ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Tux the penguin
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 08:51, 8 ജൂൺ 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4,250
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 49
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org15:42, 21 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org12:07, 28 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org08:51, 8 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)40
de.wikipedia.org17:40, 4 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org08:51, 8 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)523
en.wikibooks.org11:54, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org09:11, 5 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org06:52, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikisource.org07:12, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:57, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org08:23, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:48, 9 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org09:13, 2 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org17:29, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org12:33, 6 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org12:34, 9 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org11:34, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org11:41, 10 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org16:32, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org08:23, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org09:18, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikipedia.org15:34, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org05:40, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:19, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org11:05, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org10:13, 9 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikipedia.org08:51, 8 ജൂൺ 2008തറവാട് വിക്കി(?)3,661
ml.wikibooks.org04:15, 22 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org08:51, 8 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org12:57, 10 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org09:50, 9 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org15:40, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org11:38, 10 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org03:17, 16 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org03:58, 18 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org08:11, 28 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org08:54, 3 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org11:17, 15 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org17:25, 2 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org15:46, 21 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org18:17, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org12:01, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org08:04, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org08:23, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org12:32, 5 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org12:32, 9 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org15:38, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org08:23, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org13:59, 17 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0