314 Phone No: 04702642663 Email ID: ssmhssmudapuram@gmail.com 1 Un-Aided Co-Education 2,1
1108 EVANS HSS, PARASALA, TRIVANDRUM, 695502 Phone No: 0471-2204998 Email ID: evanshss@gmail.com 1,5,6,11,39 Un-Aided Co-Education 1,7,2
1110 ST. CHRISOSTEM EM HSS, NELLIMMOODU, TRIVANDRUM, 695524 Phone No: 04712265250 Email ID: stchryshss@gmail.com 1 Un-Aided Girls 1,2
1111 SHREE VIDYADHI RAJA VIDYAMANDIR HSS, VELLAYAMBALAM, TRIVANDRUM, 695010 Phone No: 0471-2725494 Email ID: vidyadirajatvm@yahoo.com 1,5 Un-Aided Co-Education 1,2
1112 Sr. ELIZEBETH JOEL CSI EM HSS, ATTINGAL, TRIVANDRUM, 695101 Phone No: 04702620010 Email ID: sr.elizabethcsischool@gmail.com 1 Un-Aided Co-Education 1,2
1113 CHINMAYA VIDYALAYA HSS, VAZHUTHACAUD, TRIVANDRUM, 695010 Phone No: 04712724136 Email ID: chin_vcaud@yahoo.co.in 1,5 Un-Aided Co-Education 2,1,4
1114 JYOTHI NILAYAM HSS, KAZHAKKOOTTAM, TRIVANDRUM, 695586 Phone No: 04712704296 Email ID: jyotinilayam@yahoo.com 1,5 Un-Aided Co-Education 2,1
1115 LITTLE FLOWER EM HSS, EDAVA, TVM, clubbed to 01028, 695311 Phone No: 0470-2660156 Email ID: edavalittleflower@gmail.com 1 Un-Aided Co-Education 1,2
1116 OUR LADY OF MERCY HSS, PUTHUKURISSI, TRIVANDRUM, 695303 Phone No: 04712428311 Email ID: ourladyputhucurichy@yahoo.com 1,39 Un-Aided Co-Education 2,1
1117 FR. PHILIP'S HSS, NELLIKODU, TRIVANDRUM, 695571 Phone No: 0471-2290925 Email ID: frphiliphss@gmail.com 1,5 Un-Aided Co-Education 2,1
1119 HOLY TRINITY HSS, ALTHARA, SREEKARYAM, TRIVANDRUM, 695017 Phone No: 04712598279 Email ID: trinity.holytrinity@gmail.com 1 Un-Aided Co-Education 2,1
1120 PTM HSS, MARUTHOORKONAM, KOTTUKAL.P.O, TRIVANDRUM, 695501 Phone No: 04712127959 Email ID: ptmhss10@gmail.com 1,5,11,39 Un-Aided Co-Education 2,1
1121 ST. HELEN'S GHSS, LOURDUPURAM, TRIVANDRUM, 695524 Phone No: 04712260635 Email ID: sthelenshsstvm@gmail.com 33,39 Un-Aided Girls 1
1122 ROSAMISTICA HSS, PULIMKUDY, TRIVANDRUM, 695521 Phone No: 04712268732 Email ID: rmohss@gmail.com 1,5,16,39 Un-Aided Co-Education 1
1123 SAMUEL LMS HSS PARASSALA, TRIVANDRUM, 695502 Phone No: 0471-2201002 Email ID: slmshsscheruvarakonam@yahoo.in 1 Un-Aided Co-Education 2,1
1124 VICTORY GIRLS HSS, NEMOM, TRIVANDRUM, 695020 Phone No: 04712391395 Email ID: vghssnenom44056@gmail.com 1 Un-Aided Girls 1
1125 MANARUL HUDA HSS, PAZHAKUTTY, TRIVANDRUM, 695561 Phone No: 0472-2802398 Email ID: mhhssndd@gmail.com 1 Un-Aided Co-Education 3,2,1
1156 CORDOVA HSS, AMBALATHARA, POONTHURA., THIRUVANANTHAPURAM Phone No: 04712383839 Email ID: cordovahss@gmail.com 1,5,34,36,39 Un-Aided Co-Education 3,2,1
1157 ST. THOMAS HSS, MUKKOLAKKAL, THIRUVANANTHAPURAM, 695044 Phone No: 04712511110 Email ID: sthsstvm@gmail.com 1,5,39 Un-Aided Co-Education 2,1,8
1158 KTCT EMR HSS, KADUVAYIL, THOTTAKKAD, KALLAMBALAM, THIRUVANANTHAPURAM, 695605 Phone No: 9061689955 Email ID: ktcthss@gmail.com 1,5,11,39 Un-Aided Co-Education 2,1
1159 GEM KNOW MODEL HSS, MEL-VETTOOR, VARKALA, THIRUVAN, 695312 Phone No: 04702600601 Email ID: gkmhss@gmail.com 1,39 Un-Aided Co-Education 2,1
1160 SREE VIDHYADHI RAJA EM HSS, ATTINGAL, THIRUVANANTHAPURAM, 695101 Phone No: 0470-2624461 Email ID: attingalsvemhss@gmail.com 1,5,39 Un-Aided Co-Education 2,1
1161 SREE VIDHYADHI RAJA VIDYANILAYAM HSS, NEYYATTINKARA, THIRUVANANTHAPURAM Phone No: 0471-2222489 Email ID: shreevidyadhiraja@gmail.com 1,5 Un-Aided Co-Education 1,2
1162 SANTHIGIRI VIDYABHAVAN HSS, SANTHIGIRI, THIRUVANANTHAPURAM, 695589 Phone No: 0471-2410514 Email ID: santhigirividyabhavanhss@gmail.com 1,5,34,39 Un-Aided Co-Education 2,1
1163 SRI SATHYA SAI HSS, VELLANAD, TVM, 695543 Phone No: 04722883779 Email ID: saisree_01@sify.com 2,5,33,39 Un-Aided Co-Education 2,1
1092 TECHNICAL HSS, MUTTADA ,MUTTADA P.O., TRIVANDRUM-695025 Phone No: 04712543888 Email ID: thssmuttada@ihrd.ac.in 1,40 Technical Co-Education 13
1126 TECHNICAL HSS, CHIRAYINKIL, TRIVANDRUM,PIN : 695304 Phone No: 04702640463 Email ID: thssattingal@ihrd.ac.in 1,6,40 Technical Co-Education 13
1003 GOVT. V.H.S.S FOR THE DEAF, JAGATHY, TRIVANDRUM, 14 Phone No: 0471-2323395 Email ID: hssdeaf@gmail.com 11 Special Co-Education 1
1004 DR AMMR HSS ,KATTELA, SREEKARIAM P.O, TRIVANDRUM Phone No: 04712597900 Email ID: principalkattela@yahoo.com 1,39 Residential Girls 2,1
1164 SAM Govt Model Residential Sports HSS, Vellayani, Tvm, 695522 Phone No: 04712381601 Email ID: sammrshss@gmail.com 10 Residential Co-Education 1
  1. http://www.hscap.kerala.gov.in/hscap_cms/index1.php?cmbdist=1