ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Marshmellowasediting
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 03:02, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018 (2 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 27
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 21
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
chr.wikipedia.org15:59, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org01:01, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org15:58, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org03:02, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)23
en.wikibooks.org03:10, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org06:50, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org04:05, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org17:04, 13 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org21:23, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org02:31, 6 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org02:35, 16 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org00:21, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org03:02, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org03:02, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org03:02, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org21:10, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikipedia.org07:13, 13 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org01:53, 19 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org17:38, 15 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org16:00, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org23:53, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0