ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Pratyya Ghosh
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 08:04, 26 ജനുവരി 2012 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 55,606
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 768
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org05:29, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ace.wikipedia.org05:29, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ady.wikipedia.org14:58, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org12:31, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
af.wikibooks.org12:34, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
af.wikiquote.org12:34, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
af.wiktionary.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ak.wikipedia.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
als.wikipedia.org05:30, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
am.wikipedia.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
am.wikiquote.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wiktionary.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ang.wikipedia.org10:46, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ang.wikibooks.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ang.wiktionary.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
an.wikipedia.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
an.wiktionary.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
arc.wikipedia.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wikipedia.org11:30, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ar.wikibooks.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ar.wikimedia.org04:18, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikinews.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wikiquote.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wikisource.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wikiversity.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wiktionary.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ary.wikipedia.org16:03, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ast.wikipedia.org05:33, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ast.wiktionary.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
as.wikipedia.org04:17, 20 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
as.wikisource.org11:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
atj.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org16:03, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
awa.wikipedia.org16:03, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ay.wiktionary.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
azb.wikipedia.org14:46, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org10:06, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
az.wikibooks.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
az.wikiquote.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
az.wikisource.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
az.wiktionary.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ban.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bat-smg.wikipedia.org05:33, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ba.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bcl.wikipedia.org05:33, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bd.wikimedia.org04:59, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
be-tarask.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
beta.wikiversity.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
be.wikipedia.org10:16, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
be.wikibooks.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be.wikimedia.org04:11, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikiquote.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be.wikisource.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be.wiktionary.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bg.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
bg.wikibooks.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bg.wikinews.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bg.wikiquote.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bg.wikisource.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bg.wiktionary.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bh.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bi.wikipedia.org05:30, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bjn.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bm.wikipedia.org05:33, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bn.wikipedia.org03:58, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,277autopatrolled, filemover, reviewer, rollbacker
bn.wikibooks.org14:24, 20 മേയ് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)233
bn.wikisource.org04:21, 23 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikivoyage.org21:46, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org14:24, 20 മേയ് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,357
bo.wikipedia.org05:33, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bpy.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
br.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
br.wikimedia.org04:09, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
br.wikisource.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
br.wiktionary.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bs.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
bs.wikibooks.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bs.wikinews.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bs.wikiquote.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bs.wikisource.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bs.wiktionary.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bug.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bxr.wikipedia.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wikipedia.org05:30, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
ca.wikibooks.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wikinews.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wikiquote.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ca.wikisource.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wiktionary.org11:50, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cbk-zam.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cdo.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ceb.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ce.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
chr.wikipedia.org10:46, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
chr.wiktionary.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ch.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
chy.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ckb.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
commons.wikimedia.org13:33, 12 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,951filemover, patroller
co.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
co.wikimedia.org04:19, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wiktionary.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
crh.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cr.wikipedia.org12:35, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
csb.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
csb.wiktionary.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
cs.wikibooks.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wikinews.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wikiquote.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cs.wikisource.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wikiversity.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cs.wiktionary.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cu.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cv.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
cv.wikibooks.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cy.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cy.wikibooks.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cy.wikiquote.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cy.wikisource.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cy.wiktionary.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
da.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
da.wikibooks.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
da.wikiquote.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
da.wikisource.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
da.wiktionary.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikipedia.org15:35, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)218autoreview
de.wikibooks.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikinews.org12:35, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikiquote.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
de.wikisource.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
de.wikiversity.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikivoyage.org15:44, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wiktionary.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
din.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dk.wikimedia.org04:12, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dsb.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dty.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dv.wiktionary.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dz.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ee.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikipedia.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
el.wikibooks.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wikinews.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikiquote.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikisource.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikiversity.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wikivoyage.org04:07, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wiktionary.org11:51, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
eml.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikipedia.org03:09, 20 മേയ് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30,598autoreviewer, extendedconfirmed, filemover, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org04:59, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikinews.org04:59, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiquote.org04:59, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikisource.org04:59, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiversity.org08:58, 8 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikivoyage.org07:02, 20 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wiktionary.org04:59, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
eo.wikipedia.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
eo.wikibooks.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eo.wikinews.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eo.wikiquote.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eo.wikisource.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eo.wiktionary.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wikipedia.org06:05, 7 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
es.wikibooks.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikinews.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikiquote.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikisource.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiversity.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikivoyage.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wiktionary.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
et.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
et.wikibooks.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ee.wikimedia.org04:10, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikiquote.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
et.wikisource.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
et.wiktionary.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eu.wikipedia.org14:26, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
eu.wikibooks.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eu.wikiquote.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eu.wiktionary.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ext.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikipedia.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fa.wikibooks.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikinews.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikiquote.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikisource.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wiktionary.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ff.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fiu-vro.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
fi.wikibooks.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikimedia.org04:20, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikinews.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikiquote.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikisource.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikiversity.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikivoyage.org01:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org11:52, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fj.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fj.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
foundation.wikimedia.org11:12, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fo.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fo.wikisource.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fo.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
frp.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
frr.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikipedia.org15:40, 5 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
fr.wikibooks.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wikinews.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikiquote.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wikisource.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wikiversity.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wikivoyage.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fur.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fy.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fy.wikibooks.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fy.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gag.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gan.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ga.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ga.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gcr.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gd.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
glk.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gl.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
gl.wikibooks.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gl.wikiquote.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gl.wikisource.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gl.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gn.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gn.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gom.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wiktionary.org16:04, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gu.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gu.wikiquote.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gu.wikisource.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gu.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gv.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gv.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hak.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ha.wikipedia.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ha.wiktionary.org11:53, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
haw.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
he.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
he.wikibooks.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
he.wikinews.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
he.wikiquote.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
he.wikisource.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
he.wikivoyage.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wiktionary.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hif.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hif.wiktionary.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org10:21, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
hi.wikibooks.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hi.wikiquote.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hi.wiktionary.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hr.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hr.wikibooks.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hr.wikiquote.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hr.wikisource.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hr.wiktionary.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hsb.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hsb.wiktionary.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ht.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
hu.wikibooks.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hu.wikiquote.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikisource.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hu.wiktionary.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
hy.wikibooks.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikiquote.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hy.wikisource.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wiktionary.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hyw.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ia.wikibooks.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ia.wiktionary.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
id.wikibooks.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
id.wikiquote.org11:10, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
id.wikisource.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wiktionary.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ie.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ie.wikibooks.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ie.wiktionary.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ig.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ik.wikipedia.org11:54, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ilo.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
incubator.wikimedia.org04:59, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
inh.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
io.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
is.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
is.wikibooks.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
is.wikiquote.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
is.wikisource.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
is.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikipedia.org15:35, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
it.wikibooks.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikinews.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikiquote.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
it.wikisource.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
it.wikiversity.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikivoyage.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
it.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
iu.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
iu.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
jam.wikipedia.org05:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org12:35, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
ja.wikibooks.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikinews.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikiquote.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikisource.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikiversity.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
jbo.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
jbo.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
jv.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
jv.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kaa.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kab.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ka.wikipedia.org11:30, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ka.wikibooks.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ka.wikiquote.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ka.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kbd.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kbp.wikipedia.org14:59, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ki.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kk.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
kk.wikibooks.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kk.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kl.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kl.wiktionary.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
km.wikipedia.org11:55, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
km.wikibooks.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
km.wiktionary.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kn.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kn.wikiquote.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kn.wikisource.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kn.wiktionary.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
koi.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ko.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ko.wikibooks.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ko.wikinews.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ko.wikiquote.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ko.wikisource.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ko.wikiversity.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ko.wiktionary.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
krc.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ksh.wikipedia.org05:30, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ks.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ks.wiktionary.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ku.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ku.wikibooks.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ku.wikiquote.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ku.wiktionary.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kv.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kw.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kw.wiktionary.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ky.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ky.wikibooks.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ky.wikiquote.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ky.wiktionary.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lad.wikipedia.org10:10, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
la.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
la.wikibooks.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
la.wikiquote.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
la.wikisource.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
la.wiktionary.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lbe.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lb.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lb.wiktionary.org15:47, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lez.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lfn.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lij.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
li.wikipedia.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
li.wikibooks.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
li.wikiquote.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
li.wikisource.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
li.wiktionary.org11:56, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lld.wikipedia.org16:04, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ln.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ln.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
login.wikimedia.org13:30, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lo.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lrc.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lt.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
lt.wikibooks.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lt.wikiquote.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lt.wikisource.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lt.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lv.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
lv.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mad.wikipedia.org16:04, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mdf.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
www.mediawiki.org04:59, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
meta.wikimedia.org14:03, 20 മേയ് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,374autopatrolled
mg.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mg.wikibooks.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mg.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mhr.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
min.wikipedia.org11:31, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
min.wiktionary.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mi.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
mk.wikibooks.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wikimedia.org04:14, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikisource.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mk.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ml.wikibooks.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikiquote.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ml.wikisource.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ml.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mn.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
mn.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mnw.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikipedia.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mr.wikibooks.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikiquote.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikisource.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wiktionary.org11:57, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ms.wikipedia.org16:35, 5 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ms.wikibooks.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ms.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mt.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mt.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mwl.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mx.wikimedia.org04:09, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
my.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
my.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mzn.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nah.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nah.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nap.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
na.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
na.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nds-nl.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nds.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nds.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wikipedia.org07:30, 6 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wikibooks.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ne.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
new.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikipedia.org15:35, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
nl.wikibooks.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikimedia.org04:21, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org09:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikisource.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikivoyage.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nn.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nn.wikiquote.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nov.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
no.wikibooks.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikimedia.org04:22, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikiquote.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikisource.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wiktionary.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nqo.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nso.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nv.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nyc.wikimedia.org04:10, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org11:58, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
oc.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
oc.wikibooks.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
oc.wiktionary.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
olo.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
om.wiktionary.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
or.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
or.wiktionary.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
os.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
outreach.wikimedia.org07:18, 8 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pag.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pam.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pap.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pa.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pa.wikibooks.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pa.wiktionary.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pcd.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pdc.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pfl.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pih.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pi.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pl.wikipedia.org15:35, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
pl.wikibooks.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikimedia.org04:25, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikinews.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikiquote.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikisource.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikivoyage.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pl.wiktionary.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pms.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pnb.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pnb.wiktionary.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pnt.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ps.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ps.wiktionary.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikipedia.org15:35, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
pt.wikibooks.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikinews.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikiquote.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikisource.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikiversity.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikivoyage.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pt.wiktionary.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
qu.wikipedia.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
qu.wiktionary.org11:59, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rm.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rmy.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rn.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
roa-rup.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
roa-rup.wiktionary.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
roa-tara.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ro.wikibooks.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikinews.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikiquote.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikisource.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikivoyage.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wiktionary.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rue.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ru.wikipedia.org12:40, 28 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)284autoreview, uploader
ru.wikibooks.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikimedia.org04:26, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikiquote.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikisource.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikiversity.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ru.wikivoyage.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ru.wiktionary.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
rw.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rw.wiktionary.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sah.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sah.wikisource.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sat.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sa.wikibooks.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sa.wikiquote.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sa.wikisource.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sa.wiktionary.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
scn.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
scn.wiktionary.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sco.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sc.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sd.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sd.wiktionary.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
se.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
se.wikimedia.org04:26, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sg.wikipedia.org12:00, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sg.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
shn.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org16:05, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org11:08, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sh.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7autopatrolled
shy.wiktionary.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:01, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,181rollbacker
simple.wiktionary.org03:15, 22 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144rollbacker
si.wikipedia.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
si.wikibooks.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
si.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
skr.wikipedia.org16:05, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org16:05, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
sk.wikibooks.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sk.wikiquote.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sk.wikisource.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sk.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sl.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sl.wikibooks.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sl.wikiquote.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sl.wikisource.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikiversity.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sl.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
smn.wikipedia.org16:05, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sm.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sn.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikisource.org02:02, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
so.wikipedia.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
so.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
species.wikimedia.org04:59, 26 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sq.wikipedia.org10:16, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
sq.wikibooks.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sq.wikinews.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sq.wikiquote.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
srn.wikipedia.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikipedia.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sr.wikibooks.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikinews.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikiquote.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikisource.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sr.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ss.wikipedia.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ss.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
stq.wikipedia.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
st.wikipedia.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
st.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
su.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
su.wikiquote.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
su.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
sv.wikibooks.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikinews.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikiquote.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikisource.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikiversity.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikivoyage.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wiktionary.org12:01, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sw.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sw.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
szl.wikipedia.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
szy.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:37, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ta.wikibooks.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikinews.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikiquote.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikisource.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tcy.wikipedia.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org09:19, 17 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13autoreview
test.wikipedia.org05:11, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)308bureaucrat, import, sysop
test.wikidata.org04:54, 6 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikipedia.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
te.wikibooks.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikiquote.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
te.wikisource.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tg.wikipedia.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tg.wikibooks.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tg.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
th.wikibooks.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wikiquote.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wikisource.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ti.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ti.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tk.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tk.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tl.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tl.wikibooks.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tl.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tn.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tn.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
to.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tpi.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tpi.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
tr.wikibooks.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikimedia.org04:09, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikinews.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikiquote.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikisource.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tr.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ts.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ts.wiktionary.org12:02, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tt.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tt.wikibooks.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tt.wiktionary.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tum.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tw.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tyv.wikipedia.org04:07, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ty.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ua.wikimedia.org04:29, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ug.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ug.wiktionary.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikipedia.org09:31, 19 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64autoreview
uk.wikibooks.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikinews.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikiquote.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikisource.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikivoyage.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wiktionary.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ur.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ur.wikibooks.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ur.wikiquote.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ur.wiktionary.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uz.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
uz.wikibooks.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikiquote.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wiktionary.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vec.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vec.wikisource.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vec.wiktionary.org04:07, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vep.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ve.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
vi.wikibooks.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikiquote.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wikisource.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wikivoyage.org04:07, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wiktionary.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vls.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vo.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vo.wiktionary.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
war.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
wa.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wa.wiktionary.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
www.wikidata.org07:02, 20 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)514rollbacker
wikimania2013.wikimedia.org16:12, 3 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org15:15, 29 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2015.wikimedia.org12:54, 14 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org15:40, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org14:11, 7 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org06:53, 25 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org05:45, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wo.wikiquote.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wo.wiktionary.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wuu.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
xal.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
xh.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
xmf.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
yi.wikipedia.org12:03, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
yi.wikisource.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
yi.wiktionary.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
yo.wikipedia.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yue.wiktionary.org15:00, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zea.wikipedia.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-classical.wikipedia.org05:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wikipedia.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wikisource.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wiktionary.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-yue.wikipedia.org11:24, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikipedia.org06:52, 26 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
zh.wikibooks.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikinews.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikiquote.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikisource.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikivoyage.org13:04, 31 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zu.wikipedia.org05:32, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zu.wiktionary.org12:04, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7