ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Shammasbk
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 05:24, 20 സെപ്റ്റംബർ 2016 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 5
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 31
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org10:48, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org22:53, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org05:24, 20 സെപ്റ്റംബർ 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)2
en.wikibooks.org14:33, 4 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org10:56, 28 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:11, 25 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org17:30, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org07:47, 5 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org17:55, 4 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org17:11, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org16:18, 13 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org16:20, 13 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org22:14, 8 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org16:18, 13 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org22:14, 8 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org16:18, 13 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org05:24, 20 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org05:24, 20 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org05:24, 20 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org18:19, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org19:28, 29 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org18:29, 25 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org22:03, 18 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org20:05, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org15:22, 9 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org13:49, 17 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org16:33, 20 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org18:30, 25 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org09:13, 24 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org00:58, 26 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org12:10, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0