ഇലപൊഴിക്കുന്ന ഈർപ്പമുള്ള വനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സ്വാഭാവിക ജലസ്രോതസ്സുകളുള്ളതും മഴ കുറവുള്ളതുമായ വനങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം വനങ്ങൾ കാണുന്നത്.

പുഴയുടേയും തടാകത്തിന്റേയും മറ്റും കരകളിലാണ് ഇതു കാണപ്പെടുന്നത്.