ക്രിസ്തുമതത്തിലെ യേശു

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീക്ഷണകോണിലെ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കമാണ് ക്രിസ്തുമതത്തിലെ യേശു എന്ന ഈ ലേഖനം. യേശു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവമാണെന്ന് മാത്രം അറിയുന്ന മറ്റ് മതവിശ്വാസികൾക്ക് അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ ക്രിസ്തീയ ചിന്തകൾ ഇവിടെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

കർത്താവിന്റെ പുത്രൻ, മിശിഹാ[തിരുത്തുക]

പുരാതന യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ അവരുടെ രാജാവായി കണക്കാക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങളെ ദൈവജനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ദൈവം അവരെ സ്വന്തം ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു.[1] അതിനാൽ ഇസ്രായേല്യർ തങ്ങളുടെ രാജാവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന പ്രത്യേക നാമത്തിൽ വിളിച്ചു. ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 'മിശിഹാ' എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം സാധാരണ മനുഷ്യ രാജാക്കന്മാരും ദിവ്യരാജാവായ യേശുക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.

റോമൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മിശിഹായുടെ രക്ഷയ്‌ക്കായി യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ക്രിസ്തു വന്നു. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിളിച്ച ഇസ്രായേല്യരിൽ ദൈവപുത്രൻ ആത്മീയമായി ഭരിക്കാൻ വന്നു.[2] മിശിഹാ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ആളുകളിൽ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ ദാസനായിട്ടാണ് യേശു വന്നത്.[3]

കർത്താവിന്റെ ആടുകൾ[തിരുത്തുക]

പുരാതന കാലത്ത്‌ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന രീതി മിക്ക ജനങ്ങളിലും സാധാരണമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ജനത പല കാരണങ്ങളാൽ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പാപയാഗമായി ആടുകളെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, ലോകത്തിലെ പാപങ്ങൾ നീക്കാൻ സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്ത യേശുവിനെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് ക്രിസ്തീയ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നു.

യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ, ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.[4] വെളിപാടിന്റെ രചയിതാവായ യോഹന്നാൻ തന്റെ ആകാശ ദർശനം വിവരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുഞ്ഞാടായി പരാമർശിക്കുന്നു.[5]

കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, "ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കിയ യഥാർത്ഥ കുഞ്ഞാടാണ് അവൻ. അവന്റെ ജീവിതത്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ നൽകി."

പുതിയ ആദം[തിരുത്തുക]

യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൃപയുടെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, അവനെ കളങ്കമില്ലാതെ വിശുദ്ധിയിലും കൃപയിലും സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവഹിതത്തിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു. ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാനും തുടക്കത്തിൽ അവനുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ അനുഗ്രഹീത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവനെ നയിക്കാനും ദൈവപുത്രൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. അതിനാൽ അവനെ പുതിയ ആദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, അപ്പൊസ്തലനായ പൌലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: 'ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ പാപം ലോകത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു. ആ പാപത്തിലൂടെ മരണം വന്നു. അതുപോലെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്തതിനാൽ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മറികടന്നു. വെറും ഒരാളുടെ കുറ്റം മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ വിധി. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേട് കാരണം പലരും പാപികളായിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിലൂടെ പലരും ദൈവത്തിന് യോഗ്യരാണ്. പാപം മരണത്തിലൂടെ വാഴുന്നതുപോലെ കൃപ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വാഴുന്നു. ആ കൃപയാണ് ആളുകളെ ദൈവത്തിന് യോഗ്യരാക്കുകയും നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ഉടമ്പടി 14: 2 '(ഇസ്രായേൽ!) ഭൂമിയിലെ സകല ജനതകളിൽ നിന്നും കർത്താവ് നിങ്ങളെ തന്റെ ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. '
  2. ലൂക്കോസ് 14: 31-33 “നീ അവന്റെ നാമം യേശു എന്നു വിളിക്കും; അവൻ വലിയവനാകുകയും അത്യുന്നതനായ ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കർത്താവായ ദൈവം അവന്നു തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം നൽകുകയും യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്നേക്കും വാഴുകയും ചെയ്യും.
  3. 1 പത്രോസ് 2:24 "നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ക്രൂശിൽ ചുമന്നു; നാം പാപങ്ങളാൽ മരിക്കുകയും നീതിക്കായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.
  4. യോഹന്നാൻ 1:29 യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു യോഹന്നാൻ കണ്ടു: ഇതാ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന കുഞ്ഞാട്.
  5. വെളിപാടു 5: 11-12 “ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സിംഹാസനത്തിൻറെയും ജീവനുള്ളവരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു;
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്രിസ്തുമതത്തിലെ_യേശു&oldid=3469275" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്