എപ്പിഗ്രഫി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
The Rosetta Stone in the British Museum
Inscription on the pedestal of the statue of Michel Ney from Paris
Sanskrit incscribed on Brihadeshwara temple, Thanjavur, India.
Trilingual inscription of Xerxes I at Van Fortress in Turkey

ശിലാലിഖിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എപ്പിഗ്രഫി (Epigraphy - Greek: ἐπιγραφή epi-graphē ). ലിഖിതങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച ലിപി ഏതെന്നു കണ്ടെത്തുകയും ലിഖിതങ്ങളുടെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവയുടെ ചരിത്രവും സാമൂഹികപരവുമായ പശ്ചാത്തലം വിവരിക്കുകകൂടി എപ്പിഗ്രഫിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു. ലിഖിതങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും തീയതികൾക്കും സാംസ്കാരിക സന്ദർഭങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളെ തരംതിരിക്കാനും എഴുത്തിനെയും എഴുത്തുകാരെയും കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുമുള്ള ശാസ്ത്രമാണിത്. ഒരു രേഖ എന്ന നിലയിൽ ഒരു എപ്പിഗ്രാഫിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും ഒരു സാഹിത്യ രചനയുടെ കലാപരമായ മൂല്യവും എപ്പിഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പിഗ്രാഫിയുടെ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എപ്പിഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്രാഫിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. .ത്രിഭാഷാ ലിഖിതങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രസക്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും എപ്പിഗ്രാഫിസ്റ്റുകൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ലിഖിതത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ രേഖയായി നിർണ്ണയിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ജോലിയാണ് . പലപ്പോഴും, എപ്പിഗ്രഫിയും ചരിത്രവും ഒരേ വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകളാണ്. സാക്ഷര സംസ്കാരങ്ങളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ പുരാവസ്തുഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഉപകരണമാണ് എപ്പിഗ്രഫി .യുഎസ് ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ് എപ്പിഗ്രഫിയെ ചരിത്രത്തിന്റെ സഹായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു .ഒരു വ്യാജരേഖ തിരിച്ചറിയാനും എപ്പിഗ്രാഫി സഹായിക്കുന്നു എപ്പിഗ്രാഫിക് തെളിവുകൾ ജെയിംസ് ഒസുറിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എപ്പിഗ്രഫി&oldid=3757142" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്