ഘടകം:Infobox road/map

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Infobox road/map/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local p = {}

local format = mw.ustring.format

local mapsizes = {
	DEU = "200",
}

function p._map(args)
	local map = args.map or ''
	if args.map_custom == "yes" then
		return format('<div style="white-space:nowrap;">%s</div>', map)
	end
	if map == '' then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject() or {}
		local claims = entity.claims or {}
		local mapProp = claims.P15
		if not mapProp or mapProp[1].mainsnak.snaktype ~= 'value' then
			return ""
		end
		map = mapProp[1].mainsnak.datavalue.value
	end

	local mapsize = mapsizes[args.country] or '290'
	local alt = args.map_alt or ''
	return format("[[File:%s|%spx|alt=%s]]", map, mapsize, alt)
end

function p.map(frame)
	local argsModule = require("Module:Arguments")
	local args = argsModule.getArgs(frame)
	local state = args.state or args.province
	if not args.country then
		local countryMask = mw.loadData("Module:Road data/countrymask")
		args.country = countryMask[state]
	end
	return p._map(args)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Infobox_road/map&oldid=3083820" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്