ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: HerculeBot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:30, 29 മേയ് 2008 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 30,83,706
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 813
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org08:25, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org22:53, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
ab.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org20:20, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,365bot
advisory.wikimedia.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org22:53, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,187bot
af.wikibooks.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org20:16, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
ak.wikibooks.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org22:54, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)439bot
am.wikipedia.org09:47, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)387
am.wikiquote.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org23:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)356
ang.wikibooks.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org22:59, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,581bot
an.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org23:01, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)261
ar.wikipedia.org09:48, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,657
ar.wikibooks.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org00:27, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org00:33, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org20:44, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)840
ast.wikipedia.org23:01, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)953
ast.wikibooks.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org23:00, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
as.wikibooks.org01:14, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org23:04, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
av.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org23:04, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
ay.wikibooks.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org23:05, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,684
az.wikibooks.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org14:09, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)419
bat-smg.wikipedia.org23:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)802bot
ba.wikipedia.org23:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
ba.wikibooks.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org23:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)599
be-tarask.wikipedia.org15:30, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,821bot
beta.wikiversity.org01:12, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org06:56, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,511
be.wikibooks.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org13:52, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,589
bg.wikibooks.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org01:15, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org18:50, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
bh.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org23:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
bi.wikibooks.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org21:48, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
bm.wikipedia.org22:03, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)111
bm.wikibooks.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org13:47, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,311
bn.wikibooks.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org23:56, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)263
bo.wikibooks.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org23:56, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)861
br.wikipedia.org15:46, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,594bot
br.wikimedia.org21:37, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org21:36, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org14:38, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,378
bs.wikibooks.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org01:16, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org20:17, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
bxr.wikipedia.org23:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
ca.wikipedia.org09:48, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,799bot
ca.wikibooks.org01:17, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org01:17, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org01:17, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org01:17, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org23:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)221
cdo.wikipedia.org19:23, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
ceb.wikipedia.org23:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)637bot
ce.wikipedia.org19:21, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)347
cho.wikipedia.org01:17, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org19:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
chr.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org19:51, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ch.wikibooks.org01:17, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org21:12, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
ckb.wikipedia.org20:25, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)298
commons.wikimedia.org09:34, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
co.wikipedia.org18:50, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)519
co.wikibooks.org16:24, 14 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org20:18, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org01:17, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org23:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)366
cr.wikipedia.org19:29, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
cr.wikiquote.org01:17, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org18:51, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)403
csb.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org09:51, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,655
cs.wikibooks.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org20:32, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
cv.wikipedia.org18:51, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)985
cv.wikibooks.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org09:33, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,812
cy.wikibooks.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org09:46, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,925
da.wikibooks.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org09:45, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,569autoreview, bot
de.wikibooks.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org01:18, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org23:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)609
dk.wikimedia.org21:38, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org15:59, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)294
dv.wikipedia.org23:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)429bot
dv.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org20:18, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
dz.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org19:30, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)211
el.wikipedia.org09:49, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,223bot
el.wikibooks.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org00:36, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org21:58, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
en.wikipedia.org08:44, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,923
en.wikibooks.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org17:06, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikipedia.org10:33, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,585bot
eo.wikibooks.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org21:39, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org00:37, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org09:46, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,177
es.wikibooks.org01:19, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org01:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org13:53, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,238bot
et.wikibooks.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org21:30, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org09:51, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,610bot
eu.wikibooks.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org19:30, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
fa.wikipedia.org09:48, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,076bot
fa.wikibooks.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org21:40, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org20:05, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
fiu-vro.wikipedia.org18:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)842bot
fi.wikipedia.org09:49, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,733
fi.wikibooks.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org21:38, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org01:20, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org19:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
fj.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org23:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)692
fo.wikisource.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org23:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)611
frr.wikipedia.org23:45, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
fr.wikipedia.org07:30, 29 മേയ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)27,85,656bot
fr.wikibooks.org15:47, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fr.wikiversity.org15:47, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fur.wikipedia.org18:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)428
fy.wikipedia.org23:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,684bot
fy.wikibooks.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org14:44, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
gan.wikipedia.org18:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)680
ga.wikipedia.org13:53, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)937
ga.wikibooks.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org21:59, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)834bot
gd.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org20:19, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
gl.wikipedia.org14:27, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,273
gl.wikibooks.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org01:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org21:29, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org23:03, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)285
gn.wikibooks.org01:22, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org20:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
got.wikibooks.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org19:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)314
gu.wikibooks.org01:22, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org01:22, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org23:59, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)796
gv.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org20:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)255
ha.wikipedia.org19:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
ha.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org19:31, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)406
he.wikipedia.org09:35, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,172
he.wikibooks.org01:22, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org01:22, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org01:22, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org01:22, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org18:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)611
hi.wikipedia.org13:48, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,018
hi.wikibooks.org01:22, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org01:22, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org09:50, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,519bot
hr.wikibooks.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org23:59, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)405
hsb.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org23:59, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)831
ht.wikisource.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org09:48, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,363bot
hu.wikibooks.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org23:59, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,108
hy.wikibooks.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org17:20, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org09:51, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)810
ia.wikibooks.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org23:06, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,405bot
id.wikibooks.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org01:23, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org00:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)362
ie.wikibooks.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org19:32, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)201
ii.wikipedia.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org19:37, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
ik.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org00:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)389
incubator.wikimedia.org01:12, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org00:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,075
io.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org14:40, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,063
is.wikibooks.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org09:14, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,138
it.wikibooks.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org20:07, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
iu.wiktionary.org21:30, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org13:53, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,359
ja.wikibooks.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org01:24, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org01:25, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org01:25, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org19:04, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)338
jbo.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org00:01, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,042
jv.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org20:21, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
kab.wikipedia.org19:32, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
ka.wikipedia.org22:08, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,124bot, trusted
ka.wikibooks.org01:25, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org01:25, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org00:03, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
kg.wikipedia.org19:52, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
ki.wikipedia.org19:52, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
kj.wikipedia.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org00:01, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)980bot
kk.wikibooks.org01:25, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org01:25, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org08:32, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)196
kl.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org20:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134
km.wikibooks.org01:25, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org00:01, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)646
kn.wikibooks.org01:25, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org21:41, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
ko.wikipedia.org09:47, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,889
ko.wikibooks.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org01:55, 18 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org12:22, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)709bot
kr.wikipedia.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org09:14, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)552bot
ks.wikipedia.org19:44, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
ks.wikibooks.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org22:00, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)843
ku.wikibooks.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org21:15, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)379
kw.wikipedia.org14:33, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)432
kw.wikiquote.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org19:57, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195
ky.wikibooks.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org01:26, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org00:02, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)284
la.wikipedia.org14:40, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,987
la.wikibooks.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org21:16, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
lb.wikipedia.org14:40, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,831bot
lb.wikibooks.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org11:35, 21 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lg.wikipedia.org19:57, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
lij.wikipedia.org00:02, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)428
li.wikipedia.org18:56, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)529
li.wikibooks.org21:48, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org21:31, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org18:56, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)752
ln.wikipedia.org19:33, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)328bot
ln.wikibooks.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org08:21, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org19:57, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
lo.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org23:48, 21 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
lt.wikipedia.org08:46, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,050bot
lt.wikibooks.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org01:27, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org09:50, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,857
lv.wikibooks.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org18:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
mdf.wikipedia.org20:22, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
www.mediawiki.org01:12, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org22:41, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
mg.wikipedia.org18:57, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)421
mg.wikibooks.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org08:44, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)484
mh.wikipedia.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org08:03, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org18:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)262bot
mi.wikibooks.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org13:54, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,097
mk.wikibooks.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org01:38, 18 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:48, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)996bot
ml.wikibooks.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org23:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)620
mn.wikibooks.org01:28, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org21:43, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
mr.wikipedia.org13:55, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,604bot
mr.wikibooks.org01:29, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org01:29, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org14:25, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,182
ms.wikibooks.org01:29, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org19:33, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)336bot
mt.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org01:29, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org20:39, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)171
mx.wikimedia.org00:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org20:23, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)384
my.wikipedia.org20:22, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)214
my.wikibooks.org01:29, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org19:45, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191
nah.wikipedia.org14:40, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)831
nah.wikibooks.org01:29, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org18:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)938
na.wikipedia.org19:34, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)231
na.wikibooks.org01:29, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org01:29, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org22:08, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)454
nds.wikipedia.org00:02, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,515bot
nds.wikibooks.org01:29, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org00:03, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)284
ne.wikibooks.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org21:32, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org18:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)467
ng.wikipedia.org19:58, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
nl.wikipedia.org09:14, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,379
nl.wikibooks.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org01:12, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org09:49, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,450bot
nn.wikiquote.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org00:04, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)644
no.wikipedia.org09:47, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,097
no.wikibooks.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org01:12, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org01:30, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org18:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)536
nso.wikipedia.org11:23, 21 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nv.wikipedia.org20:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)246
nyc.wikimedia.org00:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org19:58, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
nz.wikimedia.org01:12, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org22:08, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,858bot
oc.wikibooks.org01:31, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org19:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
om.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org19:34, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
or.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org00:04, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)843
outreach.wikimedia.org21:38, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa-us.wikimedia.org21:27, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org00:04, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)220
pam.wikipedia.org00:04, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)753
pap.wikipedia.org00:04, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)199
pa.wikipedia.org19:34, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)188
pa.wikibooks.org01:31, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org20:52, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
pdc.wikipedia.org19:18, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)238
pfl.wikipedia.org21:53, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pih.wikipedia.org19:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)177bot
pi.wikipedia.org18:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
pi.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org09:46, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,122
pl.wikibooks.org01:31, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org01:31, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org01:31, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org01:31, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org00:05, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)694
pnb.wikipedia.org20:42, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)548
pnt.wikipedia.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
ps.wikipedia.org00:05, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)255
ps.wikibooks.org01:31, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org09:50, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,681bot
pt.wikibooks.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
quality.wikimedia.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org22:01, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)777
qu.wikibooks.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org00:05, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)271
rm.wikibooks.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org14:12, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
rn.wikipedia.org19:52, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
rn.wiktionary.org21:33, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org23:00, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,485
roa-rup.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org20:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
ro.wikipedia.org09:46, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,266bot
ro.wikibooks.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org20:43, 31 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)235
ru.wikipedia.org09:47, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,318uploader
ru.wikibooks.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org22:10, 19 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org01:32, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org01:33, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org01:33, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org21:56, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org19:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
rw.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org20:25, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)962
sah.wikisource.org00:48, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org00:05, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)275
sa.wikibooks.org01:33, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org00:48, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org21:55, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,039
scn.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org18:58, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)594bot
sc.wikipedia.org20:09, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
sc.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org20:13, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
sd.wikinews.org01:33, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org00:05, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)643bot
se.wikibooks.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org19:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
sg.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org13:55, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,714
sh.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:55, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,967
simple.wikibooks.org01:33, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org19:41, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
si.wikibooks.org01:33, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org13:55, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,392
sk.wikibooks.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org20:26, 4 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,792bot
sl.wikibooks.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org00:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)160
sm.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org20:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
sn.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org19:12, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)248
so.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org09:49, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,731bot
sq.wikibooks.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org00:49, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org19:44, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
sr.wikipedia.org13:56, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,213bot
sr.wikibooks.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org01:34, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org19:36, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
ss.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org19:36, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)277
strategy.wikimedia.org20:19, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org20:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
st.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org09:47, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)703
su.wikibooks.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:54, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,324
sv.wikibooks.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org21:57, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org21:34, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org00:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,200bot
sw.wikibooks.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org00:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)389
ta.wikipedia.org21:52, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,121bot
ta.wikibooks.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org21:32, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org00:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org00:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
te.wikipedia.org13:31, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)731
te.wikibooks.org01:35, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org00:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)942
tg.wikibooks.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org14:41, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,432bot
th.wikibooks.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org20:10, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ti.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org14:12, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)794
tk.wikibooks.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org00:07, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,306bot
tl.wikibooks.org01:36, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org19:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
tn.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org18:57, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
to.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org19:19, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)262
tpi.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikipedia.org09:46, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,190bot
tr.wikibooks.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org21:39, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org20:48, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org19:51, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
ts.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org18:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)903bot
tt.wikibooks.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org20:01, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
tw.wikipedia.org20:01, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
tw.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org19:07, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)183
ua.wikimedia.org20:19, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org19:37, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)221
ug.wikipedia.org20:02, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)425
ug.wikibooks.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org09:49, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,864
uk.wikibooks.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org01:37, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org00:07, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,542bot
ur.wikibooks.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org00:07, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,068
uz.wikibooks.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org09:48, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)999bot
vec.wikisource.org22:00, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org14:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org11:51, 21 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ve.wikipedia.org20:02, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
vi.wikipedia.org13:59, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,522bot
vi.wikibooks.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org21:35, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org18:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)548
vo.wikipedia.org16:00, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,494bot
vo.wikibooks.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org21:36, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org18:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,200
wa.wikipedia.org18:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)525
wa.wikibooks.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org21:36, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:13, 23 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
wikimania2008.wikimedia.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org01:13, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org00:06, 16 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org00:32, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org00:07, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)315
wo.wikiquote.org01:38, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org21:36, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org21:09, 25 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,669bot
xal.wikipedia.org10:17, 1 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)167
xh.wikipedia.org20:02, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
xh.wikibooks.org01:39, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org21:36, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org23:31, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
yi.wikipedia.org00:08, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)737
yi.wikisource.org01:39, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org21:36, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org18:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)921
yo.wikibooks.org01:39, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org21:36, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:28, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
za.wikibooks.org01:39, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org01:39, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org21:36, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org20:03, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
zh-classical.wikipedia.org08:14, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)238
zh-min-nan.wikipedia.org18:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)981
zh-min-nan.wikibooks.org01:40, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org01:40, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org01:40, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org21:36, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:05, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,323bot
zh.wikipedia.org09:01, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,550
zh.wikibooks.org01:39, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org01:39, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org01:39, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org01:39, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org21:36, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org19:49, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
zu.wikibooks.org01:40, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org01:40, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0