ഘടകം:BananasArgs

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:BananasArgs/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

-- Sample Module demonstrating how to access arguments.
-- For more about the Frame object, see http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Frame_object
-- Unit tests at Module:BananasArgs/tests
 
local p = {}
 
-- No arguments, used like: {{#invoke:BananasArgs|hello_world}}
function p.hello_world()
  return "Hello, world!"
end
 
-- One argument, used like: {{#invoke:BananasArgs|hello|Fred}}
function p.hello(frame)
  local name = frame.args[1]
  return "Hello, " .. name .. "!"
end
 
-- Two arguments, used like: {{#invoke:BananasArgs|add|5|3}}
function p.add(frame)
  local num1 = tonumber(frame.args[1])
  local num2 = tonumber(frame.args[2])
  return num1 + num2
end
 
-- Named arguments, used like: {{#invoke:BananasArgs|count_fruit|bananas=5|apples=3}}
function p.count_fruit(frame)
  local num_bananas = frame.args['bananas']
  local num_apples = frame.args['apples']
  return 'I have ' .. num_bananas .. ' bananas and ' .. num_apples .. ' apples'
end
 
-- Mixing regular args with named args and optional named args
-- Used like: {{#invoke:BananasArgs|has_fruit|Fred|bananas=5|cherries=7}}
function p.has_fruit(frame)
  local name = frame.args[1]
  local num_bananas = frame.args['bananas']
  local num_apples = frame.args['apples']
  local num_cherries = frame.args['cherries']
 
  local result = name .. ' has:'
  if num_bananas then result = result .. ' ' .. num_bananas .. ' bananas' end
  if num_apples then result = result .. ' ' .. num_apples .. ' apples' end
  if num_cherries then result = result .. ' ' .. num_cherries .. ' cherries' end
  return result
end
 
-- Iterating over args, used like: {{#invoke:BananasArgs|custom_fruit|pineapples=10|kiwis=5}}
function p.custom_fruit(frame)
  local result = 'I have:'
  for name, value in pairs(frame.args) do
    result = result .. ' ' .. value .. ' ' .. name
  end
  return result
end
 
-- Iterating over args with separate mandatory args
-- Used like: {{#invoke:BananasArgs|custom_fruit_2|Fred|pineapples=10|kiwis=5}}
function p.custom_fruit_2(frame)
  local name = frame.args[1]
  local result = name .. ' has:'
  for name, value in pairs(frame.args) do
    if name ~= 1 then
      result = result .. ' ' .. value .. ' ' .. name
    end
  end
  return result
end
 
return p
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:BananasArgs&oldid=1739706" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്