ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Razorflame
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:54, 30 മേയ് 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,28,640
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 706
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ab.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org06:08, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
af.wikibooks.org07:28, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org00:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ak.wiktionary.org00:18, 8 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
am.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
am.wikiquote.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org00:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org16:12, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikibooks.org07:28, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
an.wiktionary.org00:30, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
ar.wikibooks.org07:28, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org14:52, 31 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org00:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org15:24, 22 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ast.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ast.wikibooks.org07:28, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org00:22, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
av.wikipedia.org16:08, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org16:08, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wiktionary.org07:17, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
az.wikibooks.org07:28, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org00:14, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org20:34, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bat-smg.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org16:12, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org07:28, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org00:15, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
be.wikibooks.org07:28, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org07:39, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
bg.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org19:16, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org00:54, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wikipedia.org16:12, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wikipedia.org00:17, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
bn.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org00:13, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
br.wikiquote.org07:39, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org00:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
bs.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org07:39, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org07:44, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org00:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org00:14, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
ca.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org07:39, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org07:44, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org16:07, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cdo.wikipedia.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
ce.wikipedia.org20:36, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wikipedia.org16:21, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org00:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org19:39, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
commons.wikimedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)61
co.wikipedia.org00:22, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org07:39, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org00:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
cs.wikibooks.org21:38, 9 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org07:39, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org07:44, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org07:17, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org00:28, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org00:17, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
cy.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org07:39, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org07:44, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
da.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org07:39, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org07:44, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
de.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org21:42, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org07:44, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org09:47, 10 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org21:20, 29 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org00:54, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
diq.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dsb.wikipedia.org16:18, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org16:18, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org07:17, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org16:18, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org16:18, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
el.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org07:44, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org07:17, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org20:16, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19,325extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org21:17, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
en.wikinews.org21:17, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiquote.org04:01, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikisource.org00:11, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org21:17, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikivoyage.org04:53, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)49,875autopatrolled
eo.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
eo.wikibooks.org07:29, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org00:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
es.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
es.wikibooks.org22:10, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org02:57, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikisource.org14:04, 19 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org22:11, 11 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org00:53, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
et.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org00:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
eu.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
fa.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org21:33, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org00:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org00:59, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
fi.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org07:17, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org07:16, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org00:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org01:05, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23
fr.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org07:17, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org14:54, 31 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org00:53, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fur.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org00:18, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fy.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org00:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org02:10, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org00:21, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ga.wiktionary.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wikipedia.org00:23, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gd.wiktionary.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
gl.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org00:54, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wiktionary.org07:16, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org07:16, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org00:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org00:13, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
he.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org21:39, 9 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org00:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org00:17, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
hi.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org00:13, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org00:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ho.wikipedia.org07:31, 7 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
hr.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org00:23, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org00:12, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)181
hu.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
hu.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikipedia.org00:26, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hy.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org06:16, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org00:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org16:17, 26 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org00:25, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org00:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
id.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org07:45, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org20:33, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org00:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org20:39, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ii.wikipedia.org16:17, 26 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org00:14, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wiktionary.org20:13, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org07:33, 2 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org20:21, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,402
is.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
is.wikibooks.org07:30, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org07:40, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org07:56, 2 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
it.wikibooks.org15:14, 6 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org20:17, 9 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org20:23, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org07:17, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org22:39, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wikipedia.org20:33, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wiktionary.org07:16, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
ja.wikibooks.org07:31, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org05:56, 11 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org16:22, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org20:13, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org00:13, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
jv.wiktionary.org07:16, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org00:30, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
ka.wikibooks.org07:31, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org00:13, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
kj.wikipedia.org06:38, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wikibooks.org07:31, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org00:17, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org07:31, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org07:16, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org00:22, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org20:17, 15 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org17:16, 23 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org20:34, 6 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ko.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org02:57, 2 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org00:17, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org00:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wiktionary.org07:16, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org00:14, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ku.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org00:17, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org07:14, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org00:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org17:55, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
lb.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org07:14, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org00:26, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org07:46, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org00:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lmo.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ln.wikipedia.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org07:14, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org22:38, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org04:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org00:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
lt.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
lv.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org00:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org04:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org21:17, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
meta.wikimedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)811autopatrolled
mg.wikipedia.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org07:12, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org06:14, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mh.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org00:20, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org07:12, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
mk.wikibooks.org20:41, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org00:21, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mn.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
mr.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org07:12, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27
ms.wikibooks.org07:32, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mt.wiktionary.org07:10, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org06:38, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org19:39, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org00:14, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org00:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wiktionary.org07:10, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org16:22, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikipedia.org00:24, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org00:12, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org07:10, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org00:06, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
nds.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org07:09, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ng.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
nl.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org17:13, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
nn.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org00:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
no.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org07:41, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org00:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org21:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
oc.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org07:09, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org23:06, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
outreach.wikimedia.org22:38, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org00:24, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org00:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org00:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org07:02, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org16:23, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pih.wikipedia.org16:23, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)78
pl.wikibooks.org14:18, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org14:47, 31 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org07:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org21:41, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org14:03, 31 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
pnb.wikipedia.org01:36, 12 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnt.wikipedia.org06:51, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ps.wikipedia.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org00:14, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)35
pt.wikibooks.org22:12, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikimedia.org11:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org07:37, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org07:17, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org22:44, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
qu.wikipedia.org00:18, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
qu.wiktionary.org00:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org07:09, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23
ro.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org07:37, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org20:56, 15 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org00:52, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rue.wikipedia.org03:12, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
ru.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org07:37, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org20:29, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org07:19, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org07:17, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org19:19, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rw.wikipedia.org00:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org00:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org02:39, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org00:26, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org07:09, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org00:14, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
scn.wiktionary.org00:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org00:05, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org00:04, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikipedia.org00:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikinews.org07:37, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org15:39, 20 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
sh.wiktionary.org09:24, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)47,037
simple.wikibooks.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)54
simple.wikiquote.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)220
simple.wiktionary.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,000autopatrolled, rollbacker
si.wikipedia.org20:37, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org07:09, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25
sk.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
sl.wikibooks.org07:33, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org00:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org00:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org22:12, 21 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
wikisource.org23:27, 29 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wikipedia.org20:37, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
so.wiktionary.org00:13, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org21:17, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27
sq.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org20:42, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org04:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
sr.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org00:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org00:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org00:12, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org00:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
strategy.wikimedia.org03:58, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
su.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org07:09, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
sv.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
sw.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org00:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org00:04, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
ta.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org07:20, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org20:21, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org21:28, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikipedia.org16:51, 10 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org00:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
te.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org07:40, 2 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org00:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org00:16, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org00:13, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25
th.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org07:42, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org07:18, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org00:22, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org00:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tk.wikibooks.org17:59, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org07:09, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
tl.wikibooks.org07:34, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org00:30, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org07:08, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org00:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
to.wiktionary.org20:14, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org07:08, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
tr.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikisource.org07:07, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org17:24, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ts.wikipedia.org04:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org00:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org00:25, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tt.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org00:28, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikipedia.org00:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wiktionary.org00:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
uk.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org07:18, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org21:33, 31 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org00:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ur.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
usability.wikimedia.org01:00, 17 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org00:20, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org07:08, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
vep.wikipedia.org21:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org00:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
vi.wikibooks.org17:43, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
vi.wikiquote.org23:08, 29 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikisource.org07:18, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org20:20, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org00:05, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
vo.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org00:54, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
war.wikipedia.org00:03, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org00:16, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org07:08, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org04:53, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org23:19, 12 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2013.wikimedia.org04:53, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org00:02, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org07:07, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org16:23, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org00:17, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org07:18, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org05:22, 30 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
za.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
za.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org07:07, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org16:23, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org17:14, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikipedia.org04:23, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org07:18, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org00:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
zh.wikipedia.org23:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
zh.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org07:38, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org07:43, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org00:47, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org00:56, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org00:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikibooks.org07:35, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org00:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1