ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Satya prakasham
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 12:42, 13 ജൂൺ 2020 (12 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,427
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 13
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org11:12, 17 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
en.wikipedia.org12:42, 13 ജൂൺ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)2,333extendedconfirmed
en.wikisource.org02:08, 25 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org01:12, 26 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org02:42, 25 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org07:05, 4 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:42, 13 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org12:42, 13 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org12:24, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wikipedia.org07:06, 4 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org05:51, 4 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org02:49, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org02:48, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0