ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Kaitha Poo Manam
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:05, 12 ജൂൺ 2017 (2 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 6,036
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 76
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org20:41, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org20:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org20:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org20:56, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org21:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org21:16, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org21:24, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org21:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org21:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikibooks.org14:30, 4 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org21:25, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,518
cy.wikipedia.org22:54, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org22:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org16:00, 1 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org14:30, 4 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org22:40, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org23:05, 12 ജൂൺ 2017പുതിയ അംഗത്വം(?)1,299extendedconfirmed
en.wikinews.org05:19, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org18:48, 6 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org07:06, 16 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org14:27, 9 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org19:43, 8 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org22:57, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org23:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org23:18, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org09:42, 3 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org23:47, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org00:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org05:36, 19 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org01:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org01:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org02:04, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org02:12, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org23:05, 12 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org03:12, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org03:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org23:05, 12 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org23:05, 12 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org23:10, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,904autopatrolled
ml.wikiquote.org18:19, 6 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikisource.org18:05, 23 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org01:47, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org04:18, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org04:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org04:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org04:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org05:03, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org16:08, 1 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org05:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org06:05, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org06:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org07:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:26, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org07:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org09:28, 2 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org09:50, 8 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org04:08, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org08:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org10:35, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ta.wikibooks.org06:31, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org06:30, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org06:31, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org06:30, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org06:30, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org08:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org08:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org12:34, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org09:00, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org09:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org09:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org05:09, 19 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org01:59, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)266
zh.wikipedia.org10:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0