എ.എം.ഡി. ഒപ്റ്ററോൺ മൈക്രോപ്രോസസറുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സെർവർ വിപണിക്ക് വേണ്ടി എ.എം.ഡി. പുറത്തിറക്കിയ പ്രോസസ്സർ ശ്രേണിയാണ് ഒപ്റ്ററോൺ.

സിംഗിൾ-കോർ സെർവർ പ്രോസസ്സർ[തിരുത്തുക]

ഒപ്റ്ററോൺ 100-series "SledgeHammer" (B3 & C0 & CG, 130 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 140 1400 MHz 1 MiB 800 MHz 7x 1.55V 84.7W സോക്കറ്റ് 940 June 30, 2003[1] OSA140CCO5AG (B3)
ഒപ്റ്ററോൺ 140 1400 MHz 1 MiB 800 MHz 7x 1.50V 82.1W സോക്കറ്റ് 940 OSA140CEP5AK (C0)
OSA140CEP5AT (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 142 1600 MHz 1 MiB 800 MHz 8x 1.55V 84.7W സോക്കറ്റ് 940 June 30, 2003 OSA142CCO5AG (B3)
ഒപ്റ്ററോൺ 142 1600 MHz 1 MiB 800 MHz 8x 1.50V 82.1W സോക്കറ്റ് 940 OSA142CEP5AK (C0)
OSA142CEP5AT (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 144 1800 MHz 1 MiB 800 MHz 9x 1.55V 84.7W സോക്കറ്റ് 940 June 30, 2003 OSA144CCO5AG (B3)
ഒപ്റ്ററോൺ 144 1800 MHz 1 MiB 800 MHz 9x 1.50V 82.1W സോക്കറ്റ് 940 OSA144CEP5AK (C0)
OSA144CEP5AT (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 146 2000 MHz 1 MiB 800 MHz 10x 1.50V 89W സോക്കറ്റ് 940 September 9, 2003[2] OSA146CEP5AK (C0)
OSA146CEP5AT (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 148 2200 MHz 1 MiB 800 MHz 11x 1.50V 89W സോക്കറ്റ് 940 November 17, 2003[3] OSA148CEP5AK (C0)
OSA148CEP5AT (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 150 2400 MHz 1 MiB 800 MHz 12x 1.50V 89W സോക്കറ്റ് 940 May 18, 2004[4] OSA150CEP5AT (CG)

ഒപ്റ്ററോൺ 100-ശ്രേണി "SledgeHammer" (CG, 130 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

 • എല്ലാ മോഡലുകളും: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
 • All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
 • All models only support single-processor configurations
Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 146HE 2000 MHz 1 MiB 800 MHz 10x 1.30V 55W സോക്കറ്റ് 940 OSK146CMP5AT

ഒപ്റ്ററോൺ 100-ശ്രേണി "SledgeHammer" (CG, 130 nm, energy-efficient)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 140EE 1400 MHz 1 MiB 800 MHz 7x 1.15V 30W സോക്കറ്റ് 940 OSB140CSP5AT

ഒപ്റ്ററോൺ 200-series "SledgeHammer" (B3 & C0 & CG, 130 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 240 1400 MHz 1 MiB 800 MHz 7x 1.55V 84.7W സോക്കറ്റ് 940 April 22, 2003[5] OSA240CCO5AH (B3)
ഒപ്റ്ററോൺ 240 1400 MHz 1 MiB 800 MHz 7x 1.50V 82.1W സോക്കറ്റ് 940 OSA240CEP5AL (C0)
OSA240CEP5AU (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 242 1600 MHz 1 MiB 800 MHz 8x 1.55V 84.7W സോക്കറ്റ് 940 April 22, 2003 OSA242CCO5AH (B3)
ഒപ്റ്ററോൺ 242 1600 MHz 1 MiB 800 MHz 8x 1.50V 82.1W സോക്കറ്റ് 940 OSA242CEP5AL (C0)
OSA242CEP5AU (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 244 1800 MHz 1 MiB 800 MHz 9x 1.55V 84.7W സോക്കറ്റ് 940 April 22, 2003 OSA244CCO5AH (B3)
ഒപ്റ്ററോൺ 244 1800 MHz 1 MiB 800 MHz 9x 1.50V 82.1W സോക്കറ്റ് 940 OSA244CEP5AL (C0)
OSA244CEP5AU (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 246 2000 MHz 1 MiB 800 MHz 10x 1.50V 89W സോക്കറ്റ് 940 August 5, 2003[6] OSA246CEP5AL (C0)
OSA246CEP5AU (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 248 2200 MHz 1 MiB 800 MHz 11x 1.50V 89W സോക്കറ്റ് 940 November 17, 2003[7] OSA248CEP5AL (C0)
OSA248CEP5AU (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 250 2400 MHz 1 MiB 800 MHz 12x 1.50V 89W സോക്കറ്റ് 940 May 18, 2004[4] OSA250CEP5AU (CG)

ഒപ്റ്ററോൺ 200-series "SledgeHammer" (CG, 130nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 246HE 2000 MHz 1 MiB 800 MHz 10x 1.30V 55W സോക്കറ്റ് 940 January 2005[8] OSK246CMP5AU

ഒപ്റ്ററോൺ 200-series "SledgeHammer" (CG, 130 nm, energy-efficient)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 240EE 1400 MHz 1 MiB 800 MHz 7x 1.15V 31W സോക്കറ്റ് 940 OSB240CSP5AU

ഒപ്റ്ററോൺ 800-series "SledgeHammer" (B3 & C0 & CG, 130 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 840 1400 MHz 1 MiB 800 MHz 7x 1.55V 84.7W സോക്കറ്റ് 940 June 30, 2003[1] OSA840CCO5AI (B3)
ഒപ്റ്ററോൺ 840 1400 MHz 1 MiB 800 MHz 7x 1.50V 82.1W സോക്കറ്റ് 940 OSA840CEP5AM (C0)
OSA840CEP5AV (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 842 1600 MHz 1 MiB 800 MHz 8x 1.55V 84.7W സോക്കറ്റ് 940 June 30, 2003 OSA842CCO5AI (B3)
ഒപ്റ്ററോൺ 842 1600 MHz 1 MiB 800 MHz 8x 1.50V 82.1W സോക്കറ്റ് 940 OSA842CEP5AM (C0)
OSA842CEP5AV (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 844 1800 MHz 1 MiB 800 MHz 9x 1.55V 84.7W സോക്കറ്റ് 940 June 30, 2003 OSB844CCO5AI (B3)
ഒപ്റ്ററോൺ 844 1800 MHz 1 MiB 800 MHz 9x 1.50V 82.1W സോക്കറ്റ് 940 OSA844CEP5AM (C0)
OSA844CEP5AV (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 846 2000 MHz 1 MiB 800 MHz 10x 1.50V 89W സോക്കറ്റ് 940 September 9, 2003[2] OSA846CEP5AM (C0)
OSA846CEP5AV (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 848 2200 MHz 1 MiB 800 MHz 11x 1.50V 89W സോക്കറ്റ് 940 November 17, 2003[7] OSA848CEP5AM (C0)
OSA848CEP5AV (CG)
ഒപ്റ്ററോൺ 850 2400 MHz 1 MiB 800 MHz 12x 1.50V 89W സോക്കറ്റ് 940 May 18, 2004[4] OSA850CEP5AV (CG)

ഒപ്റ്ററോൺ 800-series "SledgeHammer" (CG, 130 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 846HE 2000 MHz 1 MiB 800 MHz 10x 1.30V 55W സോക്കറ്റ് 940 OSK846CMP5AV

ഒപ്റ്ററോൺ 800-series "SledgeHammer" (CG, 130 nm, energy-efficient)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 840EE 1400 MHz 1 MiB 800 MHz 7x 1.15V 30W സോക്കറ്റ് 940 OSB840CSP5AV

ഒപ്റ്ററോൺ 100-series "Venus" (E4 & E6, 90 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 144 1800 MHz 1 MiB 1000 MHz 9x 1.35/1.4V 67W സോക്കറ്റ് 939 August 2, 2005 OSA144DAA5BN (E4)
OSA144DAA5CF (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 146 2000 MHz 1 MiB 1000 MHz 10x 1.35/1.4V 67W സോക്കറ്റ് 939 August 2, 2005 OSA146DAA5BN (E4)
OSA146DAA5CF (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 148 2200 MHz 1 MiB 1000 MHz 11x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 939 August 2, 2005 OSA148DAA5BN (E4)
OSA148DAA5CF (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 150 2400 MHz 1 MiB 1000 MHz 12x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 939 August 2, 2005 OSA150DAA5BN (E4)
OSA150DAA5CF (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 152 2600 MHz 1 MiB 1000 MHz 13x 1.35/1.4V 104W സോക്കറ്റ് 939 August 2, 2005 OSA152DAA5BN (E4)
OSA152DAA5CF (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 154 2800 MHz 1 MiB 1000 MHz 14x 1.35/1.4V 104W സോക്കറ്റ് 939 ? OSA154DAA5BN
ഒപ്റ്ററോൺ 156 3000 MHz 1 MiB 1000 MHz 15x 1.35/1.4V 104 സോക്കറ്റ് 939 ? OSA156DAA5BN

ഒപ്റ്ററോൺ 100-series "Venus" (E4, 90 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 148HE 2200 MHz 1 MiB 1000 MHz 11x 1.35/1.4V 55W സോക്കറ്റ് 939 ? OSK148FAA5BK

ഒപ്റ്ററോൺ 200-series "Troy" (E4, 90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 242 1600 MHz 1 MiB 1000 MHz 8x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA242FAA5BL
ഒപ്റ്ററോൺ 244 1800 MHz 1 MiB 1000 MHz 9x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA244FAA5BL
ഒപ്റ്ററോൺ 246 2000 MHz 1 MiB 1000 MHz 10x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA246FAA5BL
ഒപ്റ്ററോൺ 248 2200 MHz 1 MiB 1000 MHz 11x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA248FAA5BL
ഒപ്റ്ററോൺ 250 2400 MHz 1 MiB 1000 MHz 12x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA250FAA5BL
ഒപ്റ്ററോൺ 252 2600 MHz 1 MiB 1000 MHz 13x 1.35/1.4V 92.6W സോക്കറ്റ് 940 OSA252FAA5BL
ഒപ്റ്ററോൺ 254 2800 MHz 1 MiB 1000 MHz 14x 1.35/1.4V 92.6W സോക്കറ്റ് 940 OSA254FAA5BL
ഒപ്റ്ററോൺ 256 3000 MHz 1 MiB 1000 MHz 15x 1.35/1.4V 92.6W സോക്കറ്റ് 940 OSA256FAA5BL

ഒപ്റ്ററോൺ 200-series "Troy" (E4, 90 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 246HE 2000 MHz 1 MiB 1000 MHz 10x 1.35/1.4V 55W സോക്കറ്റ് 940 OSK246FAA5BL
ഒപ്റ്ററോൺ 248HE 2200 MHz 1 MiB 1000 MHz 11x 1.35/1.4V 55W സോക്കറ്റ് 940 OSK248FAA5BL
ഒപ്റ്ററോൺ 250HE 2400 MHz 1 MiB 1000 MHz 12x 1.35/1.4V 55W സോക്കറ്റ് 940 OSK250FAA5BL

ഒപ്റ്ററോൺ 800-series "Athens" (E4, 90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 842 1600 MHz 1 MiB 1000 MHz 8x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA842FAA5BM
ഒപ്റ്ററോൺ 844 1800 MHz 1 MiB 1000 MHz 9x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA844FAA5BM
ഒപ്റ്ററോൺ 846 2000 MHz 1 MiB 1000 MHz 10x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA846FAA5BM
ഒപ്റ്ററോൺ 848 2200 MHz 1 MiB 1000 MHz 11x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA848FAA5BM
ഒപ്റ്ററോൺ 850 2400 MHz 1 MiB 1000 MHz 12x 1.35/1.4V 85.3W സോക്കറ്റ് 940 OSA850FAA5BM
ഒപ്റ്ററോൺ 852 2600 MHz 1 MiB 1000 MHz 13x 1.35/1.4V 92.6W സോക്കറ്റ് 940 OSA852FAA5BM
ഒപ്റ്ററോൺ 854 2800 MHz 1 MiB 1000 MHz 14x 1.35/1.4V 92.6W സോക്കറ്റ് 940 OSA854FAA5BM
ഒപ്റ്ററോൺ 856 3000 MHz 1 MiB 1000 MHz 15x 1.35/1.4V 92.6W സോക്കറ്റ് 940 OSA856FAA5BM

ഒപ്റ്ററോൺ 800-series "Athens" (E4, 90 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 846HE 2000 MHz 1 MiB 1000 MHz 10x 1.35/1.4V 55W സോക്കറ്റ് 940 OSK846FAA5BM
ഒപ്റ്ററോൺ 848HE 2200 MHz 1 MiB 1000 MHz 11x 1.35/1.4V 55W സോക്കറ്റ് 940 OSK848FAA5BM
ഒപ്റ്ററോൺ 850HE 2400 MHz 1 MiB 1000 MHz 12x 1.35/1.4V 55W സോക്കറ്റ് 940 OSK850FAA5BM

ഡ്യുവൽ-കോർ സെർവർ പ്രോസസ്സർ[തിരുത്തുക]

ഒപ്റ്ററോൺ 100-series "Denmark" (E6, 90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 165 1800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 9x 1.35/1.3V 110W സോക്കറ്റ് 939 OSA165DAA6CD
ഒപ്റ്ററോൺ 170 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.35/1.3V 110W സോക്കറ്റ് 939 OSA170DAA6CD
ഒപ്റ്ററോൺ 175 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.35/1.3V 110W സോക്കറ്റ് 939 OSA175DAA6CD
ഒപ്റ്ററോൺ 180 2400 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 12x 1.35/1.3V 110W സോക്കറ്റ് 939 OSA180DAA6CD
ഒപ്റ്ററോൺ 185 2600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 13x 1.35/1.3V 110W സോക്കറ്റ് 939 OSA185DAA6CD

ഒപ്റ്ററോൺ 200-series "Italy" (E6, 90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 265 1800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 9x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA265FAA6CB
ഒപ്റ്ററോൺ 270 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA270FAA6CB
ഒപ്റ്ററോൺ 275 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA275FAA6CB
ഒപ്റ്ററോൺ 280 2400 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 12x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA280FAA6CB
ഒപ്റ്ററോൺ 285 2600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 13x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA285FAA6CB
ഒപ്റ്ററോൺ 290 2800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 14x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA290FAA6CB

ഒപ്റ്ററോൺ 200-series "Italy" (E6, 90 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 260HE 1600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 8x 1.15V/1.20 V 55 W സോക്കറ്റ് 940 OSK260FAA6CB
ഒപ്റ്ററോൺ 265HE 1800 MHz 2 x 1 MiB 1000 MHz 9x 1.15V/1.20 V 55 W സോക്കറ്റ് 940 OSK265FAA6CB
ഒപ്റ്ററോൺ 270HE 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.15V/1.20 V 55 W സോക്കറ്റ് 940 OSK270FAA6CB
ഒപ്റ്ററോൺ 275HE 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.15V/1.20 V 55 W സോക്കറ്റ് 940 OSK275FAA6CB

ഒപ്റ്ററോൺ 800-series "Egypt" (E1 & E6, 90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 865 1800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 9x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA865FKM6BS (E1)
OSA865FAA6CC (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 870 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA870FKM6BS (E1)
OSA870FAA6CC (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 875 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA875FKA6BS (E1)
OSA875FKM6BS (E1)
OSA875FAA6CC (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 880 2400 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 12x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA880FAA6CC (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 885 2600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 13x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA885FAA6CC (E6)
ഒപ്റ്ററോൺ 890 2800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 14x 1.35/1.3 V 95 W സോക്കറ്റ് 940 OSA890FAA6CC (E6)

ഒപ്റ്ററോൺ 800-series "Egypt" (E6, 90 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 860HE 1600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 8x 1.15V/1.20 V 55 W സോക്കറ്റ് 940 OSK860FAA6CC
ഒപ്റ്ററോൺ 865HE 1800 MHz 2 x 1 MiB 1000 MHz 9x 1.15V/1.20 V 55 W സോക്കറ്റ് 940 OSK865FAA6CC
ഒപ്റ്ററോൺ 870HE 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.15V/1.20 V 55 W സോക്കറ്റ് 940 OSK870FAA6CC
ഒപ്റ്ററോൺ 875HE 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.15V/1.20 V 55 W സോക്കറ്റ് 940 OSK875FAA6CC

ഒപ്റ്ററോൺ 1000-series "Santa Ana" (F2 & F3, 90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 1210 F2, F3 1800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 9x 1.3 V/1.35 V 103 W സോക്കറ്റ് AM2 August 15, 2006 OSA1210IAA6CS (F2)
OSA1210IAA6CZ (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 1212 F2, F3 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.3 V/1.35 V 103 W സോക്കറ്റ് AM2 August 15, 2006 OSA1212IAA6CS
OSA1212IAA6CZ (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 1214 F2, F3 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.3 V/1.35 V 103 W സോക്കറ്റ് AM2 August 15, 2006 OSA1214IAA6CS (F2)
OSA1214IAA6CZ (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 1216 F2, F3 2400 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 12x 1.3 V/1.35 V 103 W സോക്കറ്റ് AM2 August 15, 2006 OSA1216IAA6CS (F2)
OSA1216IAA6CZ (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 1218 F2, F3 2600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 13x 1.3 V/1.35 V 103 W സോക്കറ്റ് AM2 August 15, 2006 OSA1218IAA6CS
OSA1218IAA6CZ (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 1220 F3 2800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 14x 1.3 V/1.35 V 103 W സോക്കറ്റ് AM2 February 2007 OSA1220IAA6CZ (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 1222 F3 3000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 15x 1.3 V/1.35 V 103 W സോക്കറ്റ് AM2 August 5, 2007 OSA1222IAA6CZ (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 1220SE F3 2800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 14x 1.35 V/1.40 V 125 W സോക്കറ്റ് AM2 August 15, 2006 OSX1220IAA6CS (F2)
OSX1220IAA6CZ (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 1222SE F3 3000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 15x 1.35 V/1.40 V 125 W സോക്കറ്റ് AM2 April 23, 2007 OSX1222IAA6CZ (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 1224SE F3 3200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 16x 1.35 V/1.40 V 120 W സോക്കറ്റ് AM2 April, 2008 (?) OSX1224IAA6CZ (F3)

ഒപ്റ്ററോൺ 1000-series "Santa Ana" (F3, 90 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 1210HE F3 1800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 9x 1.2 V/1.25 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2 February 2007 OSO1210IAA6CZ
ഒപ്റ്ററോൺ 1212HE F3 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.2 V/1.25 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2 February 2007 OSO1212IAA6CZ
ഒപ്റ്ററോൺ 1214HE F3 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.2 V/1.25 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2 February 2007 OSO1214IAA6CZ
ഒപ്റ്ററോൺ 1216HE F3 2400 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 12x 1.2 V/1.25 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2 February 2007 OSO1216IAA6CZ
ഒപ്റ്ററോൺ 1218HE F3 2600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 13x 1.2 V/1.25 V 65 W സോക്കറ്റ് AM2 February 2007 OSO1218IAA6CZ

ഒപ്റ്ററോൺ 2000-series "Santa Rosa" (F2 & F3, 90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 2210 F2, F3 1800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 9x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSA2210GAA6CQ (F2)
OSA2210GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2212 F2, F3 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSA2212GAA6CQ (F2)
OSA2212GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2214 F2, F3 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSA2214GAA6CQ (F2)
OSA2214GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2216 F2, F3 2400 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 12x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSA2216GAA6CQ (F2)
OSA2216GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2218 F2, F3 2600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 13x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSA2218GAA6CQ (F2)
OSA2218GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2220 F3 2800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 14x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F February 2007 OSA2220GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2222 F3 3000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 15x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 5, 2007 OSA2222GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2220SE F2, F3 2800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 14x 1.325 V/1.375 V 119 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSY2220GAA6CQ (F2)
OSY2220GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2222SE F3 3000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 15x 1.325 V/1.375 V 119 W സോക്കറ്റ് F April 23, 2007 OSY2222GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2224SE F3 3200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 16x 1.325 V/1.375 V 119 W സോക്കറ്റ് F August 5, 2007 OSY2224GAA6CX (F3)

ഒപ്റ്ററോൺ 2000-series "Santa Rosa" (F2 & F3, 90 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 2210HE F2, F3 1800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 9x 1.20 V/1.25 V 68 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSP2210GAA6CQ (F2)
OSP2210GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2212HE F2, F3 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.20 V/1.25 V 68 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSP2212GAA6CQ (F2)
OSP2212GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2214HE F2, F3 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.20 V/1.25 V 68 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSP2214GAA6CQ (F2)
OSP2214GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2216HE F2, F3 2400 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 12x 1.20 V/1.25 V 68 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSP2216GAA6CQ (F2)
OSP2216GAA6CX (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 2218HE F3 2600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 13x 1.20 V/1.25 V 68 W സോക്കറ്റ് F February 2007 OSP2218GAA6CX (F3)

ഒപ്റ്ററോൺ 8000-series "Santa Rosa" (F2 & F3, 90 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 8212 F2, F3 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSA8212GAA6CR (F2)
OSA8212GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8214 F2, F3 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSA8214GAA6CR (F2)
OSA8214GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8216 F2, F3 2400 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 12x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSA8216GAA6CR (F2)
OSA8216GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8218 F2, F3 2600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 13x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSA8218GAA6CR (F2)
OSA8218GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8220 F3 2800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 14x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F February 2007 OSA8220GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8222 F3 3000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 15x 1.30 V/1.35 V 95 W സോക്കറ്റ് F August 5, 2007 OSA8222GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8220SE F2, F3 2800 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 14x 1.325 V/1.375 V 120 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSY8220GAA6CR (F2)
OSY8220GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8222SE F3 3000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 15x 1.325 V/1.375 V 120 W സോക്കറ്റ് F April 23, 2007 OSY8222GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8224SE F3 3200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 16x 1.325 V/1.375 V 120 W സോക്കറ്റ് F August 5, 2007 OSY8224GAA6CY (F3)

ഒപ്റ്ററോൺ 8000-series "Santa Rosa" (F2 & F3, 90 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache HT Mult Voltage TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 8212HE F2, F3 2000 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 10x 1.20 V/1.25 V 68 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSP8212GAA6CR (F2)
OSP8212GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8214HE F2, F3 2200 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 11x 1.20 V/1.25 V 68 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSP8214GAA6CR (F2)
OSP8214GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8216HE F2, F3 2400 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 12x 1.20 V/1.25 V 68 W സോക്കറ്റ് F August 15, 2006 OSP8216GAA6CR (F2)
OSP8216GAA6CY (F3)
ഒപ്റ്ററോൺ 8218HE F3 2600 MHz 2 × 1 MiB 1000 MHz 13x 1.20 V/1.25 V 68 W സോക്കറ്റ് F February 2007 OSP8218GAA6CY (F3)

ക്വാഡ്-കോർ സെർവർ പ്രോസസ്സർ[തിരുത്തുക]

ഒപ്റ്ററോൺ 1300-series "Budapest" (B3, 65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache L3-Cache HT Mult Voltage ACP TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 1352 B3 2100 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 2000 MHz 10.5x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ April 2008 OS1352WBJ4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 1354 B3 2200 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 2000 MHz 11x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ April 2008 OS1354WBJ4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 1356 B3 2300 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 2000 MHz 11.5x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് AM2+ April 2008 OS1356WBJ4BGH

ഒപ്റ്ററോൺ 2300-series "Barcelona" (BA & B3, 65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache L3-Cache HT Mult Voltage ACP TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 2347 BA 1900 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 9.5x 1.2 V 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F September 10, 2007 OS2347WAL4BGE
ഒപ്റ്ററോൺ 2350 BA 2000 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 10x 1.2 V 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F September 10, 2007 OS2350WAL4BGE
B3 2000 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 10x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F April 9, 2008 OS2350WAL4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 2352 B3 2100 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 10.5x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F April 9, 2008 OS2352WAL4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 2354 B3 2200 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 11x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F April 9, 2008 OS2354WAL4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 2356 B3 2300 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 11.5x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F April 9, 2008 OS2356WAL4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 2358 SE B3 2400 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 12x ? 105 W 119 W സോക്കറ്റ് F April 2008 OS2358YAL4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 2360 SE B3 2500 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 12.5x ? 105 W 119 W സോക്കറ്റ് F April 2008 OS2360YAL4BGH

ഒപ്റ്ററോൺ 2300-series "Barcelona" (BA, 65 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache L3-Cache HT Mult Voltage ACP TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 2344 HE BA 1700 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 8.5x 1.15 V 55 W 68 W സോക്കറ്റ് F September 10, 2007 OS2344PAL4BGE
ഒപ്റ്ററോൺ 2346 HE BA 1800 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 9x 1.15 V 55 W 68 W സോക്കറ്റ് F September 10, 2007 OS2346PAL4BGE
ഒപ്റ്ററോൺ 2347 HE BA 1900 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 9.5x 1.15 V 55 W 68 W സോക്കറ്റ് F September 10, 2007 OS2347PAL4BGE

ഒപ്റ്ററോൺ 2300-series "Shanghai" (C2, 45 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache L3-Cache HT Mult Voltage ACP TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 2376 C2 2300 MHz 4 × 0.5 MiB 6 MiB 1000 MHz[9] 11.5x 1.35 V 75 W സോക്കറ്റ് F November 13, 2008 OS2376WAL4DGI
ഒപ്റ്ററോൺ 2378 C2 2400 MHz 4 × 0.5 MiB 6 MiB 1000 MHz[9] 12x 1.35 V 75 W സോക്കറ്റ് F November 13 2008 OS2378WAL4DGI
ഒപ്റ്ററോൺ 2380 C2 2500 MHz 4 × 0.5 MiB 6 MiB 1000 MHz[9] 12.5x 1.35 V 75 W സോക്കറ്റ് F November 13 2008 OS2380WAL4DGI
ഒപ്റ്ററോൺ 2382 C2 2600 MHz 4 × 0.5 MiB 6 MiB 1000 MHz[9] 13x 1.35 V 75 W സോക്കറ്റ് F November 13 2008 OS2382WAL4DGI
ഒപ്റ്ററോൺ 2384 C2 2700 MHz 4 × 0.5 MiB 6 MiB 1000 MHz[9] 13.5x 1.35 V 75 W സോക്കറ്റ് F November 13 2008 OS2384WAL4DGI

ഒപ്റ്ററോൺ 8300-series "Barcelona" (BA & B3, 65 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache L3-Cache HT Mult Voltage ACP TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 8347 BA 1900 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 9.5x 1.2 V 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F September 10, 2007 OS8347WAL4BGE
ഒപ്റ്ററോൺ 8350 BA 2000 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 10x 1.2 V 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F September 10, 2007 OS8350WAL4BGE
B3 2000 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 10x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F April 9, 2008 OS8350WAL4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 8354 B3 2200 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 11x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F April 9, 2008 OS8354WAL4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 8356 B3 2300 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 11.5x ? 75 W 95 W സോക്കറ്റ് F April 9, 2008 OS8356WAL4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 8358 SE B3 2400 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 12x ? 105 W 119 W സോക്കറ്റ് F April 2008 OS8358YAL4BGH
ഒപ്റ്ററോൺ 8360 SE B3 2500 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 12.5x ? 105 W 119 W സോക്കറ്റ് F April 2008 OS8360YAL4BGH

ഒപ്റ്ററോൺ 8300-series "Barcelona" (BA, 65 nm, high-efficiency)[തിരുത്തുക]

Model Number Stepping Frequency L2-Cache L3-Cache HT Mult Voltage ACP TDP സോക്കറ്റ് Release Date Part Number(s)
ഒപ്റ്ററോൺ 8346 HE BA 1800 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 9x 1.15 V 55 W 68 W സോക്കറ്റ് F September 10, 2007 OS8346PAL4BGE
ഒപ്റ്ററോൺ 8347 HE BA 1900 MHz 4 × 0.5 MiB 2 MiB 1000 MHz 9.5x 1.15 V 55 W 68 W സോക്കറ്റ് F September 10, 2007 OS8347PAL4BGE

ഒപ്റ്ററോൺ 8300-ശ്രേണി "ഷാങ്ങ്ഹായ്" (45 nm)[തിരുത്തുക]

Model Number Step. Freq. L2-Cache L3-Cache HT Mult Voltage ACP TDP Socket Release Date Part Number(s) Release
price (USD)
C2, Quad Core
Opteron 83VS C2 2.8 GHz 4× 512 KB 6 MB 2 GHz 14× 1.325 75 W 115 W Socket F April 22, 2009 OE83VSWHP4DGIE
Opteron 8378 C2 2.4 GHz 4× 512 KB 6 MB 1 GHz[9] 12× 1.35 75 W 115 W Socket F November 13, 2008 OS8378WAL4DGI $1,165
Opteron 8380 C2 2.5 GHz 4× 512 KB 6 MB 1 GHz[9] 12.5× 1.35 75 W 115 W Socket F November 13, 2008 OS8380WAL4DGI $1,514
Opteron 8382 C2 2.6 GHz 4× 512 KB 6 MB 1 GHz[9] 13× 1.35 75 W 115 W Socket F November 13, 2008 OS8382WAL4DGI $1,865
Opteron 8384 C2 2.7 GHz 4× 512 KB 6 MB 1 GHz[9] 13.5× 1.35 75 W 115 W Socket F November 13, 2008 OS8384WAL4DGI $2,149
Opteron 8386 SE C2 2.8 GHz 4× 512 KB 6 MB 1 GHz[9] 14× 1.325 105 W 137 W Socket F January 26, 2009 OS8386YAL4DGI $2,649
Opteron 8387 C2 2.8 GHz 4× 512 KB 6 MB 2.2 GHz 14× 1.325 75 W 115 W Socket F April 22, 2009 OS8387WHP4DGI $2,149
Opteron 8389 C2 2.9 GHz 4× 512 KB 6 MB 2.2 GHz 14.5× 1.325 75 W 115 W Socket F April 22, 2009 OS8389WHP4DGI $2,649
Opteron 8393 SE C2 3.1 GHz 4× 512 KB 6 MB 2.2 GHz 15.5× 1.325 105 W 137 W Socket F April 22, 2009 OS8393YCP4DGI $2,649
C2, Quad Core, high-efficiency
Opteron 83QS HE C2 2.4 GHz 4× 512 KB 6 MB 2 GHz 12× 1.325 55 W 71 W Socket F April 22, 2009 OE83QSMAP4DGIE
Opteron 8374 HE C2 2.2 GHz 4× 512 KB 6 MB 1 GHz[9] 11× 1.2 55 W 79 W Socket F January 26, 2009 OS8374PAL4DGI $1,165
Opteron 8376 HE C2 2.3 GHz 4× 512 KB 6 MB 1 GHz[9] 11.5× 1.2 55 W 79 W Socket F January 26, 2009 OS8376PAL4DGI $1,514
Opteron 8379 HE C2 2.4 GHz 4× 512 KB 6 MB 2 GHz 12× 1.325 55 W 79 W Socket F April 22, 2009 OS8379PCP4DGI $1,165
Opteron 8381 HE C2 2.5 GHz 4× 512 KB 6 MB 2 GHz 12.5× 1.325 55 W 79 W Socket F April 22, 2009 OS8381PCP4DGI $1,514

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 "AMD Expands Options for 4-Way And 8-Way Enterprise Computing with the AMD ഒപ്റ്ററോൺ Processor 800 Series". Retrieved 2008-05-19.
 2. 2.0 2.1 "AMD Announces New AMD ഒപ്റ്ററോൺ Processors, Adding More Choice And Flexibility For Leading 32- And 64-Bit Computing". Retrieved 2008-05-20.
 3. "AMD Introduces New Players to the High-Performance 32- and 64-Bit AMD ഒപ്റ്ററോൺ Processor Lineup". Retrieved 2008-05-20.
 4. 4.0 4.1 4.2 "AMD Delivers More Performance And Choice With New Additions To The AMD ഒപ്റ്ററോൺ Processor Family". Retrieved 2008-05-20.
 5. "AMD Transforms Enterprise Computing With AMD ഒപ്റ്ററോൺ Processor, Eliminating Barriers To 64-Bit Computing". Retrieved 2008-05-19.
 6. "AMD Delivers Increased Performance To Enterprise Customers with the AMD ഒപ്റ്ററോൺ Processor Model 246". Retrieved 2008-05-20.
 7. 7.0 7.1 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Opteron148 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 8. "Chris Hare's list of current CPUs". Archived from the original on 2008-01-04. Retrieved 2008-09-12.
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 "Benchmarks: AMD's 45nm 'Shanghai' ഒപ്റ്ററോൺ". Retrieved 2008-11-30.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]

External links[തിരുത്തുക]