ഘടകം:Infobox road/length

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Infobox road/length/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local p = {}

local math = require "Module:Math"

local function getLengths(args, num)
  local precision = math._precision
  local round = math._round
  local format = math._precision_format
  local lengths = {}
  local km = args["length_km" .. num] or ''
  local mi = args["length_mi" .. num] or ''
  local prec = tonumber(args["length_round" .. num])
  if '' == km then
    local n = tonumber(mi)
    prec = prec or precision(mi)
    if n then
      lengths.km = format(tostring(n * 1.609344), tostring(prec))
    else
      lengths.km = '0'
    end
  else
    prec = prec or precision(km)
    lengths.km = format(km, tostring(prec))
    lengths.orig = "km"
    lengths.comp = "mi"
  end
  if '' == mi then
    local n = tonumber(km)
    prec = prec or precision(km)
    if n then
      lengths.mi = format(tostring(n / 1.609344), tostring(prec))
    else
      lengths.mi = '0'
    end
  else
    prec = prec or precision(mi)
    lengths.mi = format(mi, tostring(prec))
    lengths.orig = "mi"
    lengths.comp = "km"
  end
  return lengths
end

function p._length(num, args)
  local ref = args["length_ref" .. num] or ''
  local notes = args["length_notes" .. num] or ''
  local lengths = getLengths(args, num)
   
  local first, second
  if lengths.orig == "mi" then
    first = lengths.mi
    second = lengths.km
  else
    first = lengths.km
    second = lengths.mi
  end
  if first == '0' and second == '0' then
    return
  end
  local text = {first, " ", lengths.orig, ref, " (", second, " ", lengths.comp, ")", }
  if notes ~= '' then
    table.insert(text, "<div style='font-size:90%;'>" .. notes .. "</div>")
  end
  return table.concat(text)
end

function p.length(frame)
  local pframe = frame:getParent()
  local config = frame.args -- the arguments passed BY the template, in the wikitext of the template itself
  local args = pframe.args -- the arguments passed TO the template, in the wikitext that transcludes the template
  
  local num = config.num or ''
  return p._length(num, args)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Infobox_road/length&oldid=3083808" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്