അയർക്കാട് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തെക്കൻ കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കരീപ്ര മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം. ഇത് അയർക്കാട് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പണ്ട് പാണ്ഡവർ വനാവാസകാലത്ത് ഈ സ്ഥലം വഴി സഞ്ചരിച്ചു എന്നും അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശിലാ പ്രതിഷ്ട നടത്തി ആരാധിച്ചു എന്നതാണ് ഐതിഹ്യം.