ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷ്ണറി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രെസ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഒരു നിഘണ്ടുവാണ് ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷ്ണറി (Oxford English Dictionary).

ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷ്ണറി
പ്രമാണം:Oxford English Dictionary 2nd.jpg
രണ്ടാം എഡിഷൻ
Editor John Simpson and Edmund Weiner
Country United Kingdom
Language English
Subject Dictionary
Publisher Oxford University Press
Publication date
1989
Pages 21,730
ISBN 978-0-19-861186-8
OCLC 17648714
423 19
LC Class PE1625 .O87 1989
ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷ്ണറിയുടേ രണ്ടാം എഡിഷനിലെ 27 വോളിയത്തിൽ ഏഴെണ്ണം