ഘടകം:Infobox road/locations

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Infobox road/locations/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local p = {}

local function countries(args, country)
  local data = {EUR = "no", ASIA = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args.countries
  else
    return nil
  end
end

local function regions(args, country)
	local data = {EUR = "no", ESP = "no", ITA = "no", HRV = "no", CZE = "no", CAN = "no", CYP = "no", GRC = "no", POL = "no", HUN = "no",
	       SVN = "no", SVK = "no", AUT = "no", TUR = "no", UKR = "no", BIH = "no", SRB = "no", SGP = "no", AUS = "no", default = "yes"}
	if args.communities then
		return "Autonomous communities:", args.communities
	end
	local yesOrNo = data[country] or data.default
	if yesOrNo == "no" then
		return "Regions:", args.regions
	else
		return "Regions:", nil
	end
end

local function states(args, country)
  local data = {USA = "no", IND = "no", DEU = "no", AUT = "no", MEX = "no", AUS = "no", BRA = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args.states
  else
    return nil
  end
end

local function provinces(args, country)
  local data = {CAN = "no", TUR = "no", THA = "no", IRN = "no", NLD = "no", ESP = "no", PHL = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args.provinces
  else
    return nil
  end
end

local function counties(args, country)
  local counties = args.counties
  local districts = args.districts
  local municipalities = args.municipalities
  local parishes = args.parishes
  local boroughs = args.boroughs
  if counties then
    return "Counties", counties
  elseif districts then
    return "Districts", districts
  elseif municipalities then
    return "Municipalities", municipalities
  elseif parishes then
    return "Parishes", parishes
  elseif boroughs then
    return "Boroughs", boroughs
  else
    return '', nil
  end
end

local function ruralMunis(args, country)
  local label
  local province = country or ''
  if province == "AB" then
    label = "Specialized<br>and rural<br>municipalities"
  else
    label = "Rural<br>municipalities"
  end
  local data = {MB = "no", SK = "no", AB = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[province] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return label, args.rural_municipalities
  else
    return '', nil
  end
end

local function divisions(args, country)
  local province = country or ''
  local data = {ON = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[province] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args.divisions
  else
    return nil
  end
end

local function cities(args, country, parameter)
  local data = {USA = "yes", default = "no"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return args[parameter]
  else
    return nil
  end
end

local function destinations(args, country)
  local label
  if country == "GBR" then
    label = "[[Primary status|Primary<br>destinations]]"
  else
    label = "Primary<br>destinations"
  end
  local data = {AUS = "no", NZL = "no", GBR = "no", IRL = "no", MYS = "no", IND = "no", NPL = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    return label, args.destinations
  else
    return '', nil
  end
end

local function lga(args, country)
  local labels = {SA = "[[Local government areas of South Australia|LGA(s)]]", VIC = "[[Local government in Victoria|LGA(s)]]", NSW = "[[Local government areas of New South Wales|LGA(s)]]",
          QLD = "[[Local government areas of Queensland|LGA(s)]]", NT = "[[Local government areas of the Northern Territory|LGA(s)]]",
          WA = "[[Local government areas of Western Australia|LGA(s)]]", TAS = "[[Local government areas of Tasmania|LGA(s)]]", ACT = "District(s)"}
  local data = {AUS = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    local state = args.state or ''
    local label = labels[state] or "[[Local government in Australia|LGA(s)]]"
    return label, args.lga
  else
    return '', nil
  end
end

local function locations(args, country)
  local labels = {highway = "Major settlements", ["rural road"] = "Major settlements", freeway = "Major suburbs", ["city highway"] = "Major suburbs", road = "Major suburbs", street = "Suburb"}
  local data = {AUS = "no", default = "yes"}
  local yesOrNo = data[country] or data.default
  if yesOrNo == "no" then
    local type = args.type or ''
    local label = labels[type] or "Primary<br>destinations"
    return label, args.locations
  else
    return '', nil
  end
end

function p.locations(frame)
  local pframe = frame:getParent()
  local config = frame.args -- the arguments passed BY the template, in the wikitext of the template itself
  local args = pframe.args -- the arguments passed TO the template, in the wikitext that transcludes the template
  
  local parameters = {label1 = "Countries", label3 = "States", label4 = "Provinces", label7 = "Divisions", label8 = "Major cities",
            label9 = "Towns", label10 = "Villages", child = "yes", decat = "yes", labelstyle = "text-align:right", title = "Location"}
  local data = {}
  
  local function emptyParam(param)
    if param == '' then
      return nil
    else
      return param
    end
  end

  local country = emptyParam(args.country)
  local state = emptyParam(args.state)
  local province = emptyParam(args.province)
  if not(country) then
    local stateParam = args.state or args.province
    if not(stateParam) then
      country = ''
    else
      local countryMask = require "Module:Infobox road/meta/mask/country"
      country = countryMask._country(stateParam, country)
    end
  end
  data[1] = countries(args, country)
  parameters.label2, data[2] = regions(args, country)
  data[3] = states(args, country)
  data[4] = provinces(args, country)
  parameters.label5, data[5] = counties(args, country)
  parameters.label6, data[6] = ruralMunis(args, province)
  data[7] = divisions(args, province)
  data[8] = cities(args, country, 'cities')
  data[9] = cities(args, country, 'towns')
  data[10] = cities(args, country, 'villages')
  parameters.label11, data[11] = destinations(args, country)
  parameters.label12, data[12] = lga(args, country)
  parameters.label13, data[13] = locations(args, country)
  
  local hasData = false
  for k,v in pairs(data) do
    if v ~= '' then
      hasData = true
      break
    end
  end
  if not(hasData) then
    return ''
  end
  
  for k,v in pairs(data) do
    parameters["data" .. k] = v
  end
  
  local infoboxModule = require 'Module:Infobox'
  return infoboxModule.infobox(parameters)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Infobox_road/locations&oldid=3083816" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്