കാമില, ഡച്ചസ് ഓഫ് കോണ്വാൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
കാമില
ഡച്ചസ് ഓഫ് കോണ്വാൾ (കൂടുതൽ)

Camilla aged 70
2018 ൽ കോൺവാളിലെ ഡച്ചസ്
ഭാര്യമാർ
മക്കൾ
രാജവംശം വിൻഡ്സർ (വിവാഹത്താൽ)
പിതാവ് ബ്രൂസ് ഷാൻഡ്
മാതാവ് റോസലിൻഡ് ക്യൂബിറ്റ്

കാമില, ഡച്ചസ് ഓഫ് കോൺവാൾ, LG, GCVO, CSM, PC (ജനനം കാമില റോസ്മേരി ഷാൻഡ്, പിന്നീട് പാർക്കർ ബൗൾസ്; 17 ജൂലൈ 1947) ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശിയായ ചാൾസ് രാജകുമാരന്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. വെയിൽസ് രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ടായിട്ടും, അവർ ഡച്ചസ് ഓഫ് കോൺവാൾ എന്ന പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നു.