ജനകീയ ജനാധിപത്യ ഗവണ്മന്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഭരണകൂടമാണ് ജനകീയ ജനാധിപത്യ ഗവണ്മന്റ്. CPI(M) ഇൻറെ തീരുമാന പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, സൈനികർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടാകും. പിന്നീട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗവണ്മൻറിന് വഴി മാറും. ശേഷം കമ്മ്യൂണിസം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ പാർട്ടിയും, ഭരണകൂടവും ഇല്ലാതാകും.