ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Sreenandhini
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:32, 21 ജൂലൈ 2018 (2 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 8,359
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 92
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org15:42, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org14:18, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org20:56, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org04:47, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org16:23, 4 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org07:35, 16 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org18:59, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org04:50, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org19:37, 9 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
commons.wikimedia.org10:10, 23 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
cs.wikipedia.org18:38, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org19:28, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org14:51, 23 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org19:18, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:40, 21 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)111
en.wikibooks.org04:54, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org05:33, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org06:17, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org06:35, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:49, 23 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikivoyage.org04:29, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:36, 8 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org19:46, 29 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org06:27, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org13:57, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org05:03, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org05:02, 29 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org08:53, 5 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org04:56, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org07:38, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org10:10, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:19, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org05:30, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)790
hi.wikibooks.org15:13, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org10:14, 16 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org04:50, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org05:01, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hi.wiktionary.org05:52, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org16:26, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org19:47, 29 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org20:52, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org07:16, 18 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org04:35, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org07:50, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org04:35, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org07:20, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org13:45, 3 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org14:32, 21 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org14:14, 2 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org14:32, 21 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org14:32, 21 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)267
min.wikipedia.org20:52, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org14:28, 10 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org14:32, 21 ജൂലൈ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)4,831autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org05:05, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ml.wikiquote.org08:46, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org06:34, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org13:39, 8 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)300
mr.wikipedia.org15:03, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org07:16, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org18:42, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org19:11, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org04:30, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org15:04, 31 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org05:06, 27 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org20:48, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org20:51, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org07:49, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org14:20, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org15:38, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org07:17, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org11:20, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org11:19, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org19:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org08:13, 30 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:32, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sv.wikipedia.org11:03, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org19:27, 15 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org05:58, 7 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org06:32, 24 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org06:14, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org06:26, 27 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org17:04, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:56, 5 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org16:03, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org19:41, 29 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org06:35, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org08:16, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org11:05, 10 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org15:20, 21 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,842
yo.wikipedia.org05:06, 26 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org13:15, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0