ജിഎൻ-സെഡ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പിന്റ സാതകൾ പ്രയേജനപ്പെടുതി നടതിയ പരീഷണതിൽ പ്രപഞ്തിൽ ഏറ്റവും അകെലെയുള്ള ഗാലക്സി തിരിച്ച് അറിഞു.പ്രാപഞിക ദൂരെതിന്റ കാര്യതിൽ പുതിയ റെകോഡ് 1340 ക്കോടീ പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഗാലക്സി കനടൂപിടിചു.ഉർസ മേജർ നക്ഷത്രഗണതിന്റ ദിശയിൽ ഈ ഗാലക്സിക്ക് ജിഎൻ-സെഡ് 11 എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.പ്രപഞചതിൽ വെറും 3 ശതമാനം മാത്രം പ്രായമുള്ള് കാലന്ത് രൂപപ്പെട്ട ഗാലക്സിയാണ് ജിഎൻ സെഡ് 11.മഹാവിസ്ഫോടനം നടന്ന് കഴിഞ 400 മിലൺ വർഷം രൂപപ്പട്ടതാണ്. നക്ഷത്ര സമൂഹം:ഉർസ മേജർ രററ്റ് അസെൻഷൻ:12മ.36മി.25സെ ചായവ്:+62ശതമാനം 14'31.4' റെഡ് ഷിഫറ്റ്:11.09 മാസ്:10*10 സോളാർ മാസ്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജിഎൻ-സെഡ്&oldid=2556389" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്