കേരളത്തിലെ പ്രധാന കനാലുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ക്രമസംഖ്യ പേര് നീളം ജില്ലകൾ
1 കനോലി കനാൽ 11.4 കോഴിക്കോട്
2 എ.സി. കനാൽ ആലപ്പുഴ
3 കെ.ഐ.പി. കനാൽ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ
4 വാടക്കനാൽ ആലപ്പുഴ
5 കമേഷ്യൽ കനാൽ ആലപ്പുഴ
6 സുൽത്താൻ കനാൽ കണ്ണൂർ