ഘടകം:Gaps

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Gaps/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

local p = {}

local getArgs

function p.main(frame)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
	end
	local args = getArgs(frame, {wrappers = 'Template:Gaps'})

	local ret = mw.html.create('span')
		:css({['white-space'] = 'nowrap',
				['font-size'] = args.size})

	if args.lhs then
		ret:wikitext(args.lhs .. ' = ')
	end

	for k,v in ipairs(args) do
		if k == 1 then
			ret:wikitext(v)
		else
			ret:tag('span')
				:css('margin-left','0.2em')
				:wikitext(v)
		end
	end

	if args.e then
		ret
			:tag('span')
				:css({['margin-left'] = '0.27em',
						['margin-right']= '0.27em'})
				:wikitext('×')
			:done()
			:wikitext(args.base or '10')
			:tag('span')
				:css('display','none')
				:wikitext('^')
			:done()
			:tag('sup')
				-- the double parentheses here are not redundant.
				-- they keep the second return value from being passed
				:wikitext((mw.ustring.gsub(args.e,'-','−')))
			:done()
	end

	if args.u then
		ret:wikitext(' ' .. args.u)
	end

	return ret
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Gaps&oldid=2214503" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്