ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • ജവഹർലാൽ നെഹ്റു (1931)
 • ഒന്നേക്കാൽ കോടി മലയാളികൾ (1946)
 • കേരളം മാതൃഭൂമി (1948)
 • കേരളത്തിലെ ദേശീയപ്രശ്നം (1955)
 • ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും (1958)
 • കമ്യൂണിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നവരുടെ കൂടെ (1960)
 • കാറൽ മാർക്സ്:പുതുയുഗത്തിന്റെ വഴികാട്ടി (1968)
 • ആത്മകഥ (1969)
 • സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം മതം മാർക്സിസം (1974)
 • മാർക്സിസവും മലയാള സാഹിത്യവും (1974)
 • ഇന്ത്യചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം (1975)
 • സോഷ്യലിസം:സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും (1976)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ I (1977)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ II (1977)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ III (1977)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ IV (1978)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ V (1978)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ VI (1978)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ VII (1978)
 • ബെർലിൻഡയറി (1978)
 • യൂറോ കമ്യൂണിസവും ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവവും (1979)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ VIII (1980)
 • കേരളചരിത്രവും സംസ്ക്കാരവും (1981)
 • വറചട്ടിയിൽ നിന്നു എരിതീയിലേക്ക് (1981)
 • ആശാനും മലയാളസാഹിത്യവും (1981)
 • സമൂഹം ഭാഷ സാഹിത്യം (1981)
 • സഖാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ (1981)
 • വേദങ്ങളുടെ നാട് (1981)
 • ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം (1982)
 • ആസൂത്രണം പ്രതിസന്ധിയിൽ (1982)
 • മാർക്സിസം മാർക്സിനു ശേഷം (1982)
 • മാർക്സിസത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇന്ന് (1983)
 • യുക്തിവാദവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും (1984)
 • കേരളചരിത്രവും സംസ്കാരവും (1984)
 • കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ (ഭാഗം 1) (1984)
 • കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ (ഭാഗം 2) (1986)
 • മാർക്സിസവും സാഹിത്യവും (1986)
 • സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ പാത (1986)
 • ഏഷ്യൻ ഡയറി (1986)
 • യൂറോപ്യൻ ഡയറി (1986)
 • കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ (ഭാഗം 3) (1987)
 • ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ (1987)
 • റഷ്യ- ചൈന സന്ദർശനങ്ങൾ (1988)
 • മലയാള സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിൽ മാർക്സിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം (1989)
 • നെഹ്രുവും നെഹ്രൂയിസവും (1989)
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ (1990)
 • നവോത്ഥാനവും മലയാളസാഹിത്യവും (1990)
 • മാർക്സിസം - ലെനിനിസം : ഒരു പാഠപുസ്തകം
 • കേരളചരിത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ (1990)
 • മതനിരപേക്ഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ (1991)
 • മാർക്സ് ഏംഗൽ‌സ് മാർക്സിസം (1991)
 • സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ പാത (1991)
 • ലെനിനിസം : ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും (1992)
 • അച്യുതമേനോൻ : വ്യക്തിയും രാഷ്ട്രീയവും (1993)
 • സി പി ഐ (എം) ഒരു ലഘുവിവരണം (1993)
 • കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ദേശീയപ്രസ്ഥാനവും (1993)
 • ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം (1994)
 • മാർക്സിസം - ലെനിനിസവും ആശയസമരവും (1994)
 • കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം: ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും (1995)
 • കേരളം, ഇന്ത്യ, ലോകം : ഇന്നും നാളെയും (1995)
 • ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ (1995)
 • ഭരണകൂടം : വിപ്ലവം അതിവിപ്ലവം (1995)
 • മാർക്സിസവും സാഹിത്യസം‌വാദവും (1995)
 • ജാതിവിരുദ്ധവും മതനിരപേക്ഷവുമായ കേരളത്തിലേക്ക് (1996)
 • വിചാരവിപ്ലവം (പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള) (1996)
 • ഇ എം എസ്സിന്റെ ഡയറി (1996)
 • മൂലധനം : ഒരു മുഖവുര (1996)
 • ഇ എം എസ്സിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ (1996)
 • തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവ ബഹുജന പാർട്ടി (1997)
 • വായനയുടെ ആഴങ്ങളിൽ (1997)
 • നമ്മുടെ ഭാഷ (1997)
 • ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം : ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിലയിരുത്തൽ (1997)
 • സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ പാത (1997)
 • ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിനുശേഷവും (1998)
 • തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ (1998)
 • ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം (1920 - 1988) (1988)

ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പീസന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ കേരള (1943)
 • നാഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേരള (1951)
 • മഹാത്മ ആന്റ് ഹിസ് ഇസം (1958)
 • പ്രോബ്ലംസ് ഓഷ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ (1966)
 • വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പന്റ് ഇൻ കേരള (1966)
 • എക്കണോമിക്സ് ആന്റ് പൊളിട്ടിക്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേൺ (1966)
 • കേരള യസ്റ്റർഡേ,റ്റുഡേ ആന്റ് ടുമാറോ (1967)
 • ഇന്ത്യ അണ്ടർ കോൺഗ്രസ് റൂൾ (1967)
 • കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് ആന്റ് ക്രൈസിസ് (1974)
 • ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങ് ഇൻ ക്രൈസിസ് (1974)
 • മാർക്സിസം ആന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ (1975)
 • ഹൗ ഐ ബികേം എ കമ്യൂണിസ്റ്റ് (1976)
 • ക്രൈസിസ് ഇൻടു ചാവോസ് (1981)
 • സെലക്റ്റഡ് റൈറ്റിങ്സ് 1 (1982)
 • കേരള സൊസൈറ്റി ആന്റ് പൊളിറ്റിക്സ്: എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സർവേ (1984)
 • സെലക്റ്റഡ് റൈറ്റിങ്സ് 2 (1985)
 • എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സറ്റ്രഗിൾ (1986)
 • റിമൈനിസെൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് (1987)
 • നെഹ്റു:ഐഡിയോളജി ആന്റ് പ്രാക്റ്റീസ് (1988)
 • കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇൻ കേരള: സിക്സ് ഡിക്കേഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ആന്റ് അഡ്വാൻസ് (1994)