ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Vishnuprasadvisi
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:21, 16 ഫെബ്രുവരി 2019 (12 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 8
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 6
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
en.wikipedia.org07:21, 16 ഫെബ്രുവരി 2019പുതിയ അംഗത്വം(?)0
login.wikimedia.org07:21, 16 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org07:21, 16 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org07:21, 16 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org08:43, 16 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org08:55, 16 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5