ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Orbot1
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:23, 10 ഏപ്രിൽ 2011 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 92,069
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 44
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
as.wikipedia.org17:01, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bh.wikipedia.org17:01, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikipedia.org17:01, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
bpy.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikipedia.org14:22, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:11, 12 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,250
cs.wikipedia.org16:40, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org20:49, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org15:47, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikipedia.org14:13, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
hi.wikipedia.org14:57, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74,334bot
incubator.wikimedia.org08:54, 6 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ks.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org16:34, 30 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org17:31, 9 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:04, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57bot
mr.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
ne.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
new.wikipedia.org18:21, 22 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
or.wikipedia.org10:23, 10 ഏപ്രിൽ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)12,897bot
or.wikisource.org19:07, 3 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org16:36, 16 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
pa.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pi.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org14:56, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sd.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikisource.org19:39, 3 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org17:04, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60bot
te.wikipedia.org17:04, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ur.wikipedia.org17:02, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
www.wikidata.org14:23, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0