ഗാന്ധിജിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഗാന്ധിജിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗാന്ധിജിയെപ്പറ്റിയുള്ള കൃതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണമായ പട്ടികയാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയത് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം പ്രസാധകർ
ഗാന്ധി എന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ മഹാത്മാഗാന്ധി -- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
മതവും വിശ്വാസവും മഹാത്മാഗാന്ധി -- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
സമുന്നത ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ ഡോ. ജി. രാമചന്ദ്രൻ -- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ശതാബ്ദങ്ങളുടെ ശബ്ദം പ്രഫ. ജി. കുമാരപിള്ള -- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ഗാന്ധിമാർഗ്ഗം പ്രഫ. പി. കെ. ബി. നായർ -- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
മതവും വർഗ്ഗീയതയും ഗാന്ധിയൻ സമീപനം ഡോ. എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ -- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
രാമൻ ഗാന്ധി അംബേദ്കർ ഡോ. കെ. അരവിന്ദാക്ഷൻ -- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ഗാന്ധിജി ജീവിതവും സന്ദേശവും ഡോ. കെ. അരവിന്ദാക്ഷൻ -- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ഗാന്ധിജിയുടെ രാമരാജ്യ ദർശനം ഡോ. കെ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ക്രിസ്തുദർശനം ഡോ. കെ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ജാതിവിചാരം സംവരണം വർഗ്ഗീയത ഡോ. കെ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
സർവ്വോദയ ദർശനം ദാദാ ധർമ്മാധികാരി --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ഗാന്ധിജിയുടെ കഥ പി. ഐ. ശങ്കരനാരായണൻ ---- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ഇന്ത്യാവിഭജനത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷി ശാന്തിനികേതനം കൃഷ്ണൻ നായർ --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ഒരു നിരീശ്വരവാദി രാമചന്ദ്ര ഗോറ --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
അമൂല്യപൈതൃകം സുമിത്രാ ഗാന്ധി കുൽക്കർണി --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ഗാന്ധി ആചാര്യ കൃപലാനി --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ബാപ്പുവിന്റെ കഥ ഹരിഭാവു ഉപാദ്ധ്യായ --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ബാപ്പുവും ഖുർ ആനും കുട്ടിയും പ്രൊ. പി. കെ. രവീന്ദ്രൻ നായർ --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ബാപ്പു ഭാഗം 1, 2 എഫ്, സി. ഫ്രീറ്റസ് --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
ബാപ്പുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഉമാശങ്കർ ജോഷി --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
മഹാത്മാഗാന്ധി എൻ. പി. പുന്തല --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18
മഹാത്മജിയുടെ മടിയിൽ നാരായൺ ദേശായി --- പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊച്ചി 18