ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.