കണ്ടെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു കണ്ടെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (C.M.S.) എന്നാൽ സഹകരണപരമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലെ അഥവാ പരിസ്ഥിതിയിലെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഥവാ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം നൽകുന്ന ഒരു സിസ്ററം ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിതമോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ. നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

  • ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനു വേണ്ടി സംഭരിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കുവാനും സംഭാവന ചെയ്യുവാനും അനുവദിക്കുക.
  • Control access to data, based on user roles (defining which information users or user groups can view, edit, publish, etc.)
  • സംഭരിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കു വയ്‌ക്കുക
  • സംഭാവന ചെയ്യുക സഹകരിക്കുക

പ്രമുഖമായ കണ്ടൻറ് മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റവെയർകൾ വേർ‍ഡ്പ്രസ്സ്,ജൂംല,‍ഡ്രുപാൽ എന്നിവ PHP പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ കണ്ടൻറ് മാനേജ്മെൻറ് സോഫ്റ്റ്വേയറുക‍ളം ഒരു ‍ഡാറ്റാബേസ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.