ഘടകം:Icon

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Icon/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

-- This module implements [[Template:Icon]].

require("Module:No globals")

local DATA_MODULE = 'Module:Icon/data'
local p = {}

function p._main(args, data)
	data = data or mw.loadData(DATA_MODULE)
	local code = args.class or args[1]
	local iconData
	if code then
		code = code:match('^%s*(.-)%s*$'):lower() -- trim whitespace and put in lower case
		iconData = data[code]
	end
	if not iconData then
		iconData = data._DEFAULT
	end
	return string.format(
		'[[File:%s%s%s|%s|class=noviewer]]',
		iconData.image,
		iconData.tooltip and '|' .. iconData.tooltip or '',
		iconData.link == false and '|link=' or '',
		args.size or '16x16px'
	)
end

function p.main(frame)
	local args = {}
	for k, v in pairs(frame:getParent().args) do
		args[k] = v
	end
	return p._main(args)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Icon&oldid=3662625" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്