ഘടകം:Iucn

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Iucn/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local p = {}

local data = { -- these data entries will ultimately go in data subpage or series of data subpages **NOT USED**
	iucn = {
		['_template'] = "cite journal", -- use cite journal
		['_exclude'] = "amended, url" , -- do not pass these to {{cite journal}}
				--_alias-map: associate {{IUCN}}-specific parameter names with cs1|2-standard parameter names
		['_alias-map'] = "assessors : authors, vassessors : vauthors, assessor# : last#, assessor#-link : author#-link,assessor-link# : author-link#, assessorlink# : authorlink#, assessor#-mask : author#-mask, assessor-mask# : author-mask#, assessormask# : authormask#, display-assessors : display-authors, displayassessors : displayauthors, last-assessor-amp : last-author-amp, lastassessoramp : lastauthoramp, assessment_year : year, taxon : title, downloaded : access-date"
	}
}

local function getArgs (frame, args)
	local parents = mw.getCurrentFrame():getParent()

	for k,v in pairs(parents.args) do
		--check content
		if v and v ~= "" then
			args[k]=v --parents.args[k]
		end
	end
end
--[[ function p.cite() - function wrapping {{cite journal}}
   takes cite journal parameters but updates old style url using electronic page number
   page should be in format e.T13922A45199653
   the url uses        13922/45199653
   so we need to extract the number between T and A and the number after A
   the target url is https://www.iucnredlist.org/species/13922/45199653
   usage: {{#invoke:iucn|cite}}
   template: {{Template:Cite iucn}}
--]]
function p.cite(frame)
	--local parents = mw.getCurrentFrame():getParent()

	local templateArgs = {}
	getArgs (frame, templateArgs)

	--we only want to make changes if there is old-style url, i.e. one containing "/details/"
	local url = templateArgs['url'] or ""
	local old = string.find( url, "details" , 1, true)
	if old then
		local page = templateArgs['page'] or ""
		local speciesID = string.match( page, "T(%d+)A" )
		local speciesAssessment = string.match( page, "A(%d+)" )
		if speciesID and speciesAssessment then -- set new style url
			templateArgs['url'] = "https://www.iucnredlist.org/species/" .. speciesID .. '/' .. speciesAssessment
		end
	end
	if templateArgs['amended'] then templateArgs['trans-title']=templateArgs['amended'] end -- use translated title parameter to add amended text, e.g. "amended version of 2016 assessment", which will be added in square brackets after title

	return frame:expandTemplate{ title = 'cite journal', args = templateArgs }
	--return frame:expandTemplate{ title = 'cite journal', args = parents.args }
end
-- version using template wrapper for cite journal
function p.cite2(frame)

	-- now use wrapper template

	--[[this doesn't work
  frame.args['_alias-map'] = "assessors : authors, vassessors : vauthors, assessor# : last#, assessor#-link : author#-link,assessor-link# : author-link#, assessorlink# : authorlink#, assessor#-mask : author#-mask, assessor-mask# : author-mask#, assessormask# : authormask#, display-assessors : display-authors, displayassessors : displayauthors, last-assessor-amp : last-author-amp, lastassessoramp : lastauthoramp, assessment_year : year, taxon : title, downloaded : access-date"
  frame.args['_template'] = "cite journal"
  but the following does ]]

	local wrapperArgs ={}
	wrapperArgs['_template'] = "cite journal"
	--|_exclude=id, version, new, IUCN_Year, iucn_year, criteria-version <!-- do not pass these to {{cite journal}} -->
	wrapperArgs['_exclude'] = "amended, url" -- exclude url (from parent) as we wanted updated version
	--|_alias-map= <!-- associate {{IUCN}}-specific parameter names with cs1|2-standard parameter names -->
	wrapperArgs['_alias-map'] = "assessors : authors, vassessors : vauthors, assessor# : last#, assessor#-link : author#-link,assessor-link# : author-link#, assessorlink# : authorlink#, assessor#-mask : author#-mask, assessor-mask# : author-mask#, assessormask# : authormask#, display-assessors : display-authors, displayassessors : displayauthors, last-assessor-amp : last-author-amp, lastassessoramp : lastauthoramp, assessment_year : year, taxon : title, downloaded : access-date"


	local templateArgs = {}  -- need a copy to alter and pass to citation template
	getArgs (frame, templateArgs)

	--we only want to make changes if there is old-style url, i.e. one containing "/details/"
	local url = templateArgs['url'] or ""
	local replace = string.find( url, "details" , 1, true)  -- replace url if contains "details"
	if url == "" and templateArgs['page'] then replace = true end -- if no url and page number available,

	if replace then
		local page = templateArgs['page'] or ""
		local speciesID = string.match( page, "T(%d+)A" )
		local speciesAssessment = string.match( page, "A(%d+)" )
		if speciesID and speciesAssessment then -- set new style url
			wrapperArgs['url'] = "https://www.iucnredlist.org/species/" .. speciesID .. '/' .. speciesAssessment
		end
	else
		wrapperArgs['url']=templateArgs['url']
	end
	if url == "" and templateArgs['id'] then -- use oldstyle url
		wrapperArgs['url'] = "http://oldredlist.iucnredlist.org/details/" .. templateArgs['id']
		wrapperArgs['journal'] = '[[IUCN Red List of Threatened Species]]'
		wrapperArgs['volume'] = 'Version ' .. templateArgs['version']
	end
	if templateArgs['amended'] then wrapperArgs['trans-title']=templateArgs['amended'] end -- use translated title parameter to add amended text, e.g. "amended version of 2016 assessment", which will be added in square brackets after title
	--wrapperArgs['trans-title'] = templateArgs['trans-title']

	frame.args=wrapperArgs --set the wrapper arguments

	local wrapper = require("Module:Template wrapper/sandbox")

	--local xframe = frame --mw.clone(frame) --mw.getCurrentFrame()
	--frame.args.metatable['_template'] = "cite journal"
	--local parents = xframe:getParent() --mw.getCurrentFrame():getParent()
	--parents.args['_template'] = "cite journal"

	--mw.logObject(frame)
	--return mw.dumpObject(wrapperArgs)
	return wrapper.wrap(frame)

end
--[[ function to replace iucn templates
   test template: Template:IUCN/sandbox/lua
   usage: {{#invoke:iucn|main}}
--]]
function p.main(frame)

	local templateArgs = {}  -- need a copy to alter and pass to citation template
	getArgs (frame, templateArgs)

--	local parents = mw.getCurrentFrame():getParent()
	local reference = ""
	local taxon =templateArgs['taxon']

	reference = '{{cite journal |title=' .. taxon
	local maxAssessors = 20
	local assessorNumber =0

	-- if 'assessor' instead of 'assessor1'
	if templateArgs['assessor'] then templateArgs['assessor1'] = templateArgs['assessor'] end
	if templateArgs['assessor-link'] then templateArgs['assessor-link1'] = templateArgs['assessor-link'] end

	while assessorNumber < maxAssessors do -- use the last number determined in the preprocessing

		assessorNumber = assessorNumber + 1 -- so we start with 1
		local assessorName = templateArgs['assessor'..tostring(assessorNumber)] or ""
		if assessorName ~= "" then
			reference = reference .. ' |author' .. assessorNumber .. '=' .. assessorName
		end
		local assessorLink = templateArgs['assessor-link'..tostring(assessorNumber)]
				or templateArgs['assessor'..tostring(assessorNumber)..'link']
				or templateArgs['assessorlink'..tostring(assessorNumber)]or ""
		if assessorLink ~= "" then
			reference = reference .. ' |authorlink' .. assessorNumber .. '=' .. assessorLink
		end
	end
	local year = templateArgs['year']
	local id = templateArgs['id']
	local assessment = templateArgs['assessment'] or ""
	local version = templateArgs['version']
	local doi = templateArgs['doi'] or ""
	local accessdate = templateArgs['accessdate'] or ""

	reference = reference ..
		' |year=' .. year
		" |version=''Version ".. version .. "''" ..
		' |journal=[[The IUCN Red List of Threatened Species]]' ..
		' |accessdate='.. accessdate ..
		' |doi='.. doi

	if assessment ~= "" then
		reference = reference .. '|url=https://www.iucnredlist.org/species/'.. id .. '/' .. assessment
	else -- if there is no assessment number, use oldredlist.iucnredlist.org version
		-- an alternative might be to use archive.org in case this cite is dropped
		reference = reference .. '|url=http://oldredlist.iucnredlist.org/details/'.. id .. '/0'
	end

	reference = reference .. ' |publisher=[[International Union for Conservation of Nature]]}}'

	return frame:preprocess(reference)
	--return reference
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Iucn&oldid=3120857" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്