ജർമ്മൻ കുരിശുയുദ്ധം-1096

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മെറ്റ്സിൽ നടന്ന ജൂത കൂട്ടക്കൊല-ഒരു ചിത്രീകരണം

ജനകീയ കുരിശുയുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ജൂതകൂട്ടക്കൊലയുടെ പരമ്പരയായിരുന്നു 1096-ലെ ജർമ്മൻ കുരിശുയുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൈൻലാൻഡ് കൂട്ടക്കൊല[1][2]. ഹോളോകോസ്റ്റിൽ അവസാനിച്ച ജൂതവിരുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നാന്ദിയായി ഈ സംഭവം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു[3]. ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആൾക്കൂട്ടമാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്.

വിവരണം[തിരുത്തുക]

പത്രോസ് സന്യാസി, കൗണ്ട് എമിക്കോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കുരിശുയുദ്ധ നേതാക്കളെല്ലാം ഈ കൂട്ടക്കൊലയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു[4]. സ്പിയർ, വോംസ്, മയിൻസ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജൂതസമൂഹങ്ങൾ അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷം എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടു[5]. ഈ അക്രമങ്ങളെ പല ചരിത്രകാരന്മാരും കലാപങ്ങൾ (pogroms) എന്ന രൂപത്തിലാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്[6].

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Gilbert, M. (2010). The Routledge Atlas of Jewish History. Routledge. ISBN 9780415558105. Retrieved 2014-10-05.
 2. David Nirenberg, 'The Rhineland Massacres of Jews in the First Crusade, Memories Medieval and Modern', in Medieval Concepts of the Past: Ritual, Memory, Historiography, p.279-310
 3. David Nirenberg (2002). Gerd Althoff (ed.). Medieval Concepts of the Past: Ritual, Memory, Historiography. Johannes Fried. Cambridge University Press. pp. 279–. ISBN 978-0-521-78066-7.
 4. Chazan, Robert (1996). European Jewry and the First Crusade. U. of California Press. pp. 55–60, 127. ISBN 9780520917767.
 5. Shum Hebrew: שו"ם were the letters of the three towns as pronounced at the time in old French: Shaperra, Wermieza and Magenzza.
 6. Sources describing these attacks as pogroms include:
  • Richard S. Levy. Antisemitism: A Historical Encyclopedia Of Prejudice And Persecution, ABC-CLIO, 2005, ISBN 9781851094394. p. 153.
  • Christopher Tyerman. God's War: A New History of the Crusades, Harvard University Press, 2006, ISBN 9780674023871, p. 100.
  • Israel Jacob Yuval. Two Nations in Your Womb: Perceptions of Jews and Christians in Late Antiquity and the Middle Ages, University of California Press, 2008, ISBN 9780520258181, p. 186.
  • Nikolas Jaspert. The Crusades, Taylor & Francis, 2006, ISBN 9780415359672, p. 39.
  • Louis Arthur Berman. The Akedah: The Binding of Isaac, Jason Aronson, 1997, ISBN 9781568218991, p. 92.
  • Anna Sapir Abulafia, "Crusades", in Edward Kessler, Neil Wenborn. A Dictionary of Jewish-Christian Relations, Cambridge University Press, 2005, ISBN 9780521826921, p. 116.
  • Ian Davies. Teaching the Holocaust: Educational Dimensions, Principles and Practice, Continuum International Publishing Group, 2000, ISBN 9780826448514, p. 17.
  • Avner Falk. A Psychoanalytic History of the Jews, Fairleigh Dickinson Univ Press, 1996, ISBN 9780838636602, p. 410.
  • Hugo Slim. Killing Civilians: Method, Madness, and Morality in War, Columbia University Press, 2010, ISBN 9780231700375, p. 47.
  • Richard A. Fletcher. The Barbarian Conversion: From Paganism to Christianity, University of California Press, 1999, ISBN 9780520218598, p. 318.
  • David Biale. Power & Powerlessness in Jewish History. Random House, 2010, ISBN 9780307772534, p. 65.
  • I. S. Robinson. Henry IV of Germany 1056–1106, Cambridge University Press, 2003, ISBN 9780521545907, p. 318.
  • Will Durant. The Age of Faith. The Story of Civilization Vol. 4, Simon & Schuster, 1950, p. 391.

ഗ്രന്ഥസൂചിക[തിരുത്തുക]

പ്രാഥമിക ഉറവിടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ[തിരുത്തുക]

പ്രാഥമിക സ്രോതസുകൾ[തിരുത്തുക]

ദ്വിതീയ സ്രോതസുകൾ[തിരുത്തുക]

ജേണൽ ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • Eidelberg, Shlomo (1999). "The First Crusade and the persecutions of 1096: a recollection for their 900th anniversary". Medieval Ashkenazic History.
 • Eidelberg, Shlomo (1996). "The Jews and the Crusaders: The Hebrew Chronicles of the First and Second Crusades". History. KTAV Publishing House Inc. ISBN 9780881255416.
 • Gabriele, Matthew (2007). Michael Frassetto (ed.). "Against the Enemies of Christ: The Role of Count Emicho in the Anti-Jewish Violence of the First Crusade". Christian Attitudes Towards the Jews in the Middle Ages. Routledge. ISBN 9780415978279.
 • Goitein, G.D (1952). "Contemporary Letters on the Capture of Jerusalem by the Crusaders". Journal of Jewish Studies. 3 (4): 162–177, 163. doi:10.18647/97/JJS-1952.
 • (Hebrew) Hacker, Joseph (1966). "On the Persecutions of 1096". Zion. 31."On the Persecutions of 1096". Zion. 31.
 • (German) Haverkamp, Eva (2005). "Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzugs [Hebrew reports on the persecution of Jews during the First Crusade]". Monumenta Germaniae Historica: Hebräische Texte aus dem Mittelalterlichen Deutschland. Hanover Hahnsche Buchhandlung. 1."Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzugs [Hebrew reports on the persecution of Jews during the First Crusade]". Monumenta Germaniae Historica: Hebräische Texte aus dem Mittelalterlichen Deutschland. Hanover Hahnsche Buchhandlung. 1.
 • Haverkamp, Eva (2008). "What did the Christians know? Latin reports on the persecutions of Jews in 1096". The Journal of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East.
 • Haverkamp, Eva (2009). "Martyrs in rivalry: the 1096 Jewish martyrs and the Thebean legion". Jewish History. 23 (4): 319–342. doi:10.1007/s10835-009-9091-1. JSTOR 25653802. S2CID 159477788.
 • Kober, Adolf (1940). "Cologne". Philadelphia: The Jewish Publication Society of America.
 • Malkiel, David (2001). "Destruction or Conversion: Intention and Reaction, Crusaders and Jews, in 1096". Jewish History. 15 (3): 257–280. doi:10.1023/A:1014208904545. JSTOR 20101451. S2CID 156054316.
 • (German) Mentgen, Gerd. "Die Juden des Mittelrhein-Mosel-Gebietes im Hochmittelalter unter besonderer Berücksichtigung der Kreuzzugsverfolgungen [The Jews of the Middle Rhine Moselle area in the High Middle Ages, with special emphasis on crusade persecutions]". Der Erste Kreuzzug 1096 und Seine Folgen, die Verfolgung der Juden im Rheinland [The First Crusade in 1096 and its aftermath, the persecution of Jews in the Rhineland]. Evangelical Church in the Rhineland, Düsseldorf 1996 (Schriften des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland. 9."Die Juden des Mittelrhein-Mosel-Gebietes im Hochmittelalter unter besonderer Berücksichtigung der Kreuzzugsverfolgungen [The Jews of the Middle Rhine Moselle area in the High Middle Ages, with special emphasis on crusade persecutions]". Der Erste Kreuzzug 1096 und Seine Folgen, die Verfolgung der Juden im Rheinland [The First Crusade in 1096 and its aftermath, the persecution of Jews in the Rhineland]. Evangelical Church in the Rhineland, Düsseldorf 1996 (Schriften des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland. 9.
 • "Die Juden des Mittelrhein-Mosel-Gebietes im Hochmittelalter unter besonderer Berücksichtigung der Kreuzzugsverfolgungen [The Jews of the Middle Rhine Moselle area in the High Middle Ages, with special emphasis on crusade persecutions]". Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. 44. 1995.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജർമ്മൻ_കുരിശുയുദ്ധം-1096&oldid=3839426" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്