ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Rameshngbot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 05:19, 24 മേയ് 2009 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 14,196
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 43
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org07:22, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org07:30, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12bot
ar.wikipedia.org07:50, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)426
ast.wikipedia.org07:35, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org08:30, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
bn.wikipedia.org02:49, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)448
bpy.wikipedia.org17:59, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org08:20, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ce.wikipedia.org07:56, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org06:45, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
de.wikipedia.org05:58, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)370
el.wikipedia.org12:16, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
en.wikipedia.org09:52, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)926
en.wiktionary.org04:15, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org08:12, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)207
fr.wikipedia.org05:57, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
he.wikipedia.org18:04, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org07:50, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org07:04, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hr.wikipedia.org07:28, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org07:07, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
it.wikipedia.org08:27, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153
ja.wikipedia.org05:29, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ka.wikipedia.org07:13, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7bot, trusted
ko.wikipedia.org06:47, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
lt.wikipedia.org05:57, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org06:31, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
meta.wikimedia.org11:25, 28 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org05:19, 24 മേയ് 2009പുതിയ അംഗത്വം(?)10,297bot
mr.wikipedia.org08:21, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
nl.wikipedia.org08:35, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
pl.wikipedia.org08:41, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: inactive former bot account, if you wish to unblock this account, please contact me on my talk page on pl wiki
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
  • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
153
pt.wikipedia.org08:49, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ru.wikipedia.org08:54, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ru.wikinews.org17:02, 9 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org07:04, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)384
sv.wikipedia.org06:32, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ta.wikipedia.org08:10, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16bot
te.wikipedia.org05:28, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org07:25, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ur.wikipedia.org07:23, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
yi.wikipedia.org14:01, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org02:24, 26 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)222bot