തിരുനൽവേലി ജംഗ്ഷൻ തീവണ്ടി നിലയം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് തിരുനെൽവേലി ജങ്ഷൻ. ഈ സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.