അർഗോനോട്ടുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Gathering of the Argonauts, Attic red-figure krater, 460–450 BC, Louvre (G 341).
The Argo, by Konstantinos Volanakis (1837–1907).

ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ ഒരു കൂട്ടം നായകന്മാരെയാണ്‌ അർഗോനോട്ടുകൾ (പുരാതന ഗ്രീക്ക്: Ἀργοναῦται Argonautai) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ട്രോജൻ യുദ്ധത്തിനു മുൻപ് ജാസനും കോൾകിസും ഉല്പ്പെട്ട ഒരു സംഘം സ്വർണ്ണത്തോൽ കണ്ടെത്താൻ യാത്ര നടത്തുന്നു.[1] അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പലാണ്‌ ആർഗോ.അത് നിർമ്മിച്ചത് ആർഗസ് എന്ന ആളാണ്‌. ആർഗോനോട്ടുകൾ എന്നാൽ ആർഗോ നാവികർ എന്നാണ്‌ അർഥം. അവരെ മിന്യാൻസ്(Minyans) എന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു.[2]

ആർഗോയിലെ അംഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ആർഗോനോട്ടുകൾക്ക് കൃത്യമായ എണ്ണം ഇല്ല.എച്ച്.ജെ.റോസ് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഇവരാണ്‌ സഞ്ചാരികൾ.[3][4][5]

 1. Acastus
 2. Actor (son of Hippas)
 3. Admetus
 4. Aethalides
 5. Amphiaraus
 6. Amphidamas
 7. Amphion (son of Hyperasius)
 8. Ancaeus
 9. Areius
 10. Argus (builder of Argo)
 11. Argus (son of Phrixus)
 12. Ascalaphus
 13. Asclepius
 14. Asterion (son of Cometes)
 15. Asterius (brother of Amphion)
 16. Atalanta
 17. Augeas
 18. Autolycus, son of Deimachus
 19. Bellerophon
 20. Butes
 21. Calaïs (son of Boreas)
 22. Caeneus (son of Coronus)
 23. Canthus
 24. Castor (son of Tyndareus; twin and half-brother of Pollux)
 25. Cepheus, King of Tegea
 26. Clytius (son of Eurytus)
 27. Coronus (son of Caeneus)
 28. Cytissorus
 29. Deucalion of Crete
 30. Echion
 31. Eribotes
 32. Erginus (son of Poseidon)
 33. Erytus (brother of Echion)
 34. Euphemus
 35. Euryalus
 36. Eurydamas
 37. Eurymedon (son of Dionysus)
 38. Eurytion
 39. Eurytus (son of Hermes)
 40. Heracles (son of Zeus)
 41. Hippalcimus
 42. Hylas
 43. Idas
 44. Idmon
 45. Iolaus (nephew of Heracles)
 46. Iphitos
 47. Jason
 48. Laërtes (Father of Odysseus)
 49. Laokoön (half-brother of Oeneus and tutor of Meleager)
 50. Leitus
 51. Leodocus
 52. Lynceus
 53. Medea (joined when the Fleece was recovered)
 54. Melas
 55. Meleager
 56. Menoetius
 57. Mopsus
 58. Nauplius
 59. Neleus (son of Poseidon)
 60. Nestor
 61. Oileus
 62. Orpheus
 63. Palaemon[disambiguation needed ]
 64. Palaimonius (son of Hephaestus)
 65. Peleus
 66. Peneleos
 67. Periclymenus (grandson of Poseidon)
 68. Phalerus
 69. Phanus (brother of Staphylus and Eurymedon)
 70. Philoctetes
 71. Phlias (son of Dionysus)
 72. Phocus
 73. Phrontis
 74. Poeas
 75. Prias (brother of Phocus)
 76. Pollux (son of Zeus)
 77. Polyphemus
 78. Staphylus
 79. Talaus
 80. Telamon
 81. Thersanon (son of Helios and Leucothoe)
 82. Theseus (son of Poseidon and slayer of the Minotaur)
 83. Tiphys
 84. Zethes (son of Boreas)

സാഹിത്യത്തിൽ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Arg. 1. 112; Hyg. Fab. 14
 2. Rose, A Handbook of Greek Mythology (New York: Dutton, 1959),
 3. Apollonius Rhodius, Argonautica, 1. 23 - 228
 4. Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca 1. 9. 16
 5. Hyginus, Fabulae, 14

അധിക വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

 • J. R. Bacon, The Voyage of the Argonauts. (London: Methuen, 1925).

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അർഗോനോട്ടുകൾ&oldid=3996573" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്