ഉപയോക്താവ്:UltraBot/fixes.py

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
# -*- coding: utf-8 -*-

fixes['category'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: വിഭാഗം മാറ്റി വര്‍ഗ്ഗം ആക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'[[വിഭാഗം:', u'[[വര്‍ഗ്ഗം:'),
  ]
}

fixes['physics'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം മാറ്റി ഭൗതികശാസ്ത്രം ആക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം', ur'ഭൗതികശാസ്ത്രം'),
  ]
}

fixes['election'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ്/തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവ മാറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'തെരഞ്ഞെടുപ്പ്', ur'തിരഞ്ഞെടുപ്പ്'),
    (ur'തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്', ur'തിരഞ്ഞെടുപ്പ്'),
  ]
}

##months
fixes['january'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'ജാനുവരി', ur'ജനുവരി'),
    (ur'ജനവരി', ur'ജനുവരി'),
  ]
}

fixes['february'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'ഫിബ്രവരി', ur'ഫെബ്രുവരി'),
    (ur'ഫെബ്രവരി', ur'ഫെബ്രുവരി'),
  ]
}

fixes['april'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'അപ്രീല്‍', ur'ഏപ്രില്‍'),
    (ur'എപ്രീല്‍', ur'ഏപ്രില്‍'),
    (ur'ഏപ്രീല്‍', ur'ഏപ്രില്‍'),
  ]
}

fixes['may'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'മെയ്', ur'മേയ്'),
  ]
}

fixes['july'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'ജൂലായ്', ur'ജുലൈ'),
    (ur'ജുലായ്', ur'ജുലൈ'),
  ]
}

fixes['august'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'ആഗസ്റ്റ്', ur'ഓഗസ്റ്റ്'),
    (ur'ആഗസ്ത്', ur'ഓഗസ്റ്റ്'),
    (ur'ഓഗസ്ത്', ur'ഓഗസ്റ്റ്'),
  ]
}

fixes['september'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'സെപ്തംബര്‍', ur'സെപ്റ്റംബര്‍'),
    (ur'സെപ്റ്റമ്പര്‍', ur'സെപ്റ്റംബര്‍'),
    (ur'സെപ്തമ്പര്‍', ur'സെപ്റ്റംബര്‍'),
  ]
}

fixes['october'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'ഒക്റ്റോബര്‍', ur'ഒക്ടോബര്‍'),
  ]
}

fixes['november'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'നവമ്പര്‍', ur'നവംബര്‍'),
  ]
}

fixes['december'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: മാസങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'ഡിസമ്പര്‍', ur'ഡിസംബര്‍'),
  ]
}

# misc

fixes['misc'] = {
  'regex': False,
  'msg': {
    '_default':ur'യന്ത്രം: ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കുന്നു',
  },
  'replacements': [
    (ur'ആസ്ത്രിയ', ur'ഓസ്ട്രിയ'),
    (ur'ആസ്ട്രിയ', ur'ഓസ്ട്രിയ'),
  ]
}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:UltraBot/fixes.py&oldid=516975" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്