ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Shanavijayan
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:23, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 5
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org09:54, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:23, 11 ഏപ്രിൽ 2013പുതിയ അംഗത്വം(?)2
meta.wikimedia.org09:27, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:11, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org10:07, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1