ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org06:29, 8 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org10:06, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org10:06, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org07:26, 16 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)201
ab.wiktionary.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org12:01, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
advisory.wikimedia.org10:31, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org06:12, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wikipedia.org12:01, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
af.wikibooks.org13:04, 22 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wikibooks.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org10:23, 9 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
am.wikipedia.org06:35, 17 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
am.wikiquote.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)364
ang.wikipedia.org22:55, 7 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ang.wikibooks.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
an.wiktionary.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org12:03, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org03:14, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ar.wikibooks.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org10:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org09:34, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org16:29, 31 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ast.wikipedia.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ast.wikibooks.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikibooks.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org12:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org10:16, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wiktionary.org10:14, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org10:15, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
az.wikipedia.org04:54, 18 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
az.wikibooks.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org08:51, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)197
ban.wikipedia.org05:40, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org14:02, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org07:18, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org10:33, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org04:53, 18 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org06:16, 3 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org11:19, 19 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
be.wikibooks.org12:03, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org07:22, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org09:07, 9 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wiktionary.org04:51, 18 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org08:24, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
bg.wikibooks.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org08:23, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikiquote.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikisource.org07:05, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org08:24, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wiktionary.org10:15, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org10:15, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org10:15, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org10:15, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org10:15, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org10:15, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org12:22, 14 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
bn.wikibooks.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org04:49, 1 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikibooks.org10:15, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org10:15, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org10:35, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org03:14, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bs.wikibooks.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org05:33, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org15:45, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org11:09, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ca.wikibooks.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikimedia.org10:35, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org05:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org12:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cbk-zam.wikipedia.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org11:30, 30 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org09:49, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org03:43, 6 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org10:16, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org03:23, 26 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
chr.wiktionary.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikibooks.org10:16, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org10:16, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
commons.wikimedia.org06:22, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)444autopatrolled
co.wikipedia.org15:44, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikibooks.org10:16, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org18:14, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org10:16, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org12:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org10:16, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org10:16, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org08:05, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org12:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org10:14, 13 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikibooks.org12:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org12:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org12:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org04:02, 19 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org12:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org12:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org00:37, 11 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org12:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org12:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org12:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cy.wikibooks.org07:23, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org07:23, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org14:19, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org07:23, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org03:14, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
da.wikibooks.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org10:50, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org02:24, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org04:39, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62autoreview
de.wikibooks.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikivoyage.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org11:36, 12 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org10:35, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org14:27, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org12:54, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wiktionary.org10:16, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org14:23, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikibooks.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org07:58, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wiktionary.org00:15, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eml.wikipedia.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org04:07, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,352extendedconfirmed, reviewer
en.wikibooks.org06:22, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
en.wikinews.org06:22, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
en.wikiquote.org06:22, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
en.wikisource.org06:22, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org06:22, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikivoyage.org06:22, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org06:04, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eo.wikipedia.org10:26, 6 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
eo.wikibooks.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org05:46, 21 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
es.wikibooks.org15:27, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikinews.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiquote.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikisource.org17:30, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiversity.org10:47, 29 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikivoyage.org15:44, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wiktionary.org17:30, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikipedia.org03:14, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
et.wikibooks.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org10:35, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org12:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org13:22, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
eu.wikibooks.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org12:41, 31 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
fa.wikibooks.org16:20, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org09:30, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org03:58, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fi.wikibooks.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org10:35, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org09:02, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org02:38, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:21, 1 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
fr.wikibooks.org10:33, 19 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
fr.wikinews.org15:41, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiquote.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiversity.org14:39, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org13:43, 2 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fur.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gag.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org11:12, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ga.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikibooks.org10:17, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org10:17, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org03:24, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org10:21, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gl.wikibooks.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org12:09, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikibooks.org10:17, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org00:35, 11 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikibooks.org10:17, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org07:09, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikibooks.org10:17, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org15:44, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org05:27, 17 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ha.wikipedia.org08:07, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org04:56, 13 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
he.wikibooks.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikinews.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org15:44, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org03:59, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
hi.wikibooks.org03:59, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org07:48, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org14:32, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ho.wikipedia.org10:17, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
hr.wikibooks.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikisource.org10:17, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org13:47, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hu.wikibooks.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org10:18, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org06:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org11:35, 20 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikibooks.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org17:10, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org10:18, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikibooks.org15:40, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org13:12, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
id.wikibooks.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wikiquote.org02:21, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikisource.org06:45, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wiktionary.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wikipedia.org01:25, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org10:18, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org07:23, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org06:28, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ii.wikipedia.org10:18, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org05:04, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org10:18, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org04:46, 5 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org06:22, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
inh.wikipedia.org17:41, 27 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org13:59, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org13:41, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org07:03, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikibooks.org07:24, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org07:24, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org10:50, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wiktionary.org14:22, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org11:18, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
it.wikibooks.org10:53, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikinews.org04:58, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org07:04, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org10:46, 29 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiversity.org06:00, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org09:48, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wiktionary.org05:44, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wikipedia.org12:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org07:24, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org05:55, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org04:41, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
ja.wikibooks.org13:08, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikinews.org03:10, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ja.wikiquote.org14:22, 22 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ja.wikisource.org11:13, 22 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiversity.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikivoyage.org05:29, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org02:22, 24 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
jbo.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jv.wiktionary.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ka.wikibooks.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org08:33, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org09:34, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org10:18, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org11:05, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikiquote.org10:18, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org03:16, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org07:24, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wikibooks.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikipedia.org08:24, 28 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikibooks.org10:19, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org11:30, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org09:16, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org00:33, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ko.wikibooks.org08:42, 8 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ko.wikinews.org09:30, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org02:28, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org14:29, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org12:28, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
krc.wikipedia.org15:44, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org10:19, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org10:19, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org15:44, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikibooks.org10:19, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org10:19, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org12:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org12:42, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ku.wikibooks.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org07:26, 16 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org15:44, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org10:46, 29 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikiquote.org10:19, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org01:24, 15 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ky.wikibooks.org13:07, 22 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org08:32, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org13:22, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikibooks.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org15:44, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikibooks.org10:20, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org10:20, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org06:12, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org11:12, 29 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikibooks.org10:20, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org05:47, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org15:44, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org03:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lt.wikibooks.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org16:33, 7 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
lv.wikibooks.org10:20, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mai.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org05:47, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186autopatrolled
meta.wikimedia.org05:52, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,580patroller
mg.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org10:20, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org10:20, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org12:08, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wiktionary.org09:54, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikibooks.org10:20, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org08:51, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mk.wikibooks.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org10:37, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikibooks.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org11:16, 16 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org09:07, 9 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mn.wikibooks.org10:20, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org07:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org14:47, 28 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ms.wikibooks.org15:44, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org11:35, 20 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org10:21, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org06:12, 5 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
myv.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org11:48, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikibooks.org10:21, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikibooks.org10:21, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org02:38, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikibooks.org10:21, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org10:21, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikibooks.org10:21, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org10:21, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org01:31, 19 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org10:21, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org05:16, 23 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikibooks.org04:35, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org09:16, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org13:17, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikiquote.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikivoyage.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org09:29, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nn.wikipedia.org13:46, 8 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wikiquote.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org15:44, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
no.wikibooks.org09:39, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org10:37, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org07:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org12:13, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org11:31, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nqo.wikipedia.org07:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org02:41, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ny.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org10:37, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikibooks.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org14:33, 6 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org12:11, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
or.wikisource.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org02:58, 9 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org11:55, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
pa-us.wikimedia.org10:37, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org17:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikibooks.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org16:22, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org12:33, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org07:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org01:50, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org10:21, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org03:18, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
pl.wikibooks.org13:52, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org10:37, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org07:48, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org06:11, 12 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org06:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org15:15, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wiktionary.org03:51, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org06:00, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org07:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org15:44, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org03:14, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikibooks.org10:22, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org15:47, 5 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikibooks.org06:12, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikimedia.org10:38, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org03:48, 8 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org15:40, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org12:41, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org15:38, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikivoyage.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org12:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
quality.wikimedia.org10:38, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org01:43, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikibooks.org10:22, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org10:22, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikibooks.org10:22, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org10:22, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org15:44, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org10:22, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org03:20, 26 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ro.wikibooks.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikivoyage.org15:30, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org15:44, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org11:51, 1 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17ipblock-exempt (താത്കാലികം)
ru.wikibooks.org07:18, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikimedia.org17:34, 9 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org08:51, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikiquote.org10:50, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org07:42, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiversity.org10:52, 10 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org17:34, 9 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org04:51, 18 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rw.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org07:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org18:16, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org06:37, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org04:30, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org05:37, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org11:20, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org07:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org07:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org05:32, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org04:59, 5 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org04:16, 2 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org02:38, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sco.wikipedia.org04:05, 1 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sc.wikipedia.org11:09, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wiktionary.org10:23, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org03:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikinews.org10:23, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikibooks.org10:23, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org10:38, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sg.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org11:49, 1 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sh.wiktionary.org03:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org03:24, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:52, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
simple.wikibooks.org10:23, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org10:23, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
si.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
si.wikibooks.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:04, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sk.wikibooks.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org08:23, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
sl.wikibooks.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org12:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org03:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sn.wiktionary.org10:24, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org04:08, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9ipblock-exempt
so.wikipedia.org02:38, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
so.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org06:04, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)339autopatrolled
sq.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
sq.wikibooks.org15:23, 11 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org13:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sq.wikiquote.org05:31, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org09:24, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org12:40, 31 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sr.wikibooks.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org08:51, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org07:18, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org10:39, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
st.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikibooks.org10:24, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org10:27, 7 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikibooks.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikinews.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org15:13, 12 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wikibooks.org10:24, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org03:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org09:34, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org03:24, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org07:18, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ta.wikibooks.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tcy.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org10:28, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org07:30, 30 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test-commons.wikimedia.org10:39, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org15:11, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
test.wikidata.org05:02, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org07:10, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikibooks.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikibooks.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org05:44, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
th.wikibooks.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org10:24, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ti.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikibooks.org10:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org10:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org10:25, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tl.wikibooks.org14:11, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tl.wiktionary.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org10:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org09:27, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org05:00, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tr.wikibooks.org02:46, 24 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org10:40, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org07:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org04:34, 30 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org04:54, 7 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wiktionary.org04:46, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org04:35, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ts.wiktionary.org12:25, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org02:12, 15 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org10:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org15:39, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wiktionary.org10:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org07:09, 30 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org08:48, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org03:38, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikibooks.org10:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org10:25, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:38, 10 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
uk.wikibooks.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org01:26, 15 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org02:07, 16 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org08:24, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikipedia.org02:41, 9 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ur.wikibooks.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org07:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org10:41, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org09:38, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uz.wikibooks.org10:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org07:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org00:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org16:34, 1 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org10:57, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org07:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org09:42, 27 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
vi.wikibooks.org05:32, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org01:37, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org14:26, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikibooks.org10:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org10:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org13:55, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org12:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikibooks.org10:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org05:36, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org06:22, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,843rollbacker
wikimania2005.wikimedia.org15:49, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org09:44, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org09:43, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org09:43, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org09:42, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org09:40, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org09:41, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org09:41, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org09:42, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org12:41, 4 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org13:18, 20 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org07:18, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org03:34, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org15:38, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org15:38, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)216
wo.wikipedia.org08:30, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org12:18, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org12:18, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org08:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
xal.wikipedia.org13:27, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org11:04, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org10:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org10:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org11:44, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org07:09, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
yi.wikisource.org07:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org11:15, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org11:30, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yo.wikibooks.org10:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org10:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org08:32, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
za.wikipedia.org12:18, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org10:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org10:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org10:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org12:18, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org13:54, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
zh-min-nan.wikipedia.org06:17, 26 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
zh-min-nan.wikibooks.org10:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org10:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org12:18, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org12:18, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org11:44, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
zh.wikipedia.org04:02, 27 ഏപ്രിൽ 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)20,752interface-admin, sysop
zh.wikibooks.org12:45, 9 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)877interface-admin, sysop
zh.wikinews.org08:04, 9 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
zh.wikiquote.org03:39, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)188
zh.wikisource.org12:46, 9 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
zh.wikiversity.org12:43, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
zh.wikivoyage.org13:19, 17 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
zh.wiktionary.org11:37, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)424
zu.wikipedia.org09:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikibooks.org10:27, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org03:20, 3 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0