ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Loveless
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:52, 26 മാർച്ച് 2008 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 40,04,809
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 295
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)81bot
ace.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
af.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,902
ak.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
als.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,116bot
am.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,305bot
ang.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)761
an.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,447bot
arc.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)586
ar.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18,135
arz.wikipedia.org19:34, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
ast.wikipedia.org23:28, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134
as.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)73bot
av.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ay.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)430bot
az.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,789bot
bar.wikipedia.org23:34, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
bat-smg.wikipedia.org23:28, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
ba.wikipedia.org01:49, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100bot
bcl.wikipedia.org01:49, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127bot
be-tarask.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,923bot
be.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,922bot
bg.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)448
bh.wikipedia.org23:36, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bi.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)124bot
bm.wikipedia.org01:49, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56bot
bn.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,098
bo.wikipedia.org19:36, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
bpy.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)664bot
br.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,306bot
bs.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)947
bug.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)76bot
bxr.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27,922bot
ca.wikibooks.org21:39, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org21:42, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org21:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org00:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
cdo.wikipedia.org01:49, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66bot
ceb.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,367bot
ce.wikipedia.org21:10, 16 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
chr.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ch.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
chy.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
commons.wikimedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,095
co.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,681
crh.wikipedia.org00:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
cr.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
csb.wikipedia.org23:16, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)269bot
cs.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,672
cu.wikipedia.org00:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
cv.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
cy.wikipedia.org23:28, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)290
da.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23,792
de.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)75,891bot
de.wiktionary.org23:29, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org23:34, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)361bot
dsb.wikipedia.org00:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
dv.wikipedia.org23:16, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)121bot
ee.wikipedia.org00:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
el.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,817bot
eml.wikipedia.org19:35, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
en.wikipedia.org09:04, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,407
en.wikinews.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30,984bot
es.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)61,184
es.wikivoyage.org01:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,723bot
eu.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,585bot
ext.wikipedia.org19:42, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ff.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org23:16, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org09:14, 23 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,182autoreview
fj.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)93bot
fo.wikipedia.org23:25, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205
frp.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)271
frr.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fr.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)28,60,482bot, ipblock-exempt
fr.wikinews.org02:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org23:47, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)442bot
fy.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,571bot
gan.wikipedia.org00:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)219
ga.wikipedia.org23:46, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
gd.wikipedia.org23:24, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
glk.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,666
gl.wikibooks.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org02:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)531bot
got.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org23:21, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133bot
gv.wikipedia.org23:49, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)559bot
hak.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ha.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
haw.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)363bot
he.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33,907
he.wikibooks.org03:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org03:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org03:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org03:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org00:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
hi.wikipedia.org23:21, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,167bot
hr.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,766bot
hsb.wikipedia.org23:16, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ht.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
hu.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28,552
hy.wikipedia.org23:31, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
ia.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,943
id.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28,689bot
ie.wikipedia.org02:02, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166bot
ig.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)548bot
ik.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)207bot
ilo.wikipedia.org23:50, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
incubator.wikimedia.org07:06, 14 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org23:30, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,575bot
is.wikipedia.org23:34, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org23:59, 4 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wikipedia.org02:02, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96bot
ja.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,10,892
jbo.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,061bot
jv.wikipedia.org23:39, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
kaa.wikipedia.org00:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
kab.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)999
ka.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)315
kg.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ki.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44bot
kk.wikipedia.org23:19, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
kl.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)161bot
km.wikipedia.org23:53, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kn.wikipedia.org23:34, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)466bot
ko.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22,871bot
krc.wikipedia.org19:34, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
ksh.wikipedia.org23:27, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)257
ku.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,922bot
kv.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)503bot
kw.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,142bot
ky.wikipedia.org02:02, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99bot
lad.wikipedia.org23:39, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)220
la.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,103
lbe.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,836bot
lg.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)43
lij.wikipedia.org23:31, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
li.wikipedia.org23:27, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
lmo.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,871bot
ln.wikipedia.org23:16, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
login.wikimedia.org19:22, 5 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lt.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,272bot
lv.wikipedia.org23:27, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
map-bms.wikipedia.org23:27, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105bot
mdf.wikipedia.org00:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
www.mediawiki.org08:56, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
mg.wikipedia.org00:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
mhr.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
mh.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org23:31, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
mk.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,250bot
ml.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,180bot
mn.wikipedia.org23:21, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)427bot
mr.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,492bot
mt.wikipedia.org23:38, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org19:38, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
myv.wikipedia.org00:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
my.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)346bot
mzn.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)210bot
nah.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)788bot
nap.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,997bot
na.wikipedia.org02:04, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88bot
nds-nl.wikipedia.org23:37, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
nds.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,874bot
ne.wikipedia.org23:25, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
new.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)300bot
nl.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)56,462
nl.wikisource.org09:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,336bot
nov.wikipedia.org23:30, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
no.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36,182
no.wiktionary.org09:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org23:24, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
nv.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)292bot
ny.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)37
oc.wikipedia.org23:26, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)542
om.wikipedia.org02:06, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57bot
or.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
os.wikipedia.org23:19, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)517bot
pag.wikipedia.org23:53, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pam.wikipedia.org23:21, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
pap.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)231bot
pa.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)318bot
pdc.wikipedia.org23:16, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
pih.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)262bot
pi.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)878
pl.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാരണം: nieaktywny bot interwiki, zastąpiony przez Wikidane / inactive interwiki bot, superseded by Wikidata; you can request bot rights again at Wikipedia:Boty/Zgłoszenia69,231
pl.wikibooks.org10:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org10:40, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org10:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org23:21, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)287
pnb.wikipedia.org19:34, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
pnt.wikipedia.org19:35, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ps.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)508bot
pt.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)937
qu.wikipedia.org23:16, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
rm.wikipedia.org23:30, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
rmy.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)329bot
rn.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
roa-rup.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)72
roa-tara.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)379bot
ro.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21,106bot
ru.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)49,604uploader
ru.wikinews.org17:01, 9 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org11:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)128bot
sah.wikipedia.org00:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
sa.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)321bot
scn.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,391bot
sco.wikipedia.org23:28, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
sc.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
sd.wikipedia.org02:08, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29bot
se.wikipedia.org23:16, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
sg.wikipedia.org19:42, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,439bot
simple.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)345
si.wikipedia.org02:08, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92bot
sk.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17,984bot
sk.wikibooks.org12:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,283bot
sm.wikipedia.org02:09, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80bot
sn.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org02:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
species.wikimedia.org11:25, 12 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,806bot
srn.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sr.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
stq.wikipedia.org19:41, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
st.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)118bot
su.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,090bot
sv.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,344
sw.wikipedia.org23:46, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,142bot
szl.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ta.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
test.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org00:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
te.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,346bot
tg.wikipedia.org23:31, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
th.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,319bot
ti.wikipedia.org02:09, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9bot
tk.wikipedia.org23:46, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
tl.wikipedia.org23:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)244
tn.wikipedia.org02:09, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5bot
to.wikipedia.org23:26, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66bot
tpi.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)326
tr.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27,012bot
ts.wikipedia.org00:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tt.wikipedia.org23:26, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
tum.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23
tw.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ty.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
udm.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ug.wikipedia.org19:37, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
uk.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,732
ur.wikipedia.org23:46, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,445bot
vec.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,786bot
vec.wiktionary.org14:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)53bot
vi.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18,790bot
vi.wikibooks.org14:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org23:32, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
vo.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,150bot
war.wikipedia.org23:21, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,230
wa.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,333bot
wa.wiktionary.org15:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org19:49, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
wuu.wikipedia.org23:22, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)388
xal.wikipedia.org02:10, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115bot
xh.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)115bot
yi.wikipedia.org23:53, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)412
yo.wikipedia.org23:42, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
za.wikipedia.org19:35, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zea.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)322bot
zh-classical.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30
zh-min-nan.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)89
zh-yue.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,861bot
zh.wikipedia.org00:00, 5 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,331
zh.wikivoyage.org15:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org10:52, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)204bot