ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Shaikmk
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:13, 24 ഒക്ടോബർ 2011 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4,484
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 34
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
arz.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org20:11, 5 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Uploading unfree files after warnings
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
38
de.wikipedia.org11:30, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org12:25, 24 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)982extendedconfirmed
en.wikibooks.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org11:58, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:56, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:41, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org09:55, 30 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org10:13, 24 ഒക്ടോബർ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)3,280autopatrolled
ml.wikiquote.org15:10, 30 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org12:24, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org14:41, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org17:06, 31 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org08:38, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:13, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org16:31, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org10:46, 15 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:20, 21 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ta.wiktionary.org10:36, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org12:11, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org10:34, 5 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:06, 12 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)136
wikimania.wikimedia.org16:09, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0