ക്രോണിക് ഫങ്ഷണൽ അബ്ഡൊമിനൽ പെയിൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വയറുവേദനയുടെ സന്തതമായ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ക്രോണിക് ഫങ്ഷണൽ അബ്ഡൊമിനൽ പെയിൻ അഥവാ ക്രോണിക് ഫങ്ഷണൽ വയറുവേദന (Chronic functional abdominal pain).[1] ക്ഷിപ്രപ്രകോപിയായ മലാശയരോഗവുമായി (IBS) ഇതിന് സാധർമ്മ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വിരളാഗതമാണിത്. തന്മൂലം, ക്ഷിപ്രപ്രകോപിയായ മലാശയരോഗത്തിനു നൽകുന്ന ചികിത്സകളിൽ മിക്കവയും ക്രോണിക് ഫങ്ഷണൽ വയറുവേദനയ്ക്കും ഔപകാരികമാണ്. ക്രോണിക് ഫങ്ഷണൽ വയറുവേദനയും ക്ഷിപ്രപ്രകോപിയായ മലാശയരോഗവും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസമെന്തെന്നാൽ, ക്ഷിപ്രപ്രകോപിയായ മലാശയരോഗത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി; അതിസാരം, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ മലാശയശീലവ്യതിയാനങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ക്രോണിക് ഫങ്ഷണൽ വയറുവേദനയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.[1] ക്ഷിപ്രപ്രകോപിയായ മലാശയരോഗത്തിന്റെ രോഗലക്ഷണപ്രതിപാദനശാസ്‌ത്രപ്രകാരമുള്ള അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് മലാശയപ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലായ്മ.

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 ക്രോണിക് ഫങ്ഷണൽ അബ്ഡൊമിനൽ പെയിൻ www.iffgd.org