കണ്ണൂരിലെ തെയ്യക്കാവുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
 1. കണ്ണത്ത് ദാവൂർ കരിങ്കാളി ക്ഷേത്രം , ചാലോട്
 2. പറയങ്ങാട്ട് മുനീശ്വര മന്ദിരം, കച്ചേരിപ്പാറ
 3. ഒതയോത്ത് കുട്ടിശാസ്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം, എടയന്നൂർ
 4. ഒതയോത്ത് ആലിൻകാവിൽ ക്ഷേത്രം, കുയിലൂർ
 5. കുയിലൂർ കുന്നത്ത് ശ്രീ വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ക്ഷേത്രം, കുയിലൂർ
 6. വേങ്ങകണ്ടി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, മട്ടന്നൂർ
 7. മുണ്ടയോട് കൂടൻ ഗുരുക്കൻമാർക്കാവ്
 8. കുട്ടിച്ചാത്തൻമഠം മുടപത്തൂർ,
 9. പൊതിയാൽ കാവ് കുന്നത്ത്മൂല ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, ശങ്കരനെല്ലൂർ
 10. തില്ലങ്കേരി മുച്ചിലോട്ട് കാവ്, കാവുംപാടി
 11. ഒലായിക്കര ശ്രീ മലപ്പിലായിക്കാവ്, കൂത്ത്പറമ്പ
 12. കോട്ടയത്ത് ശാസ്ത ചാമുണ്ടെശ്വരി ക്ഷേത്രം, കൂത്ത്പറമ്പ
 13. കോതേരി വയനാട്ടുകുലവൻ ക്ഷേത്രം,
 14. നുള്ളിക്കണ്ടി പോർക്കലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, കൊങ്ങാട്ട, കൂത്ത്പറമ്പ
 15. ഇരിവേരി ശ്രീ പുലിദേവ ക്ഷേത്രം, കുഞ്ഞിമംഗലം
 16. കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് കാവ്,
 17. ചെമനാട് ആലിചേരി കണക്കരംകോട് തറവാട്, കോളയാട്, കൂത്ത്പറമ്പ
 18. കുറ്റെരി മുച്ചിലോട്ട് കാവ്,, പാനൂർ
 19. അമ്മൽ കൈതേരി പോർക്കലി ഭഗവതി, വട്ടോളി
 20. കൈതേരി ഇടം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, കൂത്തുപറമ്പ
 21. ആലിചേരി കാഞ്ഞിരോളി മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര, കോളയാട്
 22. കൂവപ്പാടി മടപ്പുര,
 23. ചെല്ലത്ത് വയൽ രയരോത്ത് തെയ്യം, ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ
 24. പൂവത്തിൻകീഴിൽ വിശ്വകർമ്മ ക്ഷേത്രം, ചിറ്റാരിപറമ്പ
 25. പോതിയങ്കാവ് കുന്നത്ത്മൂല കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, മാങ്ങാട്ടിടം
 26. ആമ്പിലാട് പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, കൂത്തുപറമ്പ
 27. തീര്ത്തങ്കര പുതിയകാവ്
 28. ആറ്റിങ്കര മുച്ചിലോട്ട് കാവ്, , ആറളം
 29. കളരിക്കാട്ട് മഞ്ഞംപ്രം മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര, ആറളം
 30. പത്തായക്കുന്ന് മൂഴിവയൽ കനാൽപാലം ഗുളികൻ കാവ്, പാട്യം
 31. കൊയിലോട് തയ്യിലെക്കണ്ടി മടപ്പുര, മാങ്ങാട്ടിടം
 32. കേളോത്ത് മടപ്പുര, നരവുർ
 33. കൊങ്ങോട്ടു മടപ്പുര, പഴയനിരത്ത്
 34. തൃക്കണ്ണാപുരം കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
 35. എരട്ട കുളങ്ങര കക്കോട്ടിൽ തെയ്യം, ചിറ്റാരിപറമ്പ
 36. പുതിയടത്ത് കാവ് തളിപ്പറമ്പ് ,ചിറവക്ക്