ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Irshadpp
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:09, 21 മേയ് 2009 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 8,636
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 46
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org19:36, 3 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org05:59, 3 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org16:47, 20 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org12:53, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org13:57, 26 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org05:45, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)254
cs.wikipedia.org06:50, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org08:34, 19 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org04:02, 22 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
en.wikibooks.org07:34, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org07:34, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org21:50, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
en.wikisource.org11:54, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org07:34, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org07:34, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org07:34, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:35, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org17:37, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org12:23, 18 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org15:08, 9 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org15:11, 9 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org07:17, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org09:08, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org05:31, 20 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org07:34, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org17:54, 7 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikipedia.org13:09, 21 മേയ് 2009പുതിയ അംഗത്വം(?)8,066autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org21:59, 25 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org11:40, 14 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org17:11, 18 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org18:31, 21 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org08:27, 11 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org08:11, 15 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org04:42, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org06:33, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:32, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org12:22, 27 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org07:34, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org05:28, 30 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org05:16, 30 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org08:06, 19 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:10, 5 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org07:26, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:34, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
wikimania2014.wikimedia.org11:30, 21 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org09:55, 12 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0