ഘടകം:Error

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Error/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

-- This module implements {{error}}.

local p = {}

local function _error(args)
  local tag = mw.ustring.lower(tostring(args.tag))

  -- Work out what html tag we should use.
  if not (tag == 'p' or tag == 'span' or tag == 'div') then
    tag = 'strong'
  end

  -- Generate the html.
  return tostring(mw.html.create(tag)
    :addClass('error')
    :wikitext(tostring(args.message or args[1] or error('no message specified', 2)))
  )
end

function p.error(frame)
  local args
  if type(frame.args) == 'table' then
    -- We're being called via #invoke. The args are passed through to the module
    -- from the template page, so use the args that were passed into the template.
    args = frame.args
  else
    -- We're being called from another module or from the debug console, so assume
    -- the args are passed in directly.
    args = frame
  end
  -- if the message parameter is present but blank, change it to nil so that Lua will
  -- consider it false.
  if args.message == "" then
    args.message = nil
  end
  return _error(args)
end

return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Error&oldid=2504991" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്